3. Driftsregnskap

  Noter Regnskap 2016 Årsbudsjett 2016 Vedtatt budsjett 2015 Regnskap 2015
Driftsinntekter          
Brukerbetalinger   194378 195211 173271 181756
Andre salgs- og leieinntekter   405026 386232 381239 417263
Overføringer med krav til motytelse   571211 386235 185647 579109
Rammetilskudd   1496945 1489600 1455000 1387990
Andre statlige overføringer   124696 108406 92871 97063
Andre overføringer   23194 17810 5554 26563
Skatt på inntekt og formue   2268290 2210400 2275000 2173529
Eiendomsskatt          
Andre direkte og indirekte skatter          
Sum driftsinntekter   5083740 4793894 4568582 4863272
Driftsutgifter          
Lønnsutgifter  4 2492324 2457755 2415978 2397677
Sosiale utgifter  4 670097 682159 702853 648895
Kjøp av varer og tj som inngår i   tj.produksjon   506714 434576 373202 430582
Kjøp av tjenester som erstatter   tj.produksjon   1162503 1164682 1152944 1166364
Overføringer   302475 238084 205381 278280
Avskrivninger  10 59378 68453 64953 55415
Fordelte utgifter   -176701 -157106 -248673 -115871
Sum driftsutgifter   5016790 4888603 4666638 4861342
Brutto driftsresultat   66950 -94710 -98056 1930
Finansinntekter          
Renteinntekter og utbytte   264524 258349 230212 265402
Gevinst på finansielle instrumenter   (omløpsmidler)          
Mottatte avdrag på utlån   97699 101271   91687
Sum eksterne finansinntekter   362223 359620 230212 357089
Finansutgifter          
Renteutgifter og låneomkostninger   77734 74813 95463 84830
Tap på finansielle instrumenter   (omløpsmidler)          
Avdrag på lån   192516 192312 192312 179053
Utlån   558 500 500 941
Sum eksterne finansutgifter   270809 267625 288275 264823
Resultat eksterne finanstransaksjoner   91414 91995 -58063 92266
Motpost avskrivninger   59378 65000 65000 55415
Netto driftsresultat   217743 62285 -91119 149611
Interne finanstransaksjoner          
Bruk av tidligere års regnsk.m.   mindreforbruk   58376 58376   68581
Bruk av disposisjonsfond   108313 101574 2120 62625
Bruk av bundne fond   46715 29173 18193 44323
Sum bruk av avsetninger   213404 189123 20313 175529
Overført til investeringsregnskapet   90781 90781 22153 93272
Dekning av tidligere års regnsk.m.   merforbruk          
Avsatt til disposisjonsfond   202777 137278 -1050 143064
Avsatt til bundne fond   25994 23349 9362 30428
Sum avsetninger   319552 251408 30465 266764
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   111594   -101271 58376
Publisert: 15.03.2017 13:02
Sist endret: 05.04.2017 15:39