4. Investeringsregnskap

  Regnskap 2017 Årsbudsjett 2017 Vedtatt budsjett 2017 Regnskap 2016
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 16 2000 2000 116
Andre salgsinntekter 4678 0 0 3580
Overføringer med krav til motytelse 175740 138768 42468 122006
Kompensasjon for merverdiavgift 31481 63713 0 28046
Statlige overføringer 2325 5450 5450 5560
Andre overføringer 12500 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 226740 209931 49918 159308
 
Utgifter
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 253590 389413 274510 232133
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 168 0 0 3067
Overføringer 34775 14049 300 28766
Renteutgifter og omkostninger 2 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 288535 403463 274810 263966
 
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 71707 130697 130000 81350
Utlån 694284 917688 1091538 849272
Kjøp av aksjer og andeler 24949 17300 17300 12341
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 90722 75722 0 16952
Sum finansieringstransaksjoner 881662 1141407 1238838 959916
 
Finansieringsbehov 943457 1334938 1463730 1064573
Dekket slik:        
Bruk av lån 686023 1033983 1236723 800296
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 105808 153863 153863 90370
Overført fra driftsregnskapet 123136 122802 70604 90781
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 6557 6557 1540 4555
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 21934 17734 1000 78571
Sum finansiering 943457 1334938 1463730 1064573
Publisert: 15.03.2017 13:24
Sist endret: 11.04.2018 13:38