Meddommere

Innhold

Meddommere

Lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 01.01.2021-31.12.2024

Valg av meddommere til Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett i perioden 01.01.2021-31.12.2024

For perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 har Sandnes kommunestyre oppnevnt 14 meddommere til Jordkifteretten (7 kvinner og 7 menn), 400 meddommere  (200 kvinner og 200 menn) til Jæren Tingrett og 76 lagrettemedlemmer (38 kvinner og 38 menn) til Gulating lagmannsrett. Ingen kan oppneves til både tingretten og lagmannsretten, men kan i tillegg oppnevnes til jordskifteretten. Det gjøres ikke suppleringsvalg midt i en periode, med mindre det kreves av domstoladministrasjonen.

Oppnevning av meddommere i kommunestyres møte 22.06.2020

Kommunestyret behandlet sakene om oppnevning av meddommere i møte 22.06.2020.

Her kan du lese vedtak i sak vedrørende oppevning av meddommere til Jæren tingrett.

Her kan du lese vedtak i sak vedrørende oppnevning av meddommere til Gulating lagmannsrett.

Her kan du lese vedtak i sak vedrørende oppnevning av meddommere til Jordskifteretten.

Brev til de valgte er sendt ut 26.06.2020.

Fritak fra vervet

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommer i to perioder tidligere, jf domstollovens § 74.

Her kan du lese informasjon om forfall, fritak og sletting fra vervet.

Meddommerordningen

Ønsker du å vite mer om den norske meddommerordningen finner du informasjon her.

En liten innføring i vervet for deg som er meddommer.

Ytterligere informasjon om Jæren Tingrett.

Ytterligere informasjon om Gulating lagmannsrett.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til lekdommeres lovlydighet. Ytterligere informasjon om hvem som

Lekdommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak. Det er ikke noe krav til lekdommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn". 

Sakstyper i domstolene

De sakene hvor meddommere brukes, er enten straffesaker eller sivile saker. De deltar i tingrettene, jordskifteretter og lagmannsretten.

Straffesak

En straffesak gjelder det offentliges krav om at noen skal ilegges straff. Domstolens oppgave er å ta stilling til om den tiltalte er skyldig og i tilfelle utmåle straff. Det er bare domstolene som kan idømme straff og ingen kan dømmes uten at det er hjemlet i en lov.

Sivil sak

En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. Det kan dreie seg om for eksempel arbeidsforhold, familiesaker, økonomi og saker mot det offentlige, for eksempel gyldigheten av en byggetillatelse. Med unntak av foreldretvister, behandles de aller fleste sivile saker etter reglene i tvisteloven.

Les mer om prosessene i straffesaker og sivile saker i del 2 om veien gjennom en rettsprosess.

Hvilke saker deltar meddommere i?

Meddommere er med i både straffesaker og sivile saker, i både tingretten og lagmannsretten.

Straffesaker

I tingretten deltar meddommere hvis saken avgjøres ved meddomsrett. Da settes retten som regel med én fagdommer og to meddommere.

I lagmannsretten brukes også meddomsrett når anken gjelder:

- Bevisbedømmelse under skyldspørsmålet i saker med strafferamme inntil seks års fengsel

- Straffeutmåling i saker med strafferamme over seks års fengsel

Gjelder anken til lagmannsretten saker med strafferamme over seks års fengsel går slike saker som meddomsrett med to fagdommere og 5 meddommere.

Sivile saker

Dersom en sivil sak går til hovedforhandling i tingretten, skal retten settes med meddommere hvis partene krever det. Hvis ikke avgjøres saken av én dommer.

Skal saken behandles av jordskifteretten kan to jordskiftemeddommere tjenestegjøre om en av partene krever det eller jordskifteretten selv mener det trengs.

I lagmannsretten behandles en sivil sak som regel av tre fagdommere. Partene kan kreve at det innkalles to meddommere.

Skjønnsmedlemmer

Skjønnsmedlemmer (tidligere kalt skjønnsmenn) brukes både i jordskifteretten, tingretten og lagmannsretten og kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndige meddommere. De deltar både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten). Slike skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade. Skjønnsmedlemmene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antallet fagdommere. Skjønnsmedlemmer utnevnes av fylkeskommunen etter forslag fra kommunene. Det er ingen øvre aldersgrense for vervet.

Jordskifterett og skjønnsrett

Jordskiftedomstolen arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Dette innebærer blant annet endring av eiendommer og fastlegging av eiendomsgrenser. De som oppneves skal være kyndige i de saker som jordskifteretten vanligvis behandler i kommunen. Ettersom sakene ofte har behov for befaring, bør de som velges kunne ferdes i terrenget. Sandnes kommune foreslår skjønnsmedlemmer som oppnevnes av Rogaland fylkesting. Kandidatene bør ha kompetanse knyttet til de ulike sider av bruk og drift av fast eiendom. Det er stor fordel om de som velges som jordskiftemeddommere også velges som skjønnsmedlemmer.

Ytterligere informasjon om Jordskifterettene.

Spørsmål til oppnevningen av vervet som meddommer? Eventuelle spørsmål kan rettes på e-post til politisk sekretariat ved Sissel Hauge-Vikane eller telefon 51 33 55 93.

Publisert: 18.05.2017 10:51
Sist endret: 05.01.2021 13:54