Byggesaksnemnda

Innhold

Byggesaksnemnda

Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2020 sak 104/20 følgende vedtak:

Saken tas til orientering.

Administrasjonen legger frem orienteringssak med oversikt over alle saker som vedtas etter delegasjon gitt i denne saken i utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Det innføres en konsultasjonsordning med utvalgsleder, nestleder i utvalget og en fra opposisjonen som skal sikre at administrasjonens praksis er i henhold til den praksis utvalget ønsker. Denne «tremannsgruppen» avgjør om de ønsker klagesak framlagt for behandling i utvalget. Prinsipielle saker forutsettes alltid framlagt for utvalget. Utvalg for by- og samfunnsutvikling utformer ordningen.

Det skal foretas en evaluering før budsjettbehandlingen høsten 2021 for å klarlegge om opplegget har fungert som forutsatt. Dersom det ikke har fungert, er partiene innstilt på at det foretas en revurdering av beslutningen om nedlegging av byggesaksnemnda.

Budsjett reduseres med kr. 800.000,- pr. år (helårsvirkning) slik det er redegjort for innsparinger i saken.

 

Publisert: 24.10.2019 16:04
Sist endret: 13.08.2020 07:17