Bevillinger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Salgsbevilling for alkohol

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre kraver om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller.

Skjema

Søknad om skjenkebevilling/salgsbevilling for øl i Sandnes

Vedlegg

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest
 • Dokumentasjon på at styrer/ stedfortreder for styrer har tilknytning til virksomheten.
Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lenker til brosjyrer

Kunnskapsprøve (Alkoholloven)

Samarbeidspartnere
 • Kontrollører
 • Politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
Lenke til lov

Alkoholloven

Forskrift

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Retningslinjer

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)
Sandnes kommunes retningslinjer for alkoholpolitikken

Annen informasjon

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

 

Serveringsbevilling

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.

Vilkår
Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Veiledning

Du må søke skriftlig. Kommunen har eget søknadsskjema som kan benyttes. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om serveringsbevilling. Søknaden skal bl.a. inneholde følgende opplysninger:

Navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
Angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives
Navn og adresse på styrer og stedfortreder

Skjema

Søknad om serveringsbevilling i Sandnes kommune

Vedlegg

 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
 • Firmaattest 
 • Skatteattest for søker
Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Snarest mulig og senest innen 60 dager.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lenker til brosjyrer

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk
Etablererprøven

Samarbeidspartnere
 • Politi
 • Skatte- og avgiftsmyndigheter
 • Mattilsynet
Lenker til lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Serveringsloven

Retningslinjer

Bevillingsplikt for omreisende serveringsvirksomheter

 

Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde:

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk
Vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Skjema

Søknad om skjenkebevilling/salgsbevilling for øl i Sandnes

Vedlegg

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner 
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven 
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten 
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene 
 • Skatteattest 
Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Brosjyrer

Kunnskapsprøve (Alkoholloven)

Samarbeidspartnere
 • Kontrollører
 • Politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
Lenker til lover
Forskrifter
Retningslinjer
Annen informasjon

 

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Når trenger du skjenkebevilling for en enkeltstående anledning?

For åpne arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelning trengs det skjenkebevilling for en enkeltstående anledning.

Hvem kan få skjenkebevilling for en enkeltstående anledning?

Utenom ovennevnte kriterier for ambulerende bevilling (med unntak av kravet om lukket selskap) så følger det av kommunens retningslinjer for alkoholpolitikken at:
Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for en enkelt anledning forutsatt at arrangementet tar hensyn til barn og unge.

Vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Søknad

For søknad om skjenkebevilling for enkeltstående anledning må det sendes egen søknad som inneholder opplysninger om arrangementet, tid og sted. Hvem som er styrer og stedfortreder, tegning over området, samt informasjon om vakthold, ta kontakt med Rune Kanne tlf 51 33 54 50 for mer informasjon.

Vedlegg

 • Legitimasjon
Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt anledning blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis én uke for søknad om ambulerende bevilling. Behandlingstiden for søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning er vanligvis fra 2 – 3 uker.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Se alkoholloven § 1-6 andre avsnitt og § 4-5

Lenker til lover

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 1-6 Bevillingsperioden
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 8-9 Serverings- og drikkeforbud
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-5 Ambulerende skjenkebevilling
Alkoholloven

Forskrifter

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Retningslinjer

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)
Sandnes kommunes retningslinjer for alkoholpolitikken

 

Ambulerende skjenkebevilling

For benyttelse av en ambulerende skjenkebevilling (lukket selskap) må det betales et gebyr som for øyeblikket er på kr. 350,-.


Når trenger du ambulerende skjenkebevilling?
Ambulerende bevilling er beregnet på sluttete lag hvor enten det tas betalt for alkoholen som serveres eller utleier står for en større del av arrangementet enn å leie ut lokalene, for eksempel vasker ut etterpå eller serverer mat.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangementer som bryllup, fødselsdags-selskaper eller andre jubileer så sant det ikke tas betalt for drikke og utleier kun leier ut lokalene til arrangementet.

I lokaler der det drives serveringsvirksomhet, må det alltid innhentes bevilling, bortsett fra når eier, leier eller ansatt benytter lokalene til eget bruk til sluttet selskap.

Hvem kan få ambulerende skjenkebevilling?

Søker må være fylt 20 år.

Det må dreie seg om et sluttet (lukket) selskap der alkohol skal selges. Med sluttet selskap forstås at det allerede før skjenkingen begynner er dannet en sluttet krets av bestemte personer som er samlet for et bestemt formål i et bestemt lokale.

Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenkingen foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas.

Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.

Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Ambulerende skjenkebevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin

Skjema

Søknad om ambulerende bevilling

Publisert: 10.05.2017 15:23
Sist endret: 10.05.2017 15:23