2. Hovedtall

2. Hovedtall

  2017 2016  2015   2014  2013
DRIFT
Skatteinntekter -2267326  -2268290 -2173529 -2112131 -2025483
Rammetilskudd -1616307  -1496945 -1387990 -1266585 -1183710
Andre driftsinntekter  -1541761  -1318505 -1301753 -1230814 -1159480
Sum driftsinntekter -5425394  -5083740 -4863272 -4609530 -4368673
Driftsutgifter    5336381  5016790 4861342 4483869 4250220
Driftsresultat -89013  -66950 -1930 -125662 -118453
Netto finansutgifter  -113289  -91414 -92266 65115 66312
Reverserte avskrivninger -62848  -59378 -55415 -62632 -113152
Netto driftsresultat -265150  -217742 -149611 -123179 -165293
Interne finansieringstransaksjoner    106148 91235 54598 90169
Regnskapsmessig mindreforbruk -68402  -111594 -58376 -68581 -75124
 
INVESTERINGER
Brutto investeringer 288535 263966  430770 640024 619341
 
LIKVIDITET
Kasse, bank, postgiro 1505817 1333722  955732 1085594 778617
Arbeidskapital (omløpsmidler -kortsiktig   gjeld, korrigert for premieavvik) 1027636 840151  504196 649820 284031
 
FINANSIERING/EGENKAPITAL
Langsiktig gjeld (ekskl. avsetning for   pensjonsforpliktelse) 5566396 5172514  4393735 4265813 3553184
Egenkapital 5607645 4999014  4679923 4018684 3419615
Publisert: 13.03.2017 12:22
Sist endret: 13.04.2018 09:35