6. Balanseregnskap

  Noter Regnskap 2016 Regnskap 2015
EIENDELER      
ANLEGGSMIDLER      
Faste eiendommer og anlegg  10 3114721 3009989
Utstyr, maskiner og transportmidler  10 79843 78771
Utlån  8 1321942 1263867
Konserninterne langsiktige fordringer  9  4894510  4193483
Aksjer og andeler  7 377360 365019
Pensjonsmidler  5 4477780 4337076
Sum anleggsmidler   14266156  13248206 
OMLØPSMIDLER      
Kortsiktige fordringer  2 266632 264317
Konserninterne kortsiktige fordringer  3 29842 71847
Premieavvik  5 275278 298247
Kasse, postgiro, bankinnskudd  1 1333722 955732
Sum omløpsmidler   1905474 1590143
SUM EIENDELER   16171629 14838349
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
EGENKAPITAL      
Disposisjonsfond  14 446924 365791
Bundne driftsfond  12,14 82347 103068
Ubundne investeringsfond  14 6010 6010
Bundne investeringsfond  14 37017 98635
Regnskapsmessig mindreforbruk  14 111672 58454
Kapitalkonto  13 4315043 4056740
Endring i regnskapsprinsipp  14   -8776
Sum egenkapital    4999014  4679923
AVSETNING FORPLIKTELSER      
Pensjonsforpliktelser  5 5210056 4976992
ANNEN LANGSIKTIG GJELD      
Sertifikatlån    2904000  3483000
Andre lån  11 2258514 900735
Konsernintern langsiktig gjeld  11 10000 10000
Sum annen langsiktig gjeld   5172514 4393735
KORTSIKTIG GJELD      
Annen kortsiktig gjeld   742295 782766
Konsernintern kortsiktig gjeld   47750 4933
Sum kortsiktig gjeld   790045 787699
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   16171629 14838349
       
MEMORIAKONTO      
Ubrukte lånemidler   431458 179261
Ubrukte konserninterne lånemidler      
Andre memoriakonti      
       
GARANTIANSVAR  15 821 034 743775
       
SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL      
OMLØPSMIDLER      
Endring betalingsmidler   377990 -129862
Endring kortsiktige fordringer   -39690 -21707
Endring premieavvik   -22969 -51347
ENDRING OMLØPSMIDLER   315331 -202916
KORTSIKTIG GJELD      
Endring kortsiktig gjeld   -2346 5945
ENDRING ARBEIDSKAPITAL   312985 -196971
Publisert: 24.03.2017 10:09
Sist endret: 20.04.2017 09:24