7. Noter

Noter til regnskapet 2016

REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15 desember 2000 med hjemmel i lov av 25 september 1992 om kommuner og fylkeskommuner §48 nr 6.

Kundefordringer

Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Retningslinjene for tapsavskrivning går i hovedsak ut på at det årlig skal foretas en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap er størst. Det foretas også en generell avsetning. (jfr note 2)

Anleggsmidler

Investeringer i faste eiendommer og anlegg, utstyr og transportmidler som er utgiftsført i investeringsregnskapet føres opp som anleggsmiddel i balansen. Det er i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene gjort et skille mellom drifts- og kapitalutgifter. Anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler skal kun føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen dersom: 

  • utgiftene gjelder kjøp av driftsmidler med økonomisk levetid fra tre år og oppover.

 

  • anskaffelseskost er på kr 100.000 eller mer 

I balansen avskrives anleggsmidlene over forventet levetid. Investeringer føres brutto i henhold til anbefaling fra GKRS (god kommunal regnskapssikk). Tidligere år har investeringene vært ført brutto med fradrag for statlige og fylkeskommunale tilskudd.

 Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med tapsavsetning. Jfr note 8.

Anlegg under utførelse

 Prosjekter som ikke er endelig avsluttet pr 31/12-2016 er midlertidig aktivert på kapittel 2.27 «anlegg under utførelse». Etter hvert som prosjektene avsluttes blir endelig beløp overført til kapittel 2.28 «Faste eiendommer og anlegg».

 

 

Note 1 Kasse, bank og postgiro

Innestående på kasse, bank, postgiro pr 31/12 er kr 1.333.721.683. Av dette er kr 102 984 431 bundne skattetrekksmidler.

 

 

Note 2 Kundefordringer

 Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulige tap. Denne delkredereavsetningen(tapsavsetningen) utgjør kr 10 820 000. Totalt er det utgiftsført tap i driftsregnskapet i 2016 på kr 2 071 998. 

Økning   avsetning tap på krav

1 616

Konstaterte   tap

   456

SUM

2 072

 Andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende verdi.

 

 

Note 3 Fordringer og gjeld mot kommunale foretak/interkommunale selskap

 

  Fordringer Gjeld
     
Sandnes   havn KF 237 0
Sandnes   kunst- og kulturhus KF 442 285
Renovasjonen   IKS 0 0
Rogaland   brann og redning IKS 782 714
IVAR IKS 6 8 994
Sandnes   Parkering KF 2 403 0
Sandnes   tomteselskap KF 13 677 0
Multihallen   og Storhallen IKS 0 0
Sørmarka   Flerbrukshall IKS 0 0
Sandnes   eiendomsselskap KF 6 344 46 292 
Opera   Rogaland IKS 0 0
Rogaland   Revisjon IKS 0 152

 

 

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser revisor

 

  2016 2015
Lønninger,  2476828 2381655
Diverse   oppgavepliktige utb. 15495 16022
Sum   lønnsutgifter 2492324 2397677
     
Arbeidsgiveravgift 365854 353927
Pensjonsutgifter 304243 294968
Sum   sosiale utgifter 670097 648895

 Ved utgangen av året var det ca 5 700 ansatte i kommunen.

 Ytelser til ledende personer

  Ordfører Rådmann
Lønn 1102 1214
Andre   ytelser 34 4
Pensjonsutgifter 261 166

Revisor

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende

Regnskapsrevisjon                                             kr    927 960

Forvaltningsrevisjon, rådgivning, attestering   kr  1 272 220

 

 

Note 5 Pensjonskostnader

 

Pensjonskostnader   Pensjonskasser     
   SKP   KLP   SPK 
Årets opptjening 186404 30148 56197
Rentekostnad 126005 35341 35394
Brutto pensjonsutgifter 312409 65489 91591
Forventet avkastning -129488 -33827 -27516
Netto pensjonskostnad 182921 31662 64074
Sum amortisert premieavvik 29706 9024 -158
Administrasjonskostnad 19216 2538 1866
Samlet kostnad (inkl adm.) 231844 43224 65782

 

Premieavvik   Pensjonskasser       
   SKP   KLP   SPK   SUM 
Forfalt premie: 214965 35775 70078 320817
Administrasjonskostnad: -19216 -2538 -1866 -23619
Netto pensjonskostnad: -182921 -31662 -64074 -278658
Premieavvik: 12827 1575 4138 18540
Arb.giv.avgift av premieavvik: 1809 222 583 2614

  

Pensjonsforpliktelse   Pensjonskasser       
01.01.2016  SKP   KLP   SPK   SUM 
Pensjonsforpliktelse: 3060887 872690 964337 4897914
Pensjonsmidler: 2773318 749825 813934 4337076
Netto pensjonsforpliktelse: 287569 122865 150403 560838
Arb.giv.avgift av netto p.forpl 40547 17324 21207 79078

 

Pensjonsforpliktelse

 Pensjonskasser

 

 

 

31.12.2016

 

 

 

 

 ESTIMAT

 SKP

 KLP

 SPK

 SUM

Pensjonsforpliktelse:

3237251

905867

976446

5119565

Pensjonsmidler:

3003440

772803

701537

4477780

Netto   pensjonsforpliktelse:

233810

133064

274910

641784

Arb.giv.avgift   av netto p.forpl.:

32967

18762

38762

90492

 

Spesifikasjon av estimatavvik

 Pensjonskasser

 

 

 

 SKP

 KLP

 SPK

Faktisk pensjonsforpliktelse:

3002580

866382

884856

Estimert   forpliktelse

-3060887

-872690

-964337

Estimatavvik   forpliktelse IB 01.01.

-58307

-6308

-79481

 

 

 

 

Estimerte   pensjonsmidler

-2773318

-749825

-813934

Faktiske   pensjonsmidler

2755943

731743

605808

Estimatavvik   midler IB 01.01.

-17375

-18082

-208126

 

Akkumulert   og amortisert premieavvik

 (inkl. arbeidsgiveravgift)

 Sum

Akkumulert   premieavvik 01.01.16

298247

Årets   premieavvik

21154

Sum   amortisert premieavvik

-44124

Akkumulert   premieavvik 31.12.16

275278

 

 

Herav   arbeidsgiveravgift

34018

 

Beregningsforutsetninger

 

 

 

2016

2015

Årlig   avkastning (i %)

4,60

4,65

Diskonteringsrente   (risikofri rente i %)

4,00

4,00

Årlig   lønnsvekst (i %)

2,97

2,97

Årlig   vekst i folketrygdens grunnbeløp

2,97

2,97

Årlig   vekst i pensjonsregulering (i %)

2,20

2,20

Forholdstall   fra KRD

1

1

 

 

 Note 6 Mva kompensasjon på helse- og sosial boliger

Sandnes kommune har i stor grad krevd refusjon av merverdiavgift på helse- og sosialboliger som blir utleid til flyktninger og vanskeligstilte. I forbindelse med kontroll har Skatt Vest krevd detaljert dokumentasjon til den enkelte leietakers behov for tilrettelagt bolig. Noe som kommunen ikke alltid har klart å fremskaffe. Kommunen fikk i 2014 krav om å tilbakebetale kr 11,3 millioner i merverdiavgift. I tillegg var det krav om at kommunen måtte tilbakebetale for perioden 2004 til 2009. Dette ble gjort opp i 2016 med tilbakebetaling av kr 2 863 585. I samsvar forsiktighetsprinsippet og god kommunal regnskapsskikk er det tidligere år avsatt beløp i balansen for å dekke mulige krav om tilbakebetaling av merverdiavgift vedrørende helse og sosialboliger.

 

 

Note 7 Aksjer, andeler

  Antall   aksjer/andeler Eierandel   i % Bokført   verdi
*Lyse   Energi AS 197061 19,53 79000
Forus   Næringspark AS 7400 49 74
SF Kino   Stavanger/Sandnes 178500 17,85 3571
Allservice AS 2950 10 295
Sandnes Pro-Service 100 83,33 100
Nord-Jæren   Bompengeselskap AS      
  40 16,67 40
Måltidets   Hus AS 7   5
Uni Storebrand AS 638   22
Attende   AS   14,6  
      25
Ruten   Parkering AS 2000 40 600
Biblioteksentralen      8
Lysefjorden   utviklings AS 8 1,6 50
Nygaardshagen   Parkering AS   47 1175
Riskafjord   AS     10
Universitetsfondet   AS   13,2  
Glad   Mat AS   4,08  
FNP   Eiendomsalg AS 74 50 22
FNP   Bussgarasjetomtene AS 74 50 22
Sum     85019

 *Pålydende verdi på aksjene er kr. 197.061.000 i Lyse Energi AS.

 

Egenkapital   innskudd kommunale foretak og IKS:  
                                                                       Eierandel i  %                                                                                  Bokført verdi
IVAR   IKS 21,59 5540
Rogaland   kontrollutvalgssekretariat IS 35 210
Rogaland   revisjon IKS 15,9 1418
Brannvesenet   Sør Rogaland IKS 24,5 1205
Renovasjonen   IKS 50 600
Sørmarka   Flerbrukshall IKS 23,55 141
Storhallen   og Multihallen IKS 32,5 195
Interkommunalt   Arkiv IKS 23,88  
Sandnes   tomteselskap KF 100 100323
Sandnes   kunst- og kulturhus KF 100 5250
Sandnes   parkering KF 100 250
Sandnes   Eiendomsselskap KF 100 33918
Sum   149050

 

Egenkapital   innskudd i kommunale pensjonskasser:
KLP 23828
Sandnes   kommunale pensjonskasse 107122
Sum 130950
Sum   aksjer, andeler 365019

 

 

Note 8 Utlån

  2016 2015
Vagle Næringspark AS   850
Nygaardshagen parkering AS 10000 10000
Sosiale lån 2682 2636
Utlån husbankmidler, startlån 879578 801170
Ansvarlig lån Lyse Energi AS 426682 449213
Sum utlån 1318942 1263867

 Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med en en-block avsetning (tapsavsetning) på kr 10.000.000.

Det er tatt opp lån i Sandnes Parkering KF som igjen er videreutlånt til Nygaardshagen parkering AS.

Lånet er rente- og avdragsfritt de 5 første årene. Deretter skal størrelsen på årlige avdrag vurderes. Det skal være nedbetalt senest innen 20 år. (2033).

Ansvarlig lån til Lyse Energi AS nedbetales over 30 år. (oppstart 2009) Årlig avdrag vil være kr 19 531 000. Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +2%.

 

Note 9 Konserninterne utlån

  2015 2014
Lån Sandnes Tomteselskap KF 112668 117001
Lån Sandnes Eiendomsselskap KF 4080815 3131230
Sum utlån 4193483 3248231

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF skal nedbetales over 30 år. (oppstart 2012). Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +3%.

Lån Sandnes eiendomsselskap KF skal belastes med en rente som årlig fastsette i forbindelse med økonomiplanen. Renter og avdrag er beregnet ut fra et lån på kr 4 149 572 576. Det tilsvarer den del av lånet som finansierer bygg kommunen har tatt i bruk. For 2016 er renten satt til 2,5% og avdrag til 2,5%. Renter er beregnet til 95, 5 millioner og avdrag til 97,2 millioner, totalt kr 192,7 millioner.

 

 

Note 10 Anleggsmidler

 

  Inventar,   utstyr. transportmidler Fast   eiendom, anlegg Egne   tomter Anlegg   u/utførelse Bolig   og næringstomter
Kostpris   1/1 341838 1636535 28872 1735125 1121
Tilgang 12735 139155   219118  
Avgang       204680  
Nedskrivning       1145  
Akkumulerte   avskrivninger 274729 439379      
Bokført   verdi 31/12-16 79843 1336311 28872 1748418 1121
           
           
Årets   avskrivninger 11662 47716      
           
Årets   avskr. i % 10%-20% 2%-5%      

 

 

Note 11 Langsiktig gjeld

 

  2016 2015
Lån   til selvkost (vann, avløp, renovasjon) 790 699
Husbanklån 986 893
Andre   lån 3396 2803
Total   langsiktig gjeld 5173 4394

I langsiktig gjeld er kr 10 millioner lån fra Sandnes Parkering KF (jfr note 8).

  2016 Rente
Langsiktig gjeld med flytende rente 3687 1,37 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 500 2,49 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 365 1,89 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 200 1,67 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (obligasjonslån) 200 2,12 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 127 2,29 %
Langsiktig gjeld med fast rente   (Husbanklån) 92 4,20 %
Langsiktig gjeld med fast rente (leasing) 1 4,60 %
Vektet gjennomsmsnittlig rente   1,63 %

 

Av langsiktig gjeld på kr 5 172 514 utgjør kr 2 904 000 (56 %) sertifikatlån som forfaller til betaling innenfor ett år.

Tabellen under viser sertifikatlånene per 31.12.2016.

Lånebeløp Forfall Rente Løpetid (mnd) Bank
210 16.01.2017 1,33 % 12 Kommunalbanken
195 16.02.2017 1,28 % 12 Nordea
180 24.02.2017 1,27 % 12 Handelsbanken
200 03.03.2017 1,26 % 12 SEB
184 10.03.2017 1,28 % 12 DNB
169 18.05.2017 1,25 % 12 DNB
150 29.05.2017 1,65 % 6 SEB
244 02.06.2017 1,27 % 12 Nordea
201 08.06.2017 1,27 % 12 Danske bank
149 18.08.2017 1,25 % 12 DNB
200 24.08.2017 1,22 % 12 Danske bank
170 01.09.2017 1,22 % 12 Danske bank
171 15.09.2017 1,28 % 12 DNB
116 12.10.2017 1,33 % 12 DNB
200 19.10.2017 1,33 % 12 Danske bank
165 27.10.2017 1,32 % 12 Kommunalbanken
2904        

 

 

Note 12 Selvkostfond

Selvkostfond

Kommunale gebyrer vedrørende vann, avløp, renovasjon og oppmåling skal i henhold til vedtak dekke alle driftsutgifter og kapitalkostnader som kan henføres til de enkelte formål. Dette betyr at det legges til grunn et selvkostprinsipp. For 2016 har det vært følgende utvikling vedrørende de enkelte formål.

  01.01.2016 Underskudd   2016 Overskudd     2016 31.12.2016
Vann 6393 3724   2669
Avløp 14443 11899   2544
Renovasjon 17347 5745   11602
Slamtømming -614   336 -278
Oppmåling 1101 921   180
Byggesak -2464   917 -1546
Arealplan 5568 727   4840

De akkumulerte underskuddene er midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes av fremtidig overskudd på disse formålene. Overskudd skal dekke fremtidige kostnader og underskudd.

Etterkalkyle

  Vann Avløp Renovasjon Slam-tømming Feiing
Gebyrinntekter 63119 102952 76112 2316 4885
Øvrige   driftsinntekter 19109 21830 3659 0 0
Driftsinntekter 82228 124782 79771 2316 4885
Direkte   driftsutgifter 71883 107490 81895 1708 4827
Avskrivningskostnad 7863 18373 1202 0 0
Kalkulatorisk   rente (1,68%) 3961 8322 -52 0 0
Indirekte   netto driftsutgifter 2321 2638 2712 272 186
Driftskostnader 86028 136823 85757 1980 5013
Foreløpig   resultat -3800 -12041 -5987 336 -129
+   Subsidiering 0 0 0 0 129
Resultat -3800 -12041 -5987 336 0
Kostnadsdekning   i % 95,60 % 91,20 % 93,00 % 117,00 % 97,40 %
Selvkostfond/fremførbart   underskudd 01.01.16 6393 14443 17347 0 0
-/+   Bruk av/avsetning til selvkostfond  -3800 -12041 -5987 0 0
+/-   Kalk renteinntekt/-kostnad selvkostfond(1,68%) 76 142 242 0 0
Selvkostfond/fremførbart   overskudd 31.12.16 2669 2544 11602 0 0

 

  SFO Regulerinsplaner Byggesak Oppmåling Totalt
Gebyrinntekter 52526 6971 19832 8184 336897
Øvrige   driftsinntekter 6256 -384 2258 426 53224
Driftsinntekter 58782 6587 22090 8610 390121
Direkte   driftsutgifter 55388 6894 19059 8810 358127
Avskrivningskostnad 0 0 0 0 27438
Kalkulatorisk   rente (1,68%) 0 0 0 0 12230
Indirekte   netto driftsutgifter 3574 506 2113 732 15055
Driftskostnader 58961 7401 21173 9542 412850
Foreløpig   resultat -180 -814 917 -932 -22730
+   Subsidiering 180 0 0 0 410
Resultat 0 -814 917 -932 -22320
Kostnadsdekning   i % 95,60 % 91,20 % 93,00 % 117,00 % 97,40 %
Selvkostfond/fremførbart   underskudd 01.01.16 0 5568 0 1101 44852
-/+   Bruk av/avsetning til selvkostfond  0 -814 0 -932 -23573
+/-   Kalk renteinntekt/-kostnad selvkostfond(1,68%) 0 87 0 11 557
Selvkostfond/fremførbart   overskudd 31.12.16 0 4840 0 180 21835

 

 

Note 13 Kapitalkonto

 

 Debetposter i året:    Kreditposter i året:  
    1.1.2016  Balanse  
Avskriving av utstyr, maskiner og   transportmidler 47716 (Kapital) 4056740
Avskrivning bygg, anlegg 11662 Aktivering av fast eiendom og   anlegg 254117
Nedskrivning aksjer, andeler   Aktivering av utstyr, maskiner   og transportmidler 9549
Nedskrivning eiendom 1145 Kjøp av aksjer og andeler 12341
Pensjonsforpliktelse/midler 92360 Utlån Startlån 144065
Avskrivning på utlån 153 Avdrag på eksterne lån 273866
Avdrag på utlån  90370 Utlån sosiale lån 558
Avdrag sosiale lån 512 Andre utlån  
Bruk av midler fra eksterne lån  800296 Lån Sandnes eiendomsselskap 705208
Avdrag Sandnes eiendomsselskap KF 97188 Pensjonsforpliktelse/midler  
31.12.2016 BALANSE       
 (Kapital)  4315043    
 SUM DEBET  5456444 SUM KREDIT 5456444

 

 

Note 14 Fond

 

  2016   2015
Disposisjonsfond      
Disposisjonsfond pr. 1.1. 365791 - 286420
Avsatt i driftsregnskapet 202777 - 143064
Bruk i investeringsregnskapet 4555   1068
Bruk til endring i regnskapsprinsipp 8776 -  
Bruk i driftsregnskapet 108313   62625
Disposisjonsfond pr. 31.12. 446924 - 365791
       
Ubundne investeringsfond      
Ubundne investeringsfond pr. 1.1. 6010 - 6010
Avsatt til i investeringsregnskapet   -  
Bruk i investeringsregnskapet      
Ubundne investeringsfond pr. 31.12. 6010 - 6010
       
Bundne investeringsfond      
Bundne investeringsfond pr. 1.1. 98635 - 108475
Avsatt til i investeringsregnskapet 16952 - 35160
Bruk i investeringsregnskapet 78571   45000
Bundne investeringsfond pr. 31.12. 37016 - 98635
       
Bundne driftsfond      
Bundne driftsfond pr. 1.1. 103068 - 116963
Avsatt til i driftsregnskapet 25994 - 30428
Bruk av i driftsregnskapet 44865   44323
Bundne driftsfond pr. 31.12. 84197 - 103068
       
Endring i regnskapsprinsipp (drift)*      
Endring i regnskapsprinsipp 1.1 8776 - 8776
Bruk av disp. fond 8776   0
Endring i regnskapsprinsipp 31.12 0 - 8776
       
Udisponert i investeringsregnskapet      
Udisponert 1.1 0 - 0
Disponert 0   0
Udisponert 31.12 0 - 0
       
Regnskapsmessig mindreforbruk      
Udisponert 1.1 58454 - 68659
Disponert 58376   68581
Avsatt 111160 - 58376
Udisponert 31.12 111238 - 58454

 

 

Note 15 Garantiansvar

 

   Antall   år      Beløp   Utløper 
Diverse foreninger og lag:      
A/L Hans og Grete barnehage(1991) 30 873 2021   
Bogafjellbakken Naturbarnehage BA   (25/6-02) 30 4739 2033
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 20 1063 2025
Buggeland barnehage BA 30 9161 2035
Håbafjell Idrettsbarnehage BA (tidl   Grasdalen Foreldrelagsbarnehage BA) 30 2893 2030
Håholen barnehage 15 693 2025
Lundegård barnehage BA (28/8-02) 30 3275 2033
Ormaskogen Barnehage BA (4/3-04) (tidl   Trones foreldrelagsbh) 30 7049 2034
Prestholen borettslag(6/2-01) 30 7171 2031
Riska Bofellesskap Stft 30 2630 2028
Sandnes foreldrebarnehage (17/6-95) 30 1396 2025
Sandnes kirkelige fellesråd  20 1714 2018
Sandnes kirkelige fellesråd 20 36976 2029
Sandnes kirkelige fellesråd 30 57125 2042
Skaarlia barnehage(19/12-00) 30 4770 2031
Strutsen barnehage 20 7393 2028
Trollhaugen foreldrelagsbarnehage BA   (23/01-04) 30 6460 2034
Utsikten vest FUS barnehage SA 30 8323 2038
Private lånetakere:      
Forus Utvikling AS (40% av 110 millioner)   44000 2031
IVAR IKS   603531 2037
Forus Folkehelsesenter AS    9800 2024
SUM ALLE GARANTIER:   821034  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 09.03.2017 12:44
Sist endret: 20.04.2017 09:26