1. Forord

Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune.

 

Årsregnskapet inneholder de obligatoriske hovedoversiktene samt hovedtall og noteopplysninger, og gir en oversikt over den økonomiske utviklingen de siste årene. I tillegg er det laget et vedlegg til årsregnskapet som inneholder detaljerte regnskapstall, oversikter over prosjekter med finansiering og overførte bevilgninger i investeringsregnskapet.

 

For mer utfyllende informasjon om virksomheten i kommunen vises det til årsrapporten.

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Sivertsen                                                                                   Odd Fosså

 

rådmann                                                                                             regnskapssjef

 

Publisert: 31.03.2017 12:02
Sist endret: 05.04.2017 14:42