2. Hovedtall

2. Hovedtall

  2016  2015   2014  2013  2012
DRIFT          
Skatteinntekter  -2268290 -2173529 -2112131 -2025483 -1838816
Rammetilskudd  -1496945 -1387990 -1266585 -1183710 -1144534
Andre driftsinntekter   -1318505 -1301753 -1230814 -1159480 -1024919
Sum driftsinntekter  -5083740 -4863272 -4609530 -4368673 -4008269
Driftsutgifter     5016790 4861342 4483869 4250220 3947180
Driftsresultat  -66950 -1930 -125662 -118453 -61090
Netto finansutgifter   -91414 -92266 65115 66312 58132
Reverserte avskrivninger  -59378 -55415 -62632 -113152 -112114
Netto driftsresultat  -217742 -149611 -123179 -165293 -115071
Interne finansieringstransaksjoner  106148 91235 54598 90169 101665
Regnskapsmessig mindreforbruk  -111594 -58376 -68581 -75124 -13406
           
INVESTERINGER          
Brutto investeringer 263966  430770 640024 619341 455333
           
LIKVIDITET          
Kasse, bank, postgiro 1333722  955732 1085594 778617 661412
Arbeidskapital (omløpsmidler -kortsiktig   gjeld, korrigert for premieavvik) 840151  504196 649820 284031 133275
           
FINANSIERING/EGENKAPITAL          
Langsiktig gjeld (ekskl. avsetning for   pensjonsforpliktelse) 5172514  4393735 4265813 3553184 3266924
Egenkapital 4999014  4679923 4018684 3419615 3193463
Publisert: 13.03.2017 12:22
Sist endret: 20.04.2017 09:22