Næringsutvikling

Innhold

Næringsutvikling

Omstilling og arbeidsplasser

Sandnes kommune jobber med næringsutvikling ved å bidra til etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter.

Vi jobber med næringsutvikling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kommunen bidrar til næringsutvikling på flere måter:

Bidrag til generelle tiltak

Vi kan bidra/delta i tiltak som har betydning for større deler av næringslivet, og som angår utredninger, undersøkelser, kompetanseoppbygging, planlegging og gjennomføring av arrangementer, prosjekt- og planleggingsoppgaver og eventuelt andre spesielle tiltak.

Tiltak som kommunen selv vil gjennomføre

Dette kan eksempelvis være utredninger, mulighetsstudier, rapporter og spesielle arrangementer som er viktige for utviklingen i en hel næring.

Planlegge og tilrettelegge for næringsvirksomhet

Sandnes kommune skal være et attraktivt sted for nye og etablerte virksomheter. Det er næringsareal for mange ulike bedriftsformål, samt svært god kapasitet for kontorarbeidsplasser i sentrum. I tillegg står kraftproduksjon i Forsand for en viktig verdiskaping i kommunen, hvor det årlig produseres ca. 1500 GWh, nok strøm til 75 000 boliger eller kraftkrevende industri.

Kommuneplanen og sentrumsplanen gir styring for næringsutviklingsstrategien, som beskriver langsiktige mål for en bærekraftig samfunnsutvikling forankret i FNs bærekrafts mål.

Næringsstrategi for Sandnes kommune 2021-2031

Sandnes kommune vedtok i februar 2021 næringsstrategi for perioden 2021-2031. Strategien danner grunnlag for kommunens næringsarbeid. Hovedmål med strategien er å se muligheter som forsterker arbeid med næringsutvikling. Dette skal bidra til å bevare, videreutvikle og skape nye arbeidsplasser.

  • Mat (Landbruk og havbruk)
  • Energi
  • Industri
  • Handel
  • Reiseliv
  • It/Teknologi

Strategier for å styrke satsingsområdene:

  • Beste vertskommune
  • Prosjektsamarbeid - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Omdømmebygging og attraktivitet
  • Næringsareal

Næringslivsutvalget

Næringslivsutvalget (NLU) består av ordfører, varaordfører, gruppeleder av største opposisjonsparti (nå Høyre), rådmann og næringssjef.

NLU fungerer som et kontaktorgan mellom formannskapet og næringslivet. Utvalget har som oppdrag å skape kontakt og å holde seg orientert om de utfordringer og problemstillinger næringslivet er opptatt av. Utvalget møter jevnlig med næringslivet, og arrangerer bedriftsbesøk og kontaktmøter i løpet av året.

Næringsareal

Sandnes ønsker et allsidig næringsliv og er positive til etablering av virksomheter. Ønsker du å etablere virksomhet, se Arealguiden for oversikt over næringsområder i Sandnes

Gjennom eierskapet i Forus Næringspark AS skal kommunen arbeide for at varierte etableringer kan skje i tråd med behov og arealutvikling i Forus-området.  

Sandnes tomteselskap er et kommunalt foretak, eid av Sandnes kommune. De opererer på vegne av kommunen i alt som har å gjøre med tilrettelegging og salg av tomter.  

Arrangement og reiseliv

Sandnes ønsker å være en god vertsby og har en rekke arenaer for større arrangement.

Turisme og reiseliv er et viktig satsningsområde for Sandnes, og satsingen er styrket ved sammenslåing med Forsand. Vi vil fortsette utviklingen av grønn turisme hvor opplevelse, friluftsliv, folkehelse, tilgjengelighet, gårdsturisme og nasjonal turistvei er utviklingsområder vi fokuserer på.

Vi har organisert oss i et regionalt fellesskap som jobber aktivt for å styrke helårsturisme og få flere turister til regionen. Finn mer informasjon om reiseliv på regionstavanger-ryfylke.com. Sandnes kommune er aksjonær i Lysefjorden utvikling som arbeider for en bærekraftig næringsutvikling i og rundt Lysefjorden.

Reiselivsstrategi

Våren 2019 ble Reiselivsstrategi for nye Sandnes 2019-2030 vedtatt.

Strategien beskriver 3 strategiske veivalg; infrastruktur, næringsutvikling, omdømmebygging og attraktivitet. Strategien har som hovedmål å se på muligheter som kan forsterke reiselivsarbeidet og skape nye arbeidsplasser med spesielt fokus på natur, idrett- og kulturbaserte opplevelser.

Internasjonale nettverk

Sandnes er en by med internasjonal orientering og er vertskommune for mange internasjonale selskaper og organisasjoner. Vi har stor grad av arbeidsinnvandring til byens internasjonale næringsliv og forsknings-miljøer. Næringsutviklingen basert på olje og gass er et viktig grunnlag for denne utviklingen. I tillegg har vi også økt satsing på havbruksnæringen inn som en viktig næring for kommunen og regionen. Sandnes kommune bidrar gjennom vår deltakelse i klyngeprogrammet Stiim Aqua Cluster, Klyngen består av teknologibedrifter fra ulike bransjer, blant annet oppdrettere og oppdrettsrelaterte virksomheter, gründere, kapitalmiljøer og kunnskapsmiljøer.

Deltaker i nettverk

Vi har et internasjonalt engasjement i egen organisasjon gjennom deltagelse i nettverk og prosjekter knyttet til EØS-avtalen og EU-programmene.

Vi deltar aktivt i:

Innovasjon, forskning og nye muligheter

For at Stavanger-regionen skal være storbyregionen med størst verdiskapingsevne og konkurransekraft i landet, er innovasjon og forskning sentralt for å bidra til omstilling av næringsliv i regionen. For å forsterke regionens innovasjonsevne deltar vi i flere aktiviteter for å bidra til omstilling og næringsutvikling.

Vi støtter og deltar aktivt i følgende:

Etablere bedrift

Se "Etablering av bedrift" her for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Næringssjef i Sandnes kommune Nina Othilie Høiland

Nina Othilie Høiland
Næringssjef
Mobil: +47 959 10 878
E-post: nina.othilie.hoiland@sandnes.kommune.no

 

 Anne Lise Falch Anfinsen - Rådgiver næring

Anne Lise Falch Anfinsen
Rådgiver næring
Mobil: +47 932 52 251
E-post: anne.lise.falch.anfinsen@sandnes.kommune.no

Publisert: 10.07.2018 14:58
Sist endret: 15.03.2021 15:05