Valg 2019

Innhold

Valgstyret nye Sandnes

Valgstyret nye Sandnes
Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes

Godkjente valglister

Godkjente valglister for gjennomsyn.

Forhåndsstemme 

Du kan forhåndsstemme i:

  • det nye Rådhuset i Sandnes, Rådhusgata 1
    (innkjøring: følg skilting ved Jæren Tingrett). Vi har 2 HC parkeringsplasser og flere korttids parkeringsplasser rett ved hovedinngangen.
     
  • kommunehuset i Forsand, Fossanvegen 380

    HUSK at du må ha legitimasjon for å få lov å stemme! Legitimasjonen må inneholde bilde, fødselsdato og navn. Du er ikke nødt til å ta med valgkort, men det vil forenkle stemmegivningen.

 

Tid og sted for ordinær forhåndsstemmegivning i Sandnes og Forsand

Du kan forhåndsstemme i Sandnes rådhus og i kommunehuset i Forsand i perioden mandag 12. august – fredag 6. september.

Periode Åpningstid Sted

           

Mandag 12. august – fredag 6. september

                   

mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.00

 

Forsand kommunehus,

Fossanvegen 380

Torsdag 5. september

kl. 08.00 - 19.00

Forsand kommunehus, 

Fossanvegen 380

Mandag 12. august – lørdag 24. august 

 

 

 

mandag - fredag

kl. 08.30 - 15.15

torsdager kl. 08.30 - 18.00

lørdager kl. 10.00 - 15.00

Sandnes rådhus,

Rådhusgata 1 

Se kart her (JPG)

Mandag 26. august – fredag 6. september 

 

mandag - fredag

kl. 08.30 - 20.00

lørdag kl. 10.00 - 15.00

Sandnes rådhus,

Rådhusgata 1 

Siste frist for forhåndstemming til andre kommuner er fredag 6. september 2019 kl. 15.00. 

 

 Dag

Dato

Stemmested

Åpningstid

Onsdag

Onsdag

14. august

14. august

Huset Vårt Bo- og servicesenter

Lunde bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

kl. 10.00 – 12.00

 

Torsdag

 

15. august

 

Lura bo- og aktivitetssenter

 

kl. 09.30 – 11.30

Torsdag

15. august

Riska bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

 

Fredag

 

16. august

 

Trones bolig og eldresenter

 

kl. 09.30 – 11.30

Fredag

16. august

Austrått bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

Fredag

16. august

Rovik bo- og aktivitetssenter

kl. 12.30 – 14.30

 

Mandag

 

19. august

 

Åse bo- og aktivitetssenter

 

kl. 09.30 – 11.30

Mandag

19. august

Byhagen bo- og aktivitetssenter

kl. 09.30 – 11.30

Mandag

 

19. august

 

Sandnes Helsesenter

 

kl. 12.30 – 14.30

Tirsdag

Tirsdag

20. august

20. august

Sandnes DPS avd. Varatun

Rundeskogen bo- og aktivitetssenter

kl 10.00 - 12.00

kl. 12.30 - 14.30

Onsdag

4. september

Forsandheimen

10.00-12.00

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personalet og andre velgere.

 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmemottak, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, for eksempel hjemme. Søknad om dette kan ringes inn på telefon 51 33 60 00 (Sandnes) eller 51 70 00 00 (Forsand), eller sendes Valgstyret, Sandnes kommune, postboks 583, 4302 Sandnes. Søknad om dette må være mottatt innen tirsdag 3. september kl. 15.00.

Dersom du er i utlandet på valgdagen den 9. september 2019, kan du forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. 

Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Stem i tide

I utlandet kan du forhåndsstemme fra 1. juli 2019. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til rett kommune innen tirsdag 10. september kl. 17.00. Husk å ta hensyn til postgang. 

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon. 

Hvor kan du forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner (ambassader, generalkonsulater og konsulater). På Svalbard oppnevner Sysselmannen forhåndsstemmemottakere.

Forhåndsstemme fra utlandet

 Brevstemme fra utlandet

Dersom du ikke kan komme deg til en utenriksstasjon, kan du brevstemme. Det vil si at du avgir stemme ved brev uten at en stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. Materiell kan du få tilsendt fra en utenriksstasjon.
En brevstemme må være poststemplet utenriks.

Ved brevstemming legger du stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt som du limer igjen. Stemmeseddelkonvolutten må deretter legges i en omslagskonvolutt som også limes igjen.

På omslagskonvolutten skal du skrive følgende opplysninger:

• Navnet ditt
• Adressen din i Norge
• Fødselsnummeret ditt (11 siffer)
• Navn og adresse til valgstyret i hjemkommunen din
• Tid og sted for stemmegivningen. 
• Underskrift av deg som velger
• Dersom det er mulig, bør du skaffe et vitne som kan bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten.

Omslagskonvolutten legger du så i en forsendelseskonvolutt og sender den til valgstyret i hjemkommunen din. Er du manntallsført i Sandnes, sender du konvolutten til:

Valgstyret nye Sandnes
Postboks 583
4302 Sandnes

Velgere bosatt i utlandet

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å stemme.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknad om innføring i manntallet

Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 10. september kl. 17.00.

Stemme på valgdagen

Valgdagen er mandag 9. september 2019, og åpningstiden er fra kl. 09.00 - kl. 21.00. På valgdagen må du stemme  i den kommunen du er manntallsført.

Sandnes og den delen av Forsand som skal slås sammen med Sandnes fra 01.01.2020 gjennomfører valget som om kommunene allerede var sammenslått. Dette betyr at vi har ett felles manntall. Manntallsførte i Sandnes og Forsand (den delen som skal slås sammen med Sandnes) kan på valgdagen avgi sin stemme i hvilket som helst av kommunens 14 valglokaler.

HUSK at du må ha legitimasjon for å få lov å stemme! Legitimasjonen må inneholde bilde, fødselsdato og navn. Du er ikke nødt til å ta med valgkort, men det vil forenkle stemmegivningen.

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du ha stemmerett. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag 9. september, må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet som ligger til offentlig ettersyn fra 15. juli til og med 9. september på servicekontorene i Sandnes og Forsand, biblioteket på Forsand og biblioteket i Sandnes.

Står du ikke oppført i manntallet, eller det er andre feil i manntallet, kan du kreve at feilen rettes opp. Krav sendes skriftlig og snarest mulig til valgstyret nye Sandnes, postboks 583, 4302 Sandnes. Valgstyret vil behandle klager og rette opp eventuelle feil i manntallet så lenge det er praktisk mulig fram til valdagen.

Sametingets valgmanntall for Forsand og Sandnes kommuner er lagt ut til offentlig ettersyn på biblioteket i Sandnes, biblioteket på Forsand og på servicekontorene i de to kommunene. Du kan undersøke om du står i manntallet fram til og med valgdagen 9. september. Krav om retting av feil eller andre oppdateringer kan sendes til Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok eller på e-post til sametinget@samediggi.no. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Slik stemmer du på valgdagen

Valgdagen er mandag 9. september 2019, og åpningstiden er fra kl. 09.00 - kl. 21.00. På valgdagen må du stemme  i den kommunen du er manntallsført. 

Sandnes og den delen av Forsand som skal slås sammen med Sandnes fra 01.01.2020 gjennomfører valget som om kommunene allerede var sammenslått. Dette betyr at vi har ett felles manntall. Manntallsførte i Sandnes og Forsand (den delen som skal slås sammen med Sandnes) kan på valgdagen avgi sin stemme i hvilket som helst av kommunens 14 valglokaler.

Du må ta med deg legitimasjon! Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme. Her kan du lese om legitimasjonsplikt og valgkort.

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene.

Kommunen er i utgangspunktet forpliktet til å legge stemmegivningen til lokaler hvor alle velgere kan komme seg inn på egen hånd. Skulle likevel et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshemmet velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor valglokalet. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen.

Det skal ikke brukes stemmeseddelkonvolutt på valgdagen. I stedet skal stemmesedlene brettes og stemples før de legges i valgurnen.

Slik gjør du når du stemmer
Hva du skal gjøre Illustrasjon
1. Ta stemmeseddelen/sedlene du vil bruke.  Hånd som tar to stemmesedler
2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen/sedlene.  Hånd som gjør endring på stemmeseddel
3. Brett sammen stemmeseddelen/sedlene med partinavnet inn og feltet for stempling ut. Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag fordi stemmesedlene skal stemples.  Hender som bretter stemmeseddel
4. Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen/sedlene. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.  
5. Legg selv den/de stemplede stemmeseddelen/sedlene i valgurnen.   Hånd som legger stemmesedler i valgurnen

 Se også plakat som henger i valglokalet.

 

Husk at på valgdagen må du stemme i den kommunen du var folkeregistrert i den 30. juni 2019. 

Alle valglokaler har åpent kl. 09.00 - kl. 21.00.

Oversikt over valgkretser og stemmesteder
Valgkrets Stemmested
Krets 01 Riska Riska idrettshall
Krets 02 Høle Høle skole
Krets 03 Sviland Sviland skole
Krets 04 Figgjo Figgjo skole (den nye skolen)
Krets 05 Ganddal Sørbøhallen
Krets 06 Sandved Sandved skole
Krets 07 Malmheim og Soma Malmheim skole
Krets 08 Bogafjell Bogafjellhallen
Krets 09 Stangeland Smeaheia skole
Krets 10 Trones og sentrum Trones skole
Krets 11 Lura Lura skole
Krets 12 Hana Hanahallen (Vatnekrossen)
Krets 13 Austrått Høyland ungdomsskole
Krets 14 Forsand Kommunehuset

 Her finner du bydeler, valgkretser og grunnkretser i Sandnes kommune.

 

Informasjon fra partiene - eksterne lenker

Partier har lagt ut valgmateriell på biblioteket i Sandnes. Dersom du ønsker partienes valgmateriell i papirformat kan du hente det her.

I lista under finner du lenker til hjemmesidene til de partiene som stiller liste ved kommunestyrevalget i Sandnes i 2019 (eksterne lenker):

Arbeiderpartiet

 Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti 

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Partiet De Kristne 

Pensjonistpartiet

Rødt

Senterpartiet 

SV- Sosialistisk Venstreparti

Venstre 

 

Innlevering av listeforslag

Fristen for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 er 1. april 2019 kl. 12.00.

Listeforslaget må være mottatt av kommunen innen fristen, det er ikke tilstrekkelig at forsendelsen er poststemplet innen fristen.

"Krav til og behandling av listeforslag" på valg.no her.

"Veiledning til utfylling av listeforslag" på valg.no her.

 

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april 2019 kl. 12.00.

 

Listeforslagene legges fram for godkjenning i valgstyrets møte 21.05.2019.

Følgende lister er mottatt:

 

Vil du bli valgmedarbeider?

Søknadsfristen var 19. mai. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om å bli valgmedarbeider. 

  

Erklæringer om samtykke og taushetsplikt 

Erklæring om samtykke og taushetsplikt for stemmestyrene

Erklæring om samtykke og taushetsplikt for valgmedarbeidere

Publisert: 22.08.2018 14:46
Sist endret: 05.09.2019 15:08