Interkommunalt samarbeid (IS §27)

Innhold

Interkommunalt samarbeid (IS §27)

Sandnes kommune er deltaker i 3 interkommunale samarbeid. Et interkommunalt samarbeid (IS) kan opprettes av to eller flere kommuner og/eller fylkeskommuner. Bystyret gjøre selv vedtak om opprettelsen. Saker som bystyret selv må avgjøre. Saker som gjelder opptak av nye deltakere, uttreden av deltaker, endringer av vedtektene og oppløsning av Iset tilligger det bystyret selv å fatte vedtak om. Bystyret kan vedta en tjeneste-/samarbeidsavtale med regulerer nærmere de tjenester som IS skal yte, tilskudd og eller betaling for disse og øvrige relevante kvalitetskrav til tjenesteleveransen
Oversikt Interkommunale samarbeid
Navn samarbeid Eierandel Vedtakter
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat(IS)

35%

vedtekter

Ryfylke Friluftsråd IS   vedtekter
Jæren Friluftsråd IS    

 

Rammer for utøvelse av eierskap i interkommunale samarbeid (IS § 27)

 

Rettslig stilling og lovgivning:

Lov om kommuner og fylkeskommuner § 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Gjennom vedtektene kan det hjemles at et interkommunalt samarbeid gis ansvar og myndighet slik at det er et eget rettssubjekt.

Interkommunalt samarbeid (IS) kan opprettes av to eller flere kommuner og/eller fylkeskommuner. Private aktør er utelukket jfr. KL §27 fra deltakelse i et IS.

Selskapsformen er relativt lite benyttet de siste år. Sandnes kommune deltar i følgende tre; Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS, Jæren Friluftsråd og Ryfylke friluftsråd .

Styrende organ:

Styret for interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den skal begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Dette innebærer at styrets myndighet er begrenset i forhold til det som gjelder for styret i et interkommunalt samarbeid etter § 27. Styrets rolle og forhold til samarbeidskommunene skal utformes gjennom vedtektene.

Det er lovkrav om at vedtektene minimum inneholder regler om; a) styrets sammensetning og hvordan det utpekes

  • styrets sammensetning og hvordan det utpekes
  • styrets myndighetsområde
  • bestemmelser om eventuelt innskudd fra deltakerkommunene
  • bestemmelser om styrets eventuelle myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser
  • bestemmelser om uttreden fra og oppløsning av samarbeidet

Det kan i tilknytning til et IS vedtas underliggende tjenesteleveranse avtale, som nærmere konkretiserer tjenesteomfang, tilskudd/økonomisk oppgjør og andre krav til ytelsen.

Et IS kan ha fast ansatte. Det er styret som tilsetter daglig leder. Arbeidsgiveransvaret vil tilligge ISet selv, som selvstendig rettssubjekt.

Kommunens økonomiske ansvar og risiko:

Kommunen er ikke ansvarlig for friluftsrådene sine forpliktelser utover den årlige medlemskontingenten jf. vedtektene. I Kontrollutvalgssekretariat er eier- og ansvarsandel fastlagt i henhold til en prosentandel. Betaling for tjenestene skjer etter en delt modell med et element som er grunnbeløp for faste utgifter og et variabelt element knyttet til aktivitetsnivå og oppdragsomfang fra Kontrollutvalget.

 

 

 

Publisert: 25.09.2017 10:17
Sist endret: 14.02.2018 08:23