4. Investeringsregnskap

  Regnskap 2016 Årsbudsjett 2016 Vedtatt budsjett 2016 Regnskap 2015
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom 116     8247
Andre salgsinntekter 3580      
Overføringer med krav til motytelse 122006 97121 44718 209827
Kompensasjon for merverdiavgift 28046 43664   35651
Statlige overføringer 5560 5750 5750 37647
Andre overføringer       5315
Renteinntekter og utbytte        
Sum inntekter 159308 146535 50468 296687
Utgifter        
Lønnsutgifter        
Sosiale utgifter        
Kjøp av varer og tj som inngår i   tj.produksjon 232133 375023 322819 352471
Kjøp av tjenester som erstatter   tj.produksjon 3067 6000   342
Overføringer 28766 8606 1319980 77938
Renteutgifter og omkostninger       19
Fordelte utgifter        
Sum utgifter 263966 389629 1642799 430770
Finanstransaksjoner        
Avdrag på lån 81350 121004 120000 98883
Utlån 849272 1096339 175000 574158
Kjøp av aksjer og andeler 12341 12300 12300 32586
Dekning av tidligere års udekket        
Avsatt til ubundne investeringsfond        
Avsatt til bundne investeringsfond 16952 10652   35160
Sum finansieringstransaksjoner 959916 1240295 307300 740787
Finansieringsbehov 1064573 1483389 1899631 874870
Dekket slik:        
Bruk av lån 800296 1186619 1732415 638013
Salg av aksjer og andeler        
Mottatte avdrag på utlån 90370 143863 145063 97517
Overført fra driftsregnskapet 90781 90781 22153 93272
Bruk av tidligere års udisponert        
Bruk av disposisjonsfond 4555 4555   1068
Bruk av bundne driftsfond        
Bruk av ubundne investeringsfond        
Bruk av bundne investeringsfond 78571 57571   45000
Sum finansiering 1064573 1483389 1899631 874870
Udekket/udisponert        
Publisert: 15.03.2017 13:24
Sist endret: 06.04.2017 07:30