Stiftelse

Innhold

Stiftelse

Stiftelsen er selveiende kommunen kan derfor ikke utøve eierstyring overfor stiftelsen. Kommunen har heller ikke råderett over formuesverdien som er overført til stiftelsen.

Oversikt stiftelser

 Stiftelse er ikke et selskap med eiere og eierorgan, men er selveiende. Kommunen har driftsavtale med tre stiftelser som yter levekårstjenester hhv. Mossiges Minde, Sandes Gamlehjem (Huset Vårt) og utleieboliger i stiftelsen Solbakken.

Kommunen er en av stifterne knyttet til Stiftelsen Huset (Funkishuset) og yter årlig driftstilskudd til virksomheten. Tilsvarende gjelder også stiftelsen Rogaland Arboret som har en 4 årig driftsavtale. Til stiftinga Jærmuseet yter kommunen også årlig driftstilskudd, samt at det er inngått avtale med stiftelsen om den museale og faglige driften av avd. Vitenfabrikken. I 1994 ble stiftelsen Rogaland Kunnskapspark opprettet og kommunen er en av stifterne.

 

Oversikt stiftelser
Stiftelser idelle og private

 

  Stiftelsen Rogaland kunnskapspark 
   Jærmuseet Rogaland Arboret
  Stiftelsen Huset (Funkishuset)
Stiftelser med kommunal tjen.prod  
  Mossige Minde
  Sandnes Gamlehjem
  Stiftelsen Solbakken

 Søk i stiftelsesregisteret

Rettslig stilling og lovgivning:

Stiftelser et regulert i stiftelsesloven av 15. juni 2001 (ikrafttredelse av 1. januar 2005). En stiftelse skiller seg fra de andre selskapsformene ved at den ikke har noen eiere eller deltakere. Stiftelsen er selveiende. Når stiftelsen først er opprettet har stifterne ikke lenger rådighet over formuesverdien som er overført stiftelsen.

Egnethet:

En stiftelse vil kunne være en egnet organisasjonsform for løsning av bestemte oppgaver som man ønsker å skille ut og gi full selvstendighet. Siden en stiftelse ikke kan ha eiere, kan en kommune ikke øve innflytelse i stiftelsen på grunnlag av eierskap. Dette kan fremstå som en betydelig ulempe, men samtidig gi mulighet for å sikre verdier under skiftende forhold. Lovverket for stiftelser er de siste årene blitt en del endret. Reglene for avvikling av stiftelser er komplekse. Både styret og stifterne må godkjenne avviklingen. I tillegg stilles det krav om godkjenning hos Stiftelsestilsynet før den formelle avviklingen kan finne sted.

Styrende organ:

Stiftelsen ledes av et styre oppnevnt i tråd med vedtektene i stiftelsen. Stiftelsen må ha et bestemt formål.

Stiftelsesformen er relativt lite benyttet av kommunen i de siste år, og anses uegnet dersom kommunen ønsker noen form for styring, innflytelse eller kontroll.

 

 

Publisert: 21.09.2017 10:35
Sist endret: 02.07.2020 08:04