3. Driftsregnskap

  Noter Regnskap 2017 Årsbudsjett 2017 Vedtatt budsjett 2017 Regnskap 2016
Driftsinntekter
Brukerbetalinger   194913 198268 169933 194378
Andre salgs- og leieinntekter   422808 391973 389235 405026
Overføringer med krav til motytelse   686355 427301 295430 571211
Rammetilskudd   1616307 1617634 1535634 1496945
Andre statlige overføringer   217499 198603 127239 124696
Andre overføringer   20184 15752 5554 23194
Skatt på inntekt og formue   2267326 2245000 2319000 2268290
Eiendomsskatt   0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter   0 0 0 0
Sum driftsinntekter   5425394 5094531 4842025 5083740
 
Driftsutgifter
Lønnsutgifter  4 2640087 2585059 2492717 2492324
Sosiale utgifter  4 704867 742522 710199 670097
Kjøp av varer og tj som inngår i   tj.produksjon   548645 426719 450931 506714
Kjøp av tjenester som erstatter   tj.produksjon   1232625 1212423 1281145 1162503
Overføringer   327817 258416 209584 302475
Avskrivninger  10 62848 64695 64695 59378
Fordelte utgifter   -180508 -179996 -250380 -176701
Sum driftsutgifter   5336381 5109838 4958891 5016790
      
Brutto driftsresultat   89013 -15307 -116866 66950
      
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte   293726 285644 273774 264524
Gevinst på finansielle instrumenter   (omløpsmidler)   0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån   119120 121909 0 97699
Sum eksterne finansinntekter   412846 407553 273774 362223
 

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger   88476 94754 109754 77734
Tap på finansielle instrumenter   (omløpsmidler)   0 0 0 0
Avdrag på lån   209953 209953 209953 192516
Utlån   1127 500 500 558
Sum eksterne finansutgifter   299557 305207 320207 270809
 
Resultat eksterne finanstransaksjoner   113289 102346 -46433 91414
Motpost avskrivninger   62848 67000 67000 59378
 
Netto driftsresultat   265150 154039 -96299 217743
 

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m.   mindreforbruk  15 111594 111594 0 58376
Bruk av disposisjonsfond  15 74350 60731 32000 108313
Bruk av bundne fond  15 36150 27622 19051 46715
Sum bruk av avsetninger   222095 199947 51051 213404
 
Overført til investeringsregnskapet   123136 122802 70604 90781
Dekning av tidligere års regnsk.m.   merforbruk   0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond   191076 124967 0 202777
Avsatt til bundne fond   104630 106217 6057 25994
Sum avsetninger   418843 353986 76661 319552
 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   68402 0 -121909 111594
Publisert: 15.03.2017 13:02
Sist endret: 13.04.2018 13:42