8. Regnskapsskjema 1A

  Regnskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr.budsjett 2016 Regnskap 2015
Frie disponible inntekter        
Skatt på inntekt og formue -2268290 -2210400 -2275000 -2173529
Ordinært rammetilskudd -1496945 -1489600 -1455000 -1387990
Skatt på eiendom        
Andre direkte eller indirekte skatter        
Andre inntekter -11108 -11100 -1100 -7000
Andre generelle statstilskudd -96201 -94536 -80856 -73086
Sum frie disponible inntekter -3872545 -3805636 -3811956 -3641605
         
Finansinntekter og finansutgifter        
Renteinntekter og utbytte -264524 -258349 -230212 -264401
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 78676 74813 95463 84678
Mottatte avdrag på konserninterne lån -97187 -101271   -91186
Avdrag på lån 192312 192312 192312 178910
Netto finansinntekter og utgifter -90723 -92495 57563 -91999
         
Avsetninger og bruk av avsetninger        
Til dekning av tidligere regnsk.m.   merforbruk        
Til ubundne avsetninger 202777 202777   143064
Til bundne avsetninger 13884 13784   15571
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -58376 -58376   -68581
Bruk av ubundne avsetninger -108313 -108012   -61981
Bruk av bundne avsetninger -34037 -33996   -15701
Netto avsetninger 15935 16177   12372
         
Overført til investeringsregnskapet 90781 90781 22153 93272
Til fordeling drift -3856552 -3791173 -3732240 -3627960
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 3744958 3791173 3833511  3569584
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 111594   -101271 58376
Publisert: 24.03.2017 10:32
Sist endret: 21.04.2017 10:58