Kommunedirektørens ledergruppe

Innhold

Kommunedirektørens ledergruppe

Gruppens medlemmer og felles ansvar

Kommunedirektørens ledergruppe består av kommunedirektøren og direktørene, og gruppen har et felles ansvar for å:

 • utforme en strategi for kommunen som aktiv og framtidsrettet samfunnsutvikler
 • utvikle den kommunale organisasjon, styringssystemer og arbeidsgiverpolitikk
 • ha helhetsperspektiv på våre tjenester og brukere 
 • påse at saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak i folkevalgte organer blir iverksatt

Direktørenes ansvar

Direktørene rapporterer direkte til kommunedirektør og vil innenfor sine respektive hovedområder-/funksjoner ivareta følgende ansvar og plikter:

 • Fungere som kommunedirektør overfor resultatenhetene.
 • Ivareta intern kontrakt og lederoppfølging
 • Ha ansvar for saker til de politiske hovedutvalgene
 • Ha overordnet ansvar for tjenesteutvikling og planoppgaver
 • Ivareta samordning på tvers
 • Være arbeidsgiver for utvalgte stabsfunksjoner og resultatenhetsledere

Direktør Kultur og næring

 • Bibliotek
 • Kultur
 • Kulturskole
 • Landbruk
 • Næringsutvikling
 • Sandnes kunst- og kulturhus

Kommunaldirektør Kultur og Næring Søren Jensen

Søren Jensen


Mobil: 959 06 776
Epost: soren.jensen@sandnes.kommune.no
Besøksadresse: 
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
Postadresse:
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

Direktør Helse og velferd

 

 • Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS)
 • Boligtjenesten
 • Enhet for funksjonshemmede
 • Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering
 • Flyktningenheten
 • Fysio- og ergoterapi
 • Legetjenester
 • Legevakt, Jæren øyeblikkelig hjelp og Bedriftshelsetjenesten
 • Mestringsenheten
 • NAV
 • Sykehjem øst: Austrått, Forsandheimen, Lunde, Rovik og Riska
 • Sykehjem vest: Rundeskogen, Lura, Åse og Byhagen
 • Samordningsenheten
 • Sandnes Matservice

 

Kommunaldirektør Levekår - Elin Selvikvåg

Elin Selvikvåg


Telefon:
 51 33 58 29
Mobil: 481 17 340
Epost: elin.selvikvag@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse:
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
Postadresse: 
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

Direktør Oppvekst

 

 

 • 28 kommunale barnehager
 • Barne- og familieenheten
 • Helsestasjonstjenester
 • PPT
 • Styrket barnehage
 • 29 grunnskoler
 • Altona skole og ressurssenter
 • Sandnes læringssenter
 • Senter for flerspråklige barn og unge

 

 

Kommunaldirektør Oppvekst barn og unge - Torill Jacobsen Kind
Torill Jacobsen Kind


Telefon:
 51 33 59 08
Mobil: 480 28 115
Epost: torill.kind@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse:
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
Postadresse: 
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

 

Direktør Byutvikling og teknisk

 • Stab Samfunnsplan
 • Plan
 • Byggesak
 • Geodata
 • Prosjekt og avtaler
 • Vann, avløp og renovasjon (VAR)
 • Park, idrett og vei
 • Bydrift
 • Byggdrift

Kommunaldirektør Teknisk - Leif Aarthun Ims
Leif Aarthun Ims


Telefon:
 51 33 56 78
Mobil: 904 11 383
Epost: leif.aarthun.ims@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse: 
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
Postadresse: 
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

Direktør Organisasjon

 • Fagstab (beredskapssjef, forhandlingssjef og organisasjonsutvikling)
 • Innovasjon, digitalisering og kommunikasjon (fagstabsnivå) (Inkluderer også informasjonssikkerhet og miljøfyrtårn).
 • Dokumentsenter
 • HR og HMS
 • IT-drift
 • Politisk sekretariat
 • Servicekontor

Portrettbilde av Kommunaldirektør Organisasjon Kristin Bø Haugeland
Kristin Bø Haugeland


Telefon:

Mobil: 994 06 923
Epost: kristin.bo.haugeland@sandnes.kommune.no
Besøksadresse: 
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
Postadresse: 
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

Økonomidirektør

 • Anskaffelser
 • Budsjett og analyse
 • Lønn og regnskap
 • Sandnes Kemnerkontor

Kommunaldirektør Økonomi - Torunn Skumlien Nilsen
Torunn Skumlien Nilsen


Telefon:
51 33 55 09
Mobil: 918 51 983
Epost: torunn.nilsen@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse:
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
Postadresse:
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

Publisert: 27.03.2017 13:24
Sist endret: 09.04.2021 10:43