8.1 Regnskapsskjema 2A

  Regnskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr.budsjett 2016 Regnskap 2015
Investeringer i anleggsmidler 263966 389629 1642799 430770
Utlån og forskutteringer 849272 1096339 175000 574158
Kjøp av aksjer og andeler 12341 12300 12300 32586
Avdrag på lån 81350 121004 120000 98883
Dekning av tidligere års udekket        
Avsetninger 16952 10652   35160
Årets finansieringsbehov 1223881 1629924 1950099 1171557
Finansiert slik:        
Bruk av lånemidler 800296 1186619 1732415 638013
Inntekter fra salg av anleggsmidler 116     8247
Tilskudd til investeringer 5560 5750 5750 42962
Kompensasjon for merverdiavgift 28046 43664   35651
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 212376 240984 189781 307344
Andre inntekter 3580      
Sum ekstern finansiering 1049974 1477017 1927946 1032216
Overført fra driftsregnskapet 90781 90781 22153 93272
Bruk av tidligere års udisponert        
Bruk av avsetninger 83126 62126   46068
Sum finansiering 1223881 1629924 1950099 1171557
Udekket/udisponert        
Publisert: 24.03.2017 10:52
Sist endret: 21.04.2017 10:58