Verdier og etikk

Innhold

Verdier og etikk

Kommunens verdier og etiske regler. Verdiene og de etiske retningslinjene skal være inspirasjon, rettesnorer og korrektiv i vårt daglige arbeid så vel som i våre politiske og administrative beslutninger.

Verdier

Verdiene kan sies å være de viktigste karaktertrekkene i personligheten vår – de grunnleggende og mest framtredende egenskapene. Verdiene skal kjennetegne organisasjonen vår i ett og alt, gi utviklingen farge og retning, gjøre oss tydelige og sammen skape en hel “person”.

Vår vei inn i framtiden skal preges av tre kjerneverdier: Vi skal være romslige, modige og sunne.

Romslig

Vi skal arbeide for mangfold. Vi skal vise toleranse. Vi skal legge vekt på god kommunikasjon.

Vi skal være ambisiøse. Vi skal våge å tenke nytt og ta modige grep.

Sunn

Vi skal bygge videre på kommunens Sunn by - tankegang. Dvs. arbeide for en bærekraftig utvikling med fokus på helse, miljø og trivsel. Helse, miljø og trivsel står også i fokus på arbeidsplassene våre.

Etiske retningslinjer

Sandnes kommune har etiske regler som gjelder for hele kommunen, inkludert kommunale foretak. Formålet med disse er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder.

Her kan du laste ned de etiske retningslinjen (PDF) 

Utdrag fra våre etiske regler:
  • Vi skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.
  • Vi i Sandnes kommune skal utvise åpenhet, redelighet og ærlighet i all vår atferd. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til at hver medarbeider og folkevalgt utfører sine oppgaver på en etisk forsvarlig måte
  • Vi skal møte innbyggere og brukere med respekt.
  • Vi skal være varsomme med hvordan man behandler sensitive opplysninger
  • Faglig kunnskap og faglig skjønn skal ligge til grunn for alt vi gjør.
  • Vi skal være bevisste på at vi forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne.
  • Vi skal ikke motta gaver, provisjoner eller tjenester i forbindelse med tjenesteutøvelse, anskaffelser og kontraktsinngåelser.  
  • Vi skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger 
Publisert: 27.04.2017 13:49
Sist endret: 06.11.2018 12:04