Bevillinger

Innhold

Bevillinger

Salgsbevilling for alkohol

Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholholdig drikk må søke kommunen om salgsbevilling. Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, f.eks. øl, kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling. Alkoholholdig drikk gruppe 1 er drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Slik bevilling gis ikke til bensinstasjoner eller kiosker. I Sandnes kan i tillegg til dagligvareforretninger også spesialforretninger få slik bevilling.  

For å få salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk i Sandnes må det søkes på kommunens søknadsskjema.

Vilkår

Det er en rekke vilkår knyttet til å kunne få kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk.

Det er bl.a. knyttet krav til vandelen til sentrale personer i virksomheten som skal ha bevilling, og det er også krav om en godkjent styrer og stedfortreder for styrer. Både styrer og stedfortreder for styrer må ha bestått en kunnskapsprøve om alkoholloven.

Søknad

Søknadsskjemaet for Salgsbevilling finner du her.

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

 1. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet (Brønnøysundregistrene)
 2. Beskrivelse av driftskonsept (hvis dette ikke er beskrevet tidligere i skjemaet)
 3. Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 4. Målsatt plantegning over salgsstedets areal og funksjoner
 5. Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet
 6. Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve
 7. Organisasjonskart over eierforholdene
 8. Kopi av innholdsfortegnelse internkontrollsystem

Søknaden sendes: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes eller postmottak@sandnes.kommune.no 


Saksbehandling

Normal saksbehandlingstid i kommunen er 6-8 uker. Dette forutsetter at samtlige vedlegg følger søknaden. Søknaden vil bli forelagt blant annet politiet for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Klage

Hvis søknaden blir avslått kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Klagen skal først behandles av kommunen, og hvis kommunen opprettholder avslaget skal klagen oversendes Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Samarbeidspartnere:
 • Skjenkekontrollen
 • Politiet
 • Skatteetaten

Lenke til lov:

Alkoholloven


Forskrift:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)


Retningslinjer:

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)
Sandnes kommunes retningslinjer for alkoholpolitikken


Annen informasjon:

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

 

Serveringsbevilling

For å kunne drive et serveringssted må driver ha serveringsbevilling fra kommunen. Alle som skal etablere og drifte et serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet behøver slik serveringsbevilling.


Vilkår

Det er en rekke vilkår knyttet til å kunne få serveringsbevilling. Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

 

Retningslinjer for smittevern for serveringsstedene

Her finner du "Retningslinjer for smittevern for serveringsstedene i Sandnes kommune" (PDF).

Plakat som kan skrives ut og henges opp på skjenkestedet og som minner gjestene på at de skal holde avstand finner du her:

 


Veiledning

Hvis en søker om serveringsbevilling i Sandnes må kommunen sitt eget søknadsskjema benyttes. Her må du blant annet opplyse om følgende:

Navn og adresse på den for hvis regning serveringsstedet skal drives. Dersom serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
Angivelse av det sted hvor serveringsstedet skal drives
Navn og adresse på styrer og stedfortreder


Søknad

Søknad om serveringsbevilling i Sandnes kommune

Vedlegg:

 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
 • Firmaattest 
 • Skatteattest for søker

Søknaden sendes: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes eller postmottak@sandnes.kommune.no 


Saksbehandling

Normal saksbehandlingstid i kommunen er 6-8 uker. Dette forutsetter at samtlige vedlegg følger søknaden. Søknaden vil bli forelagt bl.a. politiet for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Klage

Hvis søknaden blir avslått kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Klagen skal først behandles av kommunen, og hvis kommunen opprettholder avslaget skal klagen oversendes Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Lenker til brosjyrer:

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk
Etablererprøven


Samarbeidspartnere:
 • Politi
 • Skatteetaten

Lenker til lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Serveringsloven


Retningslinjer

Bevillingsplikt for omreisende serveringsvirksomheter

 

Skjenkebevilling

Serveringssteder som ønsker å skjenker alkoholholdig drikk, må søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevillingen kan gjelde:

 • Alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol f.eks. øl.
 • Alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, f.eks. vin.
 • All alkoholholdig drikk også inkludert brennevin.

Vilkår

Det er en rekke vilkår knyttet til å kunne få serveringsbevilling.

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten.

 

Retningslinjer for smittevern for serveringsstedene

Her finner du "Retningslinjer for smittevern for serveringsstedene i Sandnes kommune" (PDF).

Plakat som kan skrives ut og henges opp på skjenkestedet og som minner gjestene på at de skal holde avstand finner du her:

 

 

Søknad

Søknadsskjemaet for Skjenkebevilling finner du her.

 

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

 1. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet (Brønnøysundregistrene)
 2. Beskrivelse av driftskonsept (his dette ikke er beskrevet tidligere i skjemaet)
 3. Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 4. Målsatt plantegning over skjenkestedets areal og funksjoner
 5. Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet
 6. Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve
 7. Organisasjonskart over eierforholdene
 8. Kopi av innholdsfortegnelse internkontrollsystem

Søknaden sendes: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes eller postmottak@sandnes.kommune.no 

 

Saksbehandling

Normal saksbehandlingstid i kommunen er 6-8 uker. Dette forutsetter at samtlige vedlegg følger søknaden. Søknaden vil bli forelagt politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.


Klage

Hvis søknaden blir avslått kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Klagen skal først behandles av kommunen, og hvis kommunen opprettholder avslaget skal klagen oversendes Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Samarbeidspartnere:
 • Skjenkekontrollen

 • Politiet

 • Skatteetaten
Lenker til lover:
Forskrifter:
Retningslinjer:
Annen informasjon:

 

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Når trenger du skjenkebevilling for en enkeltstående anledning?

Hvis du skal arrangere et åpent arrangement som for eksempel festivaler og dansetilstelning trengs det skjenkebevilling for en enkeltstående anledning.

Hvem kan få skjenkebevilling for en enkeltstående anledning?

Det følger av kommunens retningslinjer for alkoholpolitikken at:

Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 for en enkelt anledning forutsatt at arrangementet tar hensyn til barn og unge. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 gis ikke til denne type arrangementer.

 

Vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

 

Retningslinjer for smittevern for serveringsstedene

Her finner du "Retningslinjer for smittevern for serveringsstedene i Sandnes kommune" (PDF).

Plakat som kan skrives ut og henges opp på skjenkestedet og som minner gjestene på at de skal holde avstand finner du her:

 

 

Søknad

Søknad om skjenkebevilling for enkeltstående anledning må inneholder følgende opplysninger:

 1. Kort omtale av hva slags arrangement det søkes om bevilling i tilknytning til, og en beskrivelse av hvordan skjenkingen skal finne sted.
 2. Beskrivelse av målgruppen for arrangementet
 3. Dato og klokkeslett for planlagt skjenking.
 4. Om søknaden gjelder både alkoholholdig drikk gruppe 1 (f.eks. øl) og 2 (f.eks. vin).
 5. Navn på styrer og stedfortreder med styrer med personnummer og privat adresse på disse.
 6. Beskrivelse av hvordan skjenkingen skal skje med beskrivelse av sikkerhetstiltak/ kontrolltiltak og om vakthold.
 7. Tegning som viser skjenkeområdet som må være avgrenset/ avsperret,

Vedlegg til søknaden:

 • Tegning av skjenkeområdet

Gebyr for enkeltstående anledning er kr 380.

Søknaden sendes: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

eller postmottak@sandnes.kommune.no

 

Saksbehandling

Normal saksbehandlingstid i kommunen er 6-8 uker. Søknaden vil bli forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis én uke for søknad om ambulerende bevilling. Behandlingstiden for søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning er vanligvis fra 4–6 uker.

Klage

Hvis søknaden blir avslått kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Klagen skal først behandles av kommunen, og hvis kommunen opprettholder avslaget skal klagen oversendes Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lenker til lover
Forskrifter:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Retningslinjer:

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)
Sandnes kommunes retningslinjer for alkoholpolitikken

 

Ambulerende skjenkebevilling

For benyttelse av en ambulerende skjenkebevilling (lukket selskap) må det betales et gebyr på kr 380.


Når trenger du ambulerende skjenkebevilling?

Ambulerende bevilling er beregnet på sluttete lag hvor enten det tas betalt for alkoholen som serveres eller utleier står for en større del av arrangementet enn å leie ut lokalene, for eksempel vasker ut etterpå eller serverer mat.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangementer som bryllup, fødselsdags-selskaper eller andre jubileer så sant det ikke tas betalt for drikke og utleier kun leier ut lokalene til arrangementet.

I lokaler der det drives serveringsvirksomhet, må det alltid innhentes bevilling, bortsett fra når eier, leier eller ansatt benytter lokalene til eget bruk til sluttet selskap.

 

Retningslinjer for smittevern for serveringsstedene

Her finner du "Retningslinjer for smittevern for serveringsstedene i Sandnes kommune" (PDF).

Plakat som kan skrives ut og henges opp på skjenkestedet og som minner gjestene på at de skal holde avstand finner du her:

 

 

Hvem kan få ambulerende skjenkebevilling?

Søker må være fylt 20 år.

Det må dreie seg om et sluttet (lukket) selskap der alkohol skal selges. Med sluttet selskap forstås at det allerede før skjenkingen begynner er dannet en sluttet krets av bestemte personer som er samlet for et bestemt formål i et bestemt lokale.

Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenkingen foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas.

Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.

Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Ambulerende skjenkebevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin. 

Søknadsfrist: 1 uke før arrangementet. 

  

Søknadsskjema

Søknadsskjema for ambulerende skjenkebevilling til lukket selskap finner du her

Publisert: 10.05.2017 15:23
Sist endret: 25.02.2021 14:27