7. Noter

Noter til regnskapet 2017

REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15 desember 2000 med hjemmel i lov av 25 september 1992 om kommuner og fylkeskommuner §48 nr 6.

Kundefordringer

Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Retningslinjene for tapsavskrivning går i hovedsak ut på at det årlig skal foretas en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap er størst. Det foretas også en generell avsetning. (jfr note 2)

Anleggsmidler

Investeringer i faste eiendommer og anlegg, utstyr og transportmidler som er utgiftsført i investeringsregnskapet føres opp som anleggsmiddel i balansen. Det er i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene gjort et skille mellom drifts- og kapitalutgifter. Anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler skal kun føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen dersom:

  • utgiftene gjelder kjøp av driftsmidler med økonomisk levetid fra tre år og oppover.
  • anskaffelseskost er på kr 100.000 eller mer

I balansen avskrives anleggsmidlene over forventet levetid. Investeringer føres brutto i henhold til anbefaling fra GKRS (god kommunal regnskapssikk). Tidligere år har investeringene vært ført brutto med fradrag for statlige og fylkeskommunale tilskudd.

Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med tapsavsetning. Jfr note 8.

Anlegg under utførelse

Prosjekter som ikke er endelig avsluttet pr 31/12-2017 er midlertidig aktivert på kapittel 2.27 «anlegg under utførelse». Etter hvert som prosjektene avsluttes blir endelig beløp overført til kapittel 2.28 «Faste eiendommer og anlegg».

Merverdiavgift

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen inn mva-kompensasjon

 

NOTER TIL REGNSKAPET 2017

 

Note 1 Kasse, bank og postgiro

Innestående på kasse, bank, postgiro pr 31/12 er kr 1.505.817.117. Av dette er kr 110 177 114 bundne skattetrekksmidler.

Note 2 Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulige tap. Denne delkredereavsetningen

(tapsavsetningen) utgjør kr 12 630 000. Totalt er det utgiftsført tap i driftsregnskapet i 2017 på kr 2 578 822.

Kundefordringer  
Økning avsetning tap på krav 1810000
Konstaterte tap 768822
SUM 2578822

Andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende verdi.

Note 3 Fordringer og gjeld mot kommunale foretak/interkommunale selskap 

  Fordringer  Gjeld 
Sandnes havn KF 107738 40809
Sandnes kunst- og kulturhus KF 169598 404785
Renovasjonen IKS 780  
Rogaland brann og redning IKS 608586 1171418
IVAR IKS 7695 20861481
Sandnes Parkering KF 3471397 36959
Sandnes tomteselskap KF 13108241  
Multihallen og Storhallen IKS   2600
Sørmarka Flerbrukshall IKS    
Sandnes eiendomsselskap KF 8730028 48286696
Opera Rogaland IKS   550000
Rogaland Revisjon IKS   545738


Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser revisor

  2017 2016
Lønninger 2624169960 2476828430
Diverse oppgavepliktige utb. 15916706 15495384
Sum lønnsutgifter 2640086667 2492323814
 
Arbeidsgiveravgift 385706669 365854412
Pensjonsutgifter 319160611 304242900
Sum sosiale utgifter 704867280 670097312

Ved utgangen av året var det ca 5 300 ansatte i kommunen.

Ytelser til ledende personer

  Ordfører Rådmann
Lønn 1119972 1288863
Andre ytelser 34392 5276
Pensjonsutgifter 267346 103542

Revisor

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende

Regnskapsrevisjon                                            kr     851 715

Forvaltningsrevisjon, rådgivning, attestering   kr  1 387 530

Note 5 Pensjonskostnader

Pensjonskostnader   Pensjonskasser 
   SKP   KLP   SPK 
Årets opptjening 195442243 31361415 59021895
Rentekostnad 136701639 36815921 36546613
Brutto pensjonsutgifter 332143882 68177336 95568509
Forventet avkastning -140552302 -35998934 -27238002
Netto pensjonskostnad 191591580 32178402 68330507
Sum amortisert premieavvik 31538950 9248607 433130
Administrasjonskostnad 20269064 2710496 1938985
Samlet kostnad (inkl adm.) 243399594 44137505 70702622

 

Premieavvik   Pensjonskasser 
   SKP   KLP   SPK   SUM 
Forfalt premie: 263340185 39130941 67875920 370347046
Administrasjonskostnad: -20269064 -2710496 -1938985 -24918545
Netto pensjonskostnad: -191591580 -32178402 -68330507 -292100489
Premieavvik: 51479541 4242043 -2393572 53328012
Arb.giv.avgift av premieavvik: 7258615 598128 -337494 7519250

 

Pensjonsforpliktelse   Pensjonskasser 
01.01.2017  SKP   KLP   SPK   SUM 
Pensjonsforpliktelse: 3237250736 905867433 976446414 5119564583
Pensjonsmidler: 3003440267 772803312 701536651 4477780230
Netto pensjonsforpliktelse: 233810469 133064121 274909763 641784353
Arb.giv.avgift av netto p.forpl 32967276 18762041 38762277

90491594

 

Pensjonsforpliktelse   Pensjonskasser 
ESTIMAT 31.12.2017  SKP   KLP   SPK   SUM 
Pensjonsforpliktelse: 3511813354 943848535 1009233841 5464895730
Pensjonsmidler: 3343043078 840820049 708730319 4892596446
Netto pensjonsforpliktelse: 168770276 103028486 300503522 572302284
Arb.giv.avgift av netto p.forpl.: 23796608 14527016 42370997 80694623

 

Spesifikasjon av estimatavvik   Pensjonskasser 
   SKP   KLP   SPK 
Faktisk pensjonsforpliktelse: 3264528001 902402051 913665332
Estimert forpliktelse -3237250736 -905867433 -976446414
Estimatavvik forpliktelse IB 01.01. 27277265 -3465382 -62781082
 
Estimerte pensjonsmidler -3003440267 -772803312 -701536651
Faktiske pensjonsmidler 3044278184 795131522 615555382
Estimatavvik midler IB 01.01. 40837917 22 328 210 -85981270

 

Akkumulert og amortisert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift)   Sum
Akkumulert premieavvik 01.01.17 275278292
Årets premieavvik 60847262
Sum amortisert premieavvik -47066836
Akkumulert premieavvik 31.12.17 289058718
 
Herav arbeidsgiveravgift 35720663

 

Beregningsforutsetninger 2017 2016
Årlig avkastning (i %) 4,5 4,6
Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4 4
Årlig lønnsvekst (i %) 2,97 2,97
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,97 2,97
Årlig vekst i pensjonsregulering (i %) 2,2 2,2
Forholdstall fra KRD 1 1

 

Note 6 Aksjer, andeler

  Antall aksjer/andeler Eierandel i % Bokført verdi
Lyse Energi AS 197061 19,53 79000000
Forus Næringspark AS 7400 49,00 74000
SF Kino Stavanger/Sandnes 178500 17,85 3571001
Allservice AS 2950 10,00 295000
Sandnes Pro-Service 100 83,33 100000
Nord-Jæren Bompengeselskap AS 40 16,67 40000
Måltidets Hus AS 7   5000
Uni Storebrand AS 638   22425
Attende AS   14,60 25000
Ruten Parkering AS 2000 40,00 600000
Biblioteksentralen      8100
Lysefjorden utviklings AS 8 1,60 49600
Nygaardshagen Parkering AS   100,00 8701668
Riskafjord AS     10000
Universitetsfondet AS   13,20 0
Glad Mat AS   4,08 0
FNP Eiendomsalg AS 74 50,00 22151
FNP Bussgarasjetomtene AS 74 50,00 22151
Sum     92546095

 

Egenkapital innskudd kommunale foretak og IKS: Eierandel i  % Bokført verdi
IVAR IKS 21,59 5539532
Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 35,00 210000
Rogaland revisjon IKS 15,90 1418159
Brannvesenet Sør Rogaland IKS 24,50 1205000
Renovasjonen IKS 50,00 600000
Sørmarka Flerbrukshall IKS 23,55 141300
Storhallen og Multihallen IKS 32,50 195000
Interkommunalt Arkiv IKS 23,88 0
Sandnes tomteselskap KF 100,00 100322564
Sandnes kunst- og kulturhus KF 100,00 5250000
Sandnes parkering KF 100,00 250000
Sandnes Eiendomsselskap KF 100,00 33918046
Sum   149049601

 

Egenkapital innskudd i kommunale pensjonskasser: 2017
KLP 28590818
Sandnes kommunale pensjonskasse 132122000
Sum 160712818
Sum aksjer, andeler 402308515

 

Note 7 Mva kompensasjon på helse- og sosial boliger

Sandnes kommune har krevd refusjon av merverdiavgift på rus og psykiatri boliger som Skatt vest mener er feil tolkning av regelverket. Kommunen har klaget på vedtaket men krever refusjon i påvente av endelig avklaring slik at krav på merverdiavgift ikke skal bli foreldet. I samsvar forsiktighetsprinsippet og god kommunal regnskapsskikk er det tidligere år avsatt beløp i balansen som kan dekke utgiftsføring av for mye krevd merverdiavgiftsrefusjon. 

 

Note 8 Utlån

  2017 2016
Vagle Næringspark AS    
Nygaardshagen parkering AS 10000000 10000000
Sosiale lån 3515111 2682041
Utlån husbankmidler, startlån 1033209703 879577976 
Ansvarlig lån Lyse Energi AS 410150500 429681500
Sum utlån 1456874314 1321941517

Note 9 Konserninterne utlån

  2017 2016 
Lån Sandnes Tomteselskap KF 104002000 108335000
Lån Sandnes Eiendomsselskap KF 5126057135 4786174645
Sum utlån 5230059135 4894509645

Note 10 Anleggsmidler

  Inventar, utstyr og transportmidler
Kostpris 1/1-17 354572653
Tilgang 29795310
Avgang  
Nedskrivning  
Akkumulerte avskrivninger 286045253
Bokført verdi 31/12-17 98322710
Årets avskrivninger 11315836
Årets avskr. i % 10%-20%

 

  Fast eiendom anlegg Egne tomter Anlegg u/utførelse Bolig og næringstomter Totalt
Kostpris 1/1-17 1775689794 28871760 1748418012 1120586 3554100152
Tilgang 150789190   222520353   373309543
Avgang     116490400   116490400
Nedskrivning     51370   51370
Akkumulerte avskrivninger 488090851       488090851
Bokført verdi 31/12-17 1438388133 28871760 1854396595 1120586 3322777074
Årets avskrivninger 48711837        
Årets avskr. i % 2%-5%        

 Note 11 Langsiktig gjeld

  2017 2016
Lån til selvkost (vann, avløp, renovasjon ) 946300 877300
Husbanklån 1088396 986319
Andre lån 3531699 3308895
Total langsiktig gjeld 5566395 5172514

I langsiktig gjeld er kr 10 millioner lån fra Sandnes Parkering KF (jfr note 8).

  2017 Rente
Langsiktig gjeld med flytende rente 2994 1,13 %
Langsiktig gjeld med flytende rente (Husbanken) 402 1,58 %
Langsiktig gjeld med fast rente (obligasjonslån) 500 2,49 %
Langsiktig gjeld med fast rente (obligasjonslån) 364 1,89 %
Langsiktig gjeld med fast rente (obligasjonslån) 200 1,67 %
Langsiktig gjeld med fast rente (obligasjonslån) 200 2,12 %
Langsiktig gjeld med fast rente (obligasjonslån) 210 1,50 %
Langsiktig gjeld med fast rente (Husbanklån) 120 2,29 %
Langsiktig gjeld med fast rente (Husbanklån) 87 4,20 %
Langsiktig gjeld med fast rente (Husbanklån) 191 1,73 %
Langsiktig gjeld med fast rente (Husbanklån) 196 2,60 %
Langsiktig gjeld med fast rente (Husbanklån) 93 1,48 %
Vektet gjennomsnittlig rente   1,56 %

Av langsiktig gjeld på kr 5 556 395 732 utgjør kr 2 714 000 000 (48,8 %) sertifikatlån som forfaller til betaling innenfor ett år.

Tabellen under viser sertifikatlånene per 31.12.2017.

Beløp (MNOK)  Forfallsdato  Rente (%) Løpetid (mnd) Låneinstitusjon
249 10.01.2018 1,32 11 Danske bank
195 16.02.2018 1,14 8 Danske bank
199 14.03.2018 0,95 7 Handelsbanken 
200 19.03.2018 1,10 5 SEB
149 18.04.2018 1,00 8 Danske Bank
165 27.04.2018 1,13 6 Kommunalbanken
169 18.05.2018 1,21 12 Danske Bank
150 29.05.2018 1,18 12 Nordea
201 08.06.2018 1,17 12 Danske bank
200 24.08.2018 1,05 12 Danske bank
170 31.08.2018 1,05 12 DNB
171 14.09.2018 1,08 12 Danske bank
180 25.09.2018 1,09 12 Danske bank
200 03.10.2018 1,10 12 Kommunalbanken
116 12.10.2018 1,08 12 DNB
2714        

Det vises for øvrig til finansforvaltningsrapporten hvor lånestrategi og risiko er nærmere beskrevet.

Note 12 Erstatningsansvar

Kommunen får inn krav om å utbetale erstatninger i ulike saker. De fleste sakene er uavklarte og vil ofte og bli bestridt. Det er ikke foretatt særskilte regnskapsmessige avsetninger for å dekke dette.

Note 13 Selvkostfond

Selvkostfond

Kommunale gebyrer vedrørende vann, avløp, renovasjon og oppmåling skal i henhold til vedtak dekke alle driftsutgifter og kapitalkostnader som kan henføres til de enkelte formål. Dette betyr at det legges til grunn et selvkostprinsipp. For 2017 har det vært følgende utvikling vedrørende de enkelte formål.

  01.01.2017 Underskudd 2017 Overskudd 2017 31.12.2017
Vann 2670 -10079   -7410
Avløp 2544 -4045   -1501
Renovasjon 11602 -15210   -3607
Slamtømming -284   704 420
Oppmåling 180 -2191   -2011
Byggesak -1580   4150 2569
Arealplan 4840 -463   4378
Feiing     103 103
SFO     2220 2220

De akkumulerte underskuddene er midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes av fremtidig overskudd på disse formålene. Overskudd skal dekke fremtidige kostnader og underskudd.

Etterkalkyle (i hele 1000) 

  Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing
Gebyrinntekter 69965 110381 74698 1894 4929
Øvrige driftsinntekter 22086 29667 58 34 0
Driftsinntekter 92050 140047 74756 1928 4929
Direkte driftsutgifter 85973 112857 86534 954 4641
Avskrivningskostnad 8600 18789 969 0 0
Kalkulatorisk rente (1,98 %) 5137 9816 -130 0 0
Indirekte netto driftsutgifter 2374 2639 2670 270 185
Driftskostnader 102083 144102 90043 1224 4826
Foreløpig resultat -10033 -4055 -15288 704 103
+ Subsidiering 0 0 0 0 0
Resultat -10033 -4055 -15288 704 103
Kostnadsdekning i % 90,20 % 97,20 % 83,00 % 157,50 % 102,10 %
Selvkostfond 01.01 2670 2544 11602 0 0
+ Avsetning til selvkostfond 0 0 0 418 103
- Bruk av selvkostfond -2670 -2544 -11602 0 0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,98 %) 0 0 0 1 0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 0 0 0 420 103
 
  SFO Reguleringsplaner Bygge- og delesaksbehandling Oppmåling Eierseksjonering
Gebyrinntekter 54867 4248 20014 4412 0
Øvrige driftsinntekter 3650 516 1940 545 84
Driftsinntekter 58517 4765 21955 4957 84
Direkte driftsutgifter 53536 4826 15657 6409 381
Avskrivningskostnad 0 0 0 0 0
Kalkulatorisk rente (1,98 %) 0 0 0 0 0
Indirekte netto driftsutgifter 2760 491 2157 722 2
Driftskostnader 56297 5317 17815 7130 383
Foreløpig resultat 2220 -552 4139 -2173 -298
+ Subsidiering 0 0 0 0 298
Resultat 2220 -552 4139 -2173 0
Kostnadsdekning i % 103,90 % 89,60 % 123,20 % 69,50 % 22,10 %
Selvkostfond 01.01 0 4840 -1580 180 0
+ Avsetning til selvkostfond 2220 0 2559 0 0
- Bruk av selvkostfond 0 -452 0 -180 0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,98 %) 0 90 9 0 0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)/fremførbart overskudd 2220 4378 2569 0 0

Note 14 Kapitalkonto

 

 Debetposter i året:   Kreditposter i året: 
   1.1.2017  Balanse (Kapital) 4315043168
Avskriving av utstyr,  maskiner og transportmidler  48711837 Aktivering av fast eiendom og anlegg 256819142
Avskrivning bygg, anlegg 11315836 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 29795310
Nedskrivning aksjer, andeler 0   
Nedskrivning eiendom 51370   
Pensjonsforpliktelse/midler 0 Pensjonsforpliktelse/midler   79279041
   Kjøp av aksjer og andeler 24948717
Avskrivning på utlån 0 Utlån Startlån 235575610
Avdrag på utlån  105807882 Avdrag på eksterne lån 289161501
Avdrag sosiale lån 294330 Utlån sosiale lån 1127401
Bruk av midler fra eksterne lån  686022766 Andre utlån  0
Avdrag Sandnes eiendomsselskap KF 118825575 Lån Sandnes eiendomsselskap 458708065
31.12.2017 BALANSE   (Kapital)  4719428358   
 SUM DEBET  5690457955 SUM KREDIT 5690457955

 Note 15 Fond

 (1000 kr)  2017 2016
Disposisjonsfond    
Disposisjonsfond pr. 1.1. 446924 365791
Avsatt i driftsregnskapet 191076 202777
Bruk i investeringsregnskapet 6557 4555
Bruk til endring i regnskapsprinsipp 0 8776
Bruk i driftsregnskapet 747350 108313
Disposisjonsfond pr. 31.12. 557093 446924
     
Ubundne investeringsfond    
Ubundne investeringsfond pr. 1.1. 6010 6010
Avsatt til i investeringsregnskapet    
Bruk i investeringsregnskapet    
Ubundne investeringsfond pr. 31.12. 6010 6010
     
Bundne investeringsfond    
Bundne investeringsfond pr. 1.1. 37016 98635
Avsatt til i investeringsregnskapet 90722 16952
Bruk i investeringsregnskapet 21934 78571
Bundne investeringsfond pr. 31.12. 105805 37016
     
Bundne driftsfond    
Bundne driftsfond pr. 1.1. 82347 103068
Avsatt til i driftsregnskapet 104630 25994
Bruk av i driftsregnskapet 36150 44865
Bundne driftsfond pr. 31.12. 150827 84197
     
Endring i regnskapsprinsipp (drift)*    
Endring i regnskapsprinsipp 1.1 0 8776
Bruk av disp. fond 0 8776
Endring i regnskapsprinsipp 31.12 0 0
     
Udisponert i investeringsregnskapet    
Udisponert 1.1 0 0
Disponert 0 0
Udisponert 31.12 0 0
     
Regnskapsmessig mindreforbruk    
Udisponert 1.1 111672 58454
Disponert 111594 58376
Avsatt 68402 111594
Udisponert 31.12 68481 111672

Note 16 Garantiansvar

 

   Antall år    Beløp   Utløper 
Diverse foreninger og lag:      
A/L Hans og Grete barnehage(1991) 30 698400 2021
Bogafjellbakken Naturbarnehage BA (25/6-02) 30 4459923 2033
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 20 1000000 2025
Buggeland barnehage BA 30 8746639 2035
Håbafjell Idrettsbarnehage BA (tidl Grasdalen Foreldrelagsbarnehage BA) 30 2679150 2030
Håholen barnehage 15 693308 2025
Lundegård barnehage BA (28/8-02) 30 3111028 2033
Ormaskogen Barnehage BA (4/3-04) (tidl Trones foreldrelagsbh) 30 6656908 2034
Prestholen borettslag(6/2-01) 30 6749693 2031
Riska Bofellesskap Stft 30 2433906 2028
Sandnes foreldrebarnehage (17/6-95) 30 1245264 2025
Sandnes kirkelige fellesråd  20 713855 2018
Sandnes kirkelige fellesråd 20 35336394 2029
Sandnes kirkelige fellesråd 30 55854272 2042
Skaarlia barnehage(19/12-00) 30 4514620 2031
Strutsen barnehage 20 6829392 2028
Trollhaugen foreldrelagsbarnehage BA (23/01-04) 30 6460132 2034
Utsikten vest FUS barnehage SA 30 7901725 2038
 
Private lånetakere:      
Forus Utvikling AS (40% av 110 millioner)   44000000 2031
IVAR IKS   762108917 2037
Forus Folkehelsesenter AS    27379480 2024
 
SUM ALLE GARANTIER:   989573006  

 

Note 17 Omløpsaksjer og andeler

Sandnes kommune vedtok nytt finansreglement 24. april 2017. Nytt i reglementet er at kommunen har anledning til å investere i aksjefond for deler av porteføljen. Reglementet definerer tillatt risikonivå og plasseringsbegrensninger for porteføljen.

Det er fortatt følgende plasseringer i aksjefond ved utgangen av året. Fondene er vurdert til markedsverdi per 31.12.17.

 

Delportefølje Kjøpsdato Kostpris Markedsverdi per 31.12.17 Avkastning 2017 Avkastning 2017 %
Norske aksjefond KLP Aksje Norge Indeks II 01.09.2017 7000000 7627007 627007 9,00 %
 
Danske Norske Aksjer Institusjon I 16.10.2017 5500000 5622939 122939 2,20 %
Utenlandske aksjefond KLP Aksje Verden Indeks 01.09.2017 10000000 11265194 1265194 12,70 %
 
ACM Global Core Equity RX 17.10.2017 9000000 9762466 762466 8,50 %
Totalt delportefølje C og D   31500000 34277606 2777606 11,40 %

Det vises for øvrig til finansforvaltningsrapporten hvor plasseringsstrategi og risiko er nærmere beskrevet.

Publisert: 09.03.2017 12:44
Sist endret: 09.05.2018 14:10