6. Balanseregnskap

Tall i hele 1000 kr
  Noter  Regnskap 2017   Regnskap 2016 
EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg 10 3322777 3114721
Utstyr, maskiner og transportmidler 10 98323 79843
Utlån 8, 9 1456875 1321942
Konserninterne langsiktige fordringer 5230059 4894510
Aksjer og andeler 6 402309 377360
Pensjonsmidler 5 4892593 4477780
Sum anleggsmidler   15402936 14266156
 
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 2 353482 266632
Konterninterne kortsiktige fordringer 3 43219 29842
Premieavvik 5 289059 275278
Aksjer og andeler 17 34278 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 1505817 1333722
Sum omløpsmidler   2225854 1905474
SUM EIENDELER   17628790 16171629
 
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond 15 557094 446924
Bundne driftsfond 15 150827 82347
Ubundne investeringsfond 15 6010 6010
Bundne investeringsfond 15 105805 37017
Regnskapsmessig mindreforbruk 15 68481 111672
Kapitalkonto 14 4719428 4315043
Sum egenkapital   5607645 4999014
 
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 5 5545590 5210056
Sertifikatlån  11 2714000 2904000
Andre lån 11 2842396 2258514
Konsernintern langsiktig gjeld 3, 11 10000 10000
Sum langsiktig gjeld   11111986 10382570
       
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld   860638 742295
Konsernintern kortsiktig gjeld 3 48521 47750
Sum kortsiktig gjeld   909159 790045
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   17628790 16171629
 
MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler   428478 431458
 
GARANTIANSVAR 16 989573  821034
 
SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL
OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler    172095 377990
Endring kortsiktige fordringer    100227 -39690
Endring premieavvik    13780 -22969
Endring aksjer og andeler    34278  
ENDRING OMLØPSMIDLER   320381 315331
KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld    -119114 -2346
ENDRING ARBEIDSKAPITAL    201266 312985
Publisert: 24.03.2017 10:09
Sist endret: 09.05.2018 14:13