8.2 Regnskapsskjema 2B

Prosjektnummer    Regnskap 2016 Budsjett 2016 Oppr. Budsjett 2016 Regnskap 2015
12009 INVESTERINGER IKT 4243 11047 10100 5208
12013 IP telefoni 108 442 0 347
12016 Lisenser 0 40 0 0
12019 Investering, ID håndtering 0 1971 1250 42
12023 Ny E-handelsløsning 789 798 0 291
12027 Endring av samband/infrastruktur 500 500 0 0
12028 Nytt sekundært serverrom 450 450 0 92
12029 Nytt verktøy for datasikkerhet 0 0 0 50
12030 Nødnett 0 104 0 142
12033 Omlegging av IP adresser 0 0 0 11
12060 Sandnes matservice, utstyr 0 0 0 783
20011 UTSKIFTING AV UTSTYR, OMSORG 202 200 200 206
33370 Varslingsanlegg 0 5000 0 0
40071 Nytt rådhus 0 2000 500 0
40080 Redusert kostnadsnivå investeringer 5% 459 448 0 3
40091 INNSPARING ENØK-TILTAK 16129 18390 5500 6145
42091 Ny sentrumskole 1-10 375 351 0 401
42200 Div. investeringer skole 1842 1842 0 1593
42307 Riska u skole nytt elevbygg 24 1591 0 9
42309 Inneklima Øygard 45 751 0 299
42312 Gandal skole, nye plasser 262 0 0 899
42313 Skoleanlegg Iglemyr, utv. til 3 parallell 45 422 0 219
42318 Sørbø skole - utvidelse 66 500 0 2473
42322 Skarlia - Progr. ny barneskole med 392 plasser 0 0 0 -6000
42325 Ny gymsal på Ganddal skole 617 2000 0 20615
43059 Sandvedhaugen barnehage 292 343 0 2123
43061 Høle barnehage, bygge ny 41 712 0 288
43304 Nye Brueland 10 avd 0 0 0 68
43305 10 småbarnspl i 6 avd 0 0 0 304
43307 Ny BHG Vedafjell 0 0 0 -4300
43310 Nye Jønningheia BHG (etter brann) 6 avd. 0 0 0 455
43324 Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger 622 845 0 850
43325 Hove - Ny barnehage med 5 avdelinger 0 0 0 -1000
43328 Hana barnehage, regulering og uteområde 0 0 0 322
44102 FH-boliger Øygard 1 0 0 1
44104 Kanalgaten 8, nybygg 189 492 0 8
44132 TILTAK SOSIAL BOLIGPLAN 0 0 0 -7120
44135 Strakstiltak boliger vanskeligstillte 91 74 0 2209
44138 Nytt BOAS i Sandnes sykehus med 35 plasser 375 375 0 10739
44144 Laboratorieutstyr 351 311 500 939
44154 Påbygg Riska BOAS, 29 plasser 0 0 0 0
44712 Bil Arbeidstrening 0 571 0 1092
45037 Idrettshall/kirke/flerbrukshus Bogafjell 0 0 0 -17197
45404 Sandnes kulturhus, utstyr 300 300 300 300
45420 KINOKINO trinn II 0 0 350 800
45430 Skatepark Bogafjell 65 1636 0 0
45708 Biblioteket, ny inngang 0 0 0 214
45712 Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket 0 150 150 0
45713   0 200 200 0
46060 Oppgradering AiR-leilighet Skeianetunet 250 250 0 0
46301 KUNSTERISK UTSMYKKING 1510 6378 3337 447
47075 Reinvesteringer kommunale bygg 37 369 0 -124
47077 Brannteknisk utbedringer 275 270 0 1115
60101 MASKINPARK, BILER 596 510 400 111
60104 Ferdigstillelse av kontorarealer, Vatne driftstasjon 656 900 0 0
60105 Utskifting kjøl- og fryseanlegg, Trones mottakskjøkken 0 0 0 297
60106 Byggdrift, biler 668 600 0 0
60107 Matservice, biler 155 155 0 0
60331 UTVIKLING GIS SYSTEM 8 0 0 260
60332 KARTGRUNNLAG(DIGITAL), UTVIKLINGSPROSJEK 0 130 0 70
63020 Utskiftning av utrangerte gatelys 0 4000 9000 0
63021 GATELYS 2304 3456 1600 1020
63022 Lysplan 0 185 0 64
63042 BYUTVIKLINGSPROSJEKTER 4001 4500 4903 0
63050 Kultur og byutviklingsprosjekt (politisk styrt) 540 1300 4975 276
65032 TRAFIKKSIKRING AKSJON SKOLEVEI (GEN) 0 0 650 2
65033 Trafikksikkerhetstiltak 281 2198 0 1540
65035 Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer 0 349 200 102
65036 Trafikksikkerhet, fortau sentrum 1089 1141 0 284
65037 Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak 829 1280 0 20
65038 Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015 316 1236 4285 49
65039 Folkehelse, sykkelveinett 0 500 1000 0
65051 SENTRUMSTILTAK GENERELT 0 3050 9500 1156
65054 Vei- Sikring kommunale broer 456 989 1251 262
65055 Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) 0 2000 0 0
65061 AVTALE TP 2001-2009 2251 3500 5100 1903
65065 Offentlige arealer (alle formål) 311 23500 45000 8619
65067 Tiltak av støyplan 12 500 0 0
65070 Støyskjerming boliger Sørbøgeilen 99 2402 0 98
67012 OMRÅDE SMEAHEIA UTBYGGING 0 1425 5425 0
67032 SKAARLIA 0 3314 3314 0
68037 Folkehelse - Friluftlivets år 2015 0 2066 1566 500
68049 Støyskjermingstiltak Flomlysbanen 852 900 0 0
68051 IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT 3395 4136 1850 374
68054 Kunstgressbaner 0 0 0 855
68055 Kunstgressbaner, grunnerverv 1558 5264 12264 11417
68111 UTEAREALER BARNEHAGER, GENERELT 0 0 0 154
68201 PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT 1491 1413 825 618
68203 Figgjo, bydelspark 0 0 1674 0
68205 Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering 0 400 400 0
68207 Midlertidig parktiltak på deler av Ruten 0 0 0 1726
68208 Flytting av skatepark på Ruten 164 324 500 0
68301 FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT 1813 2718 1100 1029
68304 Kjøp av areal på Lifjell til friluftsformål 362 541 0 0
68308 Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk 1840 3626 2250 624
68311 Luraviken turområde 1154 1198 963 15
68312 Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen 0 250 0 0
68401 LEKEPLASSER, GENERELT 433 694 0 200
68412 Konsekvenser av innsparinger på kommunale lekeplasser 0 0 600 0
68512 Sandnes idrettspark 0 0 0 656
68601 GRAVLUNDER GENERELT 727 484 300 2000
68610 Høle gravlund opparbeidelse gravfelt 164 856 0 1644
68622 SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2 811 1041 0 -1
68633 Utbygging Riska gravlund 46 194 0 934
68634 Ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna 0 792 1100 258
69001 RESTAREALER 0 2504 1000 0
69021 HJEMMELSERKLÆRINGER GENERELT 0 2123 3000 442
69100 UTBYGGINGSAVTALER 2 168 0 -168
69101 PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN 288 4745 5687 303
74058 VVA anlegg Storasteinen -7 -7 0 0
74062 Uskakalven Nordøst, slamavskiller med utslippsledning -13 -13 0 0
74066 Adm. avtale Bogafjell G2 55 55 0 0
74068 Adm.avtale opparb. kom.tekniske anlegg Brueland barnehage 0 0 0 268
74069 Adm. avtale Frøylandsbekken, reg.plan 2003113 0 0 0 1262
74070 Adm. avtale boligfelt på Sviland 737 737 0 0
74071 Adm. avtale Bogafjell felt B3, delplan 5 303 303 0 31
74072 Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 231 232 0 6229
74074 Adm.avtale for Maudlandsveien - plan 2008106 776 168 0 0
74077 Adm. avtale Sandsgårg, nytt boligfelt 0 0 0 500
74078 Adm.avtale Bogafjell G3 0 0 0 34
74079 Adm.avtale Bogafjell idrettsområde 240 240 0 233
74080 Adm.avtale Sørbø-Hove, hovedfelt B06-B07 61 61 0 0
74082 Adm.avtale Sørbø-Hove B06-B07 242 242 0 0
74083 Havneparken Sandnes, 1. etappe 7004 5882 0 9049
74084 Adm. avtale Kleivane B6 74 0 0 1802
74085 Adm.avtale Aase Gaard GA17 13130 11383 0 8
74086 Adm.avtale for boligfelt Hesthammer 82 81 0 5857
74087 Adm.avtale Hove gård, VVA regplan 2006326 1295 1267 0 4415
74088 Adm.avtale nytt boligfelt Sørbøhagane B04 569 568 0 1068
74089 Adm.avtale Paulinehagen gnr 52 bnr 223 0 0 0 568
74090 Adm.avtale boligfelt Åsveien 619 514 0 627
74091 Adm.avtale Asheimtunet del 1 1682 1020 0 7794
74092 Adm.avtale næringsområde Stangeland FKI - 1 0 0 0 1275
74094 Adm.avtale Bogafjell S9 383 383 0 1069
74095 Adm.avtale Kleivane, Toppen Au29 12 11 0 1063
74096 Adm.avtale nytt boligomr. Malmheim vest 3117 1143 0 2761
74097 Adm.avtale boligområde Sørbø Hove B09, B10 og B13 2418 1048 0 10452
74098 Adm.avtale boligområde Kleivane B05 0 0 0 3835
74099 Nullstilling av prosjekt 14955 669 0 97869
74100 Administrasjonsavtaler 23034 16349 0 34836
74101 Adm.avtale Lurabyen 14281 11635 0 2030
74102 Adm.avtale for Sørbø Hove B08 og B12 1940 1758 0 0
74104 Anleggsbidrag Kleivane B07 300 0 0 0
74105 Adm.avtale Vagle næringspark 8180 5417 0 0
74106 Adm.avtale Bogafjell Vest G5, avtale om anleggsbidrag 3453 1439 0 0
74300 Kabling 132 kV Jærveien-Asheimveien 3750 6000 0 0
75002 Utbyggingsavtale Vågsgt. 40 0 1502 0 0
75006 Åpning Storåna m. tilh. anlegg 14 0 0 0
75029 VA-ledninger Ims-Bersagel 0 0 0 539
75032 Sanering VA-ledninger Varatunveien, budsjett 9 0 0 5085
75033 VA- ledninger Dreggjavikveien del 2 1 0 0 0
75035 Sanering VA-ledninger Jærveien 5 0 0 206
75038 Sanering av VA-ledninger i Storgata nord 37 0 0 16
75039 Opparbeidelse av Folkvordveien VVA 0 0 0 2259
75041 Hoveveien - Opparbeidelse av vann og avløp 1907 4718 3000 1834
75043 Oppgradering av tekniske anlegg Vatne 0 0 0 13
75044 Oppgradering av tekniske anlegg Foss Eikeland/Vatne 0 0 0 50
75045 Frøylandsbekken bro 0 0 0 586
75049 VVA-prosjekt 14946 7294 15000 15490
75051 Vannforsyning Hommersåk-Høle, 2 byggetrinn, Hetlandsvatne-Breivik 8516 10000 10000 11409
75052 Opparbeidelse VVA Tunveien 0 0 0 -163
75053 Historisk rasteplass Foss Eikeland 471 1100 0 883
75054 Sanering VA-ledninger langs Forussletta 2037 2775 0 3568
75055 Sanering Midtbergveien 532 1165 0 369
75056 Sanering av VA-ledninger i Parkveien sør 243 243 0 3639
75057 Oppgradering teknisk installasjon/pumpestasjon Smeaheia 0 0 0 80
75058 Sanering av VA - ledninger i Gitleveien 0 0 0 1112
75059 Kydnastien 0 -228 0 1220
75060 Kulvert Stangelandsåna 588 1000 0 0
75061 Berghagen/Vesleveien 2429 3985 0 2515
75062 Klimatilpasning, OFU 0 799 0 2817
75063 Vestregt.-Hogstadbakken, sanering VA 929 728 0 7829
75064 Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet 3500 -233 0 3472
75066 Sanering i Postveien og Prof. Dalsgt. 3883 4000 0 1489
75067 Sanering VA Mølledalen/Slåttaveien m.fl. 12365 12000 12000 606
75068 Sanering VA ledninger Jærveien/ny bro E39 3516 5000 5000 1644
75070 Klimatilpassning 0 3000 3000 0
75071 ENØK-tiltak tekniske installasjoner 0 2000 2000 0
75072 Sanering VA ledninger i Langgata nord / Torggata 110 1000 0 1747
75073 Sanering av VA-ledninger Varatunveien og omegn - byggetrinn 2 1157 982 0 3647
75074 Parkveien nord 2059 9000 14000 0
75075 Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 0 5000 10000 0
75076 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 0 7000 15000 0
75077 Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen 0 5000 22000 0
75078 Hovebakken - Sanering og omlegging VA 0 7000 0 0
75090 Tiltakspakke teknisk 1935 4000 0 0
75800 Hoveveien 2891 6352 20000 10610
75803 Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. 1006 586 0 512
76011 VANN, ANDRE PROSJEKTER 0 0 0 1580
76021 GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN 910 11818 15000 34
77012 AVLØP/RENSING ANDRE PROSJEKTER 0 0 0 1106
77021 GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN AVLØP 4491 10000 10000 0
77042 HOVEDAVLØP HØLE 0 120 0 0
77102 AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2 452 815 0 2423
77103 Avløpssanering sentrum 0 8757 10000 0
78062 FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. 1256 0 1900 712
78065 MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) 0 500 500 80
78077 Kommunal returpunkt 223 1000 1000 0
81001 Langgata 48 AS 18213 21500 0 7190
81002 Jernbaneundergang Ivar Aasensgt-St. Olavsgt 0 0 0 3346
81003 Opparbeidelse av Ruten som sentrumspark 5841 0 0 1013
81004 Havnepromenade Sandnes indre havn 3560 0 0 23949
81005 Omlegging Elvegata 802 0 0 3549
81726 Havnespeilet - kostnadsbidrag 0 -1913 0 0
90000 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 0 0 1319330 33918
  T O T A L T 263966 389629 1642799 424991
Publisert: 30.03.2017 13:35
Sist endret: 21.04.2017 10:58