Meddommere

Innhold

Meddommere

Lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020

Valg av lekdommere

For perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 har Sandnes bystyre oppnevnt 14 meddommere (7 kvinner og 7 menn) til Jordskifteretten, 380 meddommere (190 kvinner og 190 menn) til Jæren tingrett og 120 lagrettemedlemmer (60 kvinner og 60 menn) til Gulating lagmannsrett. Ingen kan oppneves til både tingretten og lagmannsretten, men kan i tillegg oppnevnes til jordskifteretten. Det gjøres ikke suppleringsvalg midt i en periode, med mindre det kreves av domstoladministrasjonen.

Meddommerordningen

Ønsker du å vite mer om den norske meddommerordningen, se her. Meddommere kalles også gjerne lekdommere, en fellesbetegnelse på meddommer og lagrettemedlem/jurymedlem.

Lekdommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til lekdommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn". 

Informasjonsside for deg som er meddommer.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til lekdommeres lovlydighet.

Oppgaven som lekdommer i tingretten

I tingretten deltar meddommeren i alle spørsmål som må avgjøres under hovedforhandling og etter at saken blir tatt opp til doms, på lik linje med fagdommeren. Det er vanligvis to meddommere og en fagdommer. Første gang meddommer gjør tjeneste som meddommer må de avgi en forsikring. Dette skjer umiddelbart etter at retten er satt. De forsikrer at de etter beste evne vil dømme etter loven og bevisene i saken. Det er fagdommerens oppgave å gjøre dem kjent med hvordan rettsreglene er å forstå. Det er bare det som kommer fram under hovedforhandlingen som kan danne grunnlag for rettens avgjørelse. Hva de har sett eller hørt, for eksempel i media, kan de ikke ta hensyn til. Mens rettssaken pågår kan de ikke drøfte saken med andre enn rettens leder.

Ytterligere informasjon om Jæren Tingrett, kan du se her.

Oppgaven som lagrettemedlem i lagmannsretten

Lagmannsretten behandler anker over straffedommer avsagt av tingrettene. Når lagmannsretten behandler skyldspørsmålet i en straffesak med strafferamme på mer enn seks års fengsel, settes retten med tre fagdommere. I tillegg er det ti lekdommere som utgjør lagretten. Lagretten tar bare stilling til om tiltalte er skyldig eller ikke etter tiltalen. Lagretten skal ikke ta stilling til spørsmålet om straff. Lagrettens ordfører velges av og blant de ti medlemmene av lagretten.
Når rettsforhandlingene er over, trekker lagretten seg tilbake i enerom for å rådslå. Før lagretten trekker seg tilbake gir rettens leder en redegjørelse for saken, blant annet for de rettsspørsmål som saken reiser. Lagretten er bundet av rettslederens syn på hvordan rettsreglene skal forstås.
Under de lukkede forhandlingene kan lagretten kun ta kontakt med rettens leder. Han kan heller ikke være til stede når lagretten drøfter saken. Hvert enkelt av de ti lagrettemedlemmene stemmer etter tur ja eller nei på spørsmålene om tiltalte er skyldig eller ikke etter tiltalen.

Minst sju av medlemmene må stemme ja for at lagretten kan svare "ja" på hvert av spørsmålene. Rådslagningen og stemmegivningen i lagretten er hemmelig, og det gis heller ingen begrunnelse for svarene. Når lagretten er kommet tilbake i rettssalen, leser ordføreren opp det enkelte spørsmål og deretter lagrettens svar.
De juridiske dommerne kan sette lagrettens kjennelse til side og bestemme at saken skal behandles på nytt. Det kan skje hvis tiltalte er kjent skyldig, men fagdommerne mener at det ikke er ført tilstrekkelige bevis for dette. På samme måte kan kan fagdommerne sette kjennelsen til side om lagretten har svart nei på skyldspørsmålet, mens de selv er enstemmige i at tiltalte utvilsomt er skyldig.

Blir lagrettens kjennelse satt til side, skal saken behandles på nytt. Da blir det imidlertid ikke en ny sak med lagrette, saken behandles istedet som en meddomsrettssak.
Hvis tiltalte er kjent skyldig og kjennelsen er godtatt av retten, skal spørsmålet om straff avgjøres. Da deltar fire av lagrettens medlemmer (ordføreren og tre til) sammen med fagdommerne. De tre blir tatt ut ved loddtrekning.

Ytterligere informasjon om Gulating lagmannsrett, kan du se her.

Oppgaven som meddommer i lagmannsretten

I visse andre straffesaker enn lagrettesaker deltar også lekdommere. Det gjelder de sakene der strafferammen er fengsel i inntil seks år, og hvor retten skal ta stilling til om tiltalte er skyldig. Da deltar fire meddommere, to av hvert kjønn, sammen med tre fagdommere. Det samme gjelder i straffesaker med strafferamme over seks år når det bare er straffutmålingen som skal behandles. Oppgavene er de samme som for en meddommer i tingretten.

Ytterligere informasjon om Gulating lagmannsrett, kan du se her.

Jordskifterett og skjønnsrett

Jordskiftedomstolen arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Dette innebærer blant annet endring av eiendommer og fastlegging av eiendomsgrenser. De som oppneves skal være kyndige i de saker som jordskifteretten vanligvis behandler i kommunen. Ettersom sakene ofte har behov for befaring, bør de som velges kunne ferdes i terrenget. Sandnes kommune foreslår skjønnsmedlemmer som oppnevnes av Rogaland fylkesting. Kandidatene bør ha kompetanse knyttet til de ulike sider av bruk og drift av fast eiendom. Det er stor fordel om de som velges som jordskiftemeddommere også velges som skjønnsmedlemmer.

Ytterligere informasjon om Jordskifterettene, kan du se her.

Spørsmål/kontakt

Spørsmål til oppnevningen av vervet som meddommer? Eventuelle spørsmål kan rettes til politisk sekretariat ved Sissel Hauge-Vikane på e-post eller telefon 51 33 55 93.

 

Publisert: 18.05.2017 10:51
Sist endret: 23.01.2018 14:53