Ledige stillinger

 • Prosjektleder - kommunesammenslåing

  avdelingens logo/bilde

  Ønsker du å lede arbeidet med å forme nye Sandnes kommune? Vi søker en utviklings- og resultatorientert prosjektleder som sammen med kommunenes folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte ønsker å bidra til bygge en fremtidsrettet ny kommune. Nye Sandnes kommune har satt seg som mål å være ledende innen havbruksnæring, turisme og energi, ha et levende lokaldemokrati og gode bo- og oppvekstmiljø. Prosjektlederen skal lede det administrative arbeidet og utføre oppgaver for fellesnemnda i prosessen me...

  Søknadsfrist: 11. juni 2017
 • Ergoterapeut

  avdelingens logo/bilde

  Vi har ledig et 100 % vikariat som ergoterapeut med arbeidsområde voksne. Avdelingen består av ergoterapeuter, fysioterapeuter, syn- og hørselskontakt. Stillingen er organisatorisk plassert under resultatenhet Fysio- og ergoterapi som består av avdelingene fysio- og ergoterapitjenester til barn og voksne, Sandnes helsesenter og kommunalt hjelpemiddellager. I tillegg er private fysioterapeuter med driftsavtale tilknyttet enheten. Vi tar jevnlig imot studenter.

 • Miljøterapeut

  avdelingens logo/bilde

  Mestringsenheten er organisert som egen resultatenhet, og er en bydekkende tjeneste som gir tjenester inne psykisk helse og rus. Vi har ledig 1 fast stilling- dagtid som miljøterapeut i Psykisk Helseteam. Stillingen vil i hovedsak være knyttet opp mot psykisk helsearbeid i forhold til flyktninger, asylsøkere og andre med minioritetsbakgrunn. Våre arbeidsformer er i stadig utvikling. Vi jobber recoveryorientert og vektlegger bruk av motiverende intervju og brukermedvirkning.

 • Lege til daglegevakt i Sandnes

  avdelingens logo/bilde

  Stillingen er som lege på Sandnes legevakt på dagtid. Arbeidet består både som lege i beredskap og i aktiv tjeneste på dagtid. Legevakten samarbeider tett med AMK, ambulansetjenesten, fastleger og kommunale omsorgstjenester. Daglegevakten dekker på Sandnes og Gjesdal kommune, til sammen over 82 000 innbyggere. I tillegg har vi et samarbeid med Klepp, Time og Forsand kommune.

 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Hvis du søker jobb som sykepleier i Omsorg Øst blir du del av et spennende fagmiljø hvor vi vektlegger trivsel, kvalitet og samarbeid. Vi er opptatt av kompetanseutvikling, og arbeider aktivt for å beholde det gode arbeidsmiljøet vi har. Rød avdeling er en somatisk sykehjemsavdeling med 22 plasser, langtid/korttid/rullerende. Pasientgruppen har varierte problemstillinger, og det er mange sykepleierfaglige utfordringer. Vi har et godt fagmiljø, og en engasjert tilsynslege som vi samarbeider te...

 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Ønsker du å bli en del av et spennende miljø og få nye utfordringer? Er du en faglig dyktig sykepleier som jobber for å finne kreative og gode løsninger er du kanskje den vi leter etter. Vi har ledige stillinger som sykepleier på Åse bo- og aktivitetssenter og på Lunde bo- og aktivitetssenter. Hos oss får du en spennende arbeidshverdag med mange forskjellige faglige utfordringer og muligheter. Du møter varierte problemstillinger, både akuttsituasjoner og kroniske lidelser som krever langsikti...

  Søknadsfrist: 12. juni 2017
 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Vil du jobbe i en spennende avdeling med et godt tverrfaglig team? Sandnes helsesenter har ledig fast stilling og vikariat med turnus dag/aften. Stillingen er ved vår rehabiliteringsavdeling 1.etg.

  Søknadsfrist: 11. juni 2017
 • Omsorg Nord

  avdelingens logo/bilde

  Omsorg Nord søker etter sykepleiere til faste stillinger på Lura 2 og Lura 4. Lura 2 er en sykehjemsavdeling med 16 sengeplasser for demente, mens Lura 4 har 16 sengeplasser for demens/somatikk og 10 serviceleiligheter. En av stillingene på Lura 4 vil kunne få tillagt sykepleier 1 oppgaver. Alle ansatte jobber turnus med dag/aftenvakter og hver 3. helg. Omsorg Nord har sitt hovedkontor på Lura bo- og aktivitetssenter (boas) og omfatter bydelene Smeaheia, Varatun, Trones, Soma og Lura. Vi åpne...

 • Vernepleier/Sykepleier/Miljøterapeut

  avdelingens logo/bilde

  Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. De ansatte møter mange spennende utfordringer, både av somatisk, psykiatrisk og atferdsmessig karakter. Vi har fokus på et aktivt liv for våre beboere og har god tverrfaglig kompetanse blant vårt personal. Vil du bli med oss på laget og ønsker arbeidsoppgaver med faglige utfordringer og mulighet til å tenke helhetlig? Vi har ledige stillinger ved disse...

 • Sykepleier

  avdelingens logo/bilde

  Firkanten Borettslag er et heldøgns bemannet bofellesskap for voksne og består av 10 boenheter som ligger vegg i vegg med Lura boas. I tillegg til våre egne aktiviteter på avdelingen, får beboerne benytte seg av noen av de trivelige aktivitetene på senteret. Firkanten ligger også i et fint friluftsområde på Lura, så mulighetene for aktivitet er mange. EFF i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. De ansatte møter mange spennende...

 • Fagarbeider, natt

  avdelingens logo/bilde

  Hanamyrveien er et botilbud i Hana bydel med heldøgntjeneste til 12 beboere. Boligen har fra 01.08.17 ledig fast stilling med arbeidstid p.t. passiv natt i 78% stilling. Turnus har kombinasjon av nattevakter/kveldsvakter og 3.hver helg. Grunnet arbeidets passive karakter defineres deler av stillingen som merarbeid, jfr. AML § 10-4 (2), og lønnes derfor som 50% stilling. EFF i Sandnes kommune gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse og er en bydekkende tjeneste. De ansatte møter...

 • IT-rådgiver digitaliseringskontor

  avdelingens logo/bilde

  IT har ledig 100% stilling som rådgiver i digitaliseringskontoret. Sandnes kommune har som mål å fornye, forenkle og forbedre arbeidsprosesser, informasjonsformidling og tjenester gjennom digitalisering. Digitaliseringskontoret er en viktig bidragsyter for å nå dette målet i tett samarbeid med prosjektsjef digitalisering. IT ledes av IT-sjef og er en del av Organisasjon i Sandnes kommune. IT består av 16 personer hvor 3 er knyttet til digitaliseringskontoret og 13 til IT-teknisk. IT yter...

  Søknadsfrist: 11. juni 2017
 • Rektor, Forsand skule

  avdelingens logo/bilde

  Forsand skule er ein 1- 10 skole med om lag 200 elevar og ca. 50 tilsette (leiing, lærarar, og andre tilsette). Skulen har eiga ATO-avdeling. Skulen ligg flott til med unike naturområde like ved, og som nabo til Forsand kulturhus og symjehall. Skulen sin visjon er: "Læring i fokus. Alle er engasjerte og trivst". I komande år vil "Vurdering for læring" vera eit prioritert satsingsområde. Skulen bruker aktivt Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial åtferd. Det siste året har ein gjennom...

 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Altona Skole og Ressurssenter er Sandnes kommunes kompetansesenter for læringsmiljøutvikling og tilpasset opplæring for elever med sosiale eller emosjonelle vansker. Vårt oppdrag er å bidra til å virkeliggjøre Sandnesskolens mål om inkludering, beskrevet som "Alle elevene er våre". Ressurssenteret gir tilbud om veiledning, læringsstøtte og annen kompetanseheving. Senteret er ansvarlig for nettverksarbeid for skolenes sosiallærere og miljøpersonell. Vårt skoletilbud er et alternativ for elever...

 • SFO-leder

  avdelingens logo/bilde

  Austrått skole er en sentrumsnær skole med ca. 300 elever og vel 40 ansatte. Skolen kjennetegnes av kjekke elever, et kompetent personale og et godt arbeidsmiljø. Det er ledig vikariat i stilling som SFO-leder i 70% fom 1.8.17 tom 31.12.17, kan bli mulighet for forlengelse. SFO-leder inngår i skolens ledergruppe og skal være med å videreutvikle skole og SFO I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter...

 • Lærar

  avdelingens logo/bilde

  Høle Barne- og Ungdomsskule har ledig stilling som lærar i 80 – 100 % vikariat. Skulen er ein 1-10 skule med 172 elever og 32 tilsette inkludert SFO. Skulen ligg aust i Sandnes om lag 20 minutt køyring frå Sandnes sentrum. Skulen er ny renovert, har nye arbeidsrom til lærarane og moderne med teknisk utstyr som Smartboard i alle klasserom. Skulen samarbeider med Universitetet i Stavanger som praksisskole. Innanfor sosiale tiltak for elevane arbeider vi blant anna aktivt med Trivselsleiarprogra...

 • Lærer

  avdelingens logo/bilde

  Kyrkjevollen skole har to ledige lærerstillinger - en fast stilling og et årsvikariat. Tiltredelse fra 01.08.17. Det kan være aktuelt å arbeide både på småskoletrinnet (1.-4. trinn) og mellomtrinnet (5. - 7. trinn). Kyrkjevollen skole er den største barneskolen i Riska bydel med om lag 350 elever og 50 ansatte. Riska har gode bussforbindelser til Sandnes og båtforbindelse til Stavanger sentrum. Skolen har fine nærområder med fjell, skog og sjø, som gir gode muligheter for variert og aktiv...

 • Fagarbeidere

  avdelingens logo/bilde

  Ved Stangeland skole er det fra 01.08.2017 ledig vikariater i 50-80 % stilling som fagarbeider/assistent. Stangeland skole er en barneskole med omlag 550 elever. Skolens visjon er: "Læring for alle!" Se mer informasjon på skolens hjemmeside: www.minside.no/soma-stangeland I tråd med opplæringslova er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

 • Undervisningsinspektør ved forsterket avdeling

  avdelingens logo/bilde

  Trones skole har behov for en dyktig, energisk og positiv undervisningsinspektør med stor kapasitet! Stillingen innebærer lederansvar for SFO ved skolens forsterkede avdeling, samt andre lederoppgaver tilknyttet avdelingen og er ledig fra 1.8.17. Trones skole er en barneskole med en forsterket avdeling og et ressurssenter. Skolen har i overkant av 500 elever og 110 medarbeidere. Vår visjon er ”Mestring i fokus”. Skolens visjon gjenspeiles i vårt læringssyn og menneskesyn Les mer om Trones sko...

  Søknadsfrist: 11. juni 2017
 • Lærere

  avdelingens logo/bilde

  Sørbø skole har fra skolestart i august 2017 ledig 2 årsvikariater. Skolen er en barneskole i Ganddal bydel. Ved skolestart 2017/18 har skolen ca 360 elever, men pga stor boligutbygging i nabolaget, regner vi med at elevtallet vil vokse utover skoleåret. Skolebygget er veldig flott, og framstår som moderne med gode og spennende løsninger og fasiliteter. Beliggenheten like ved Stokkelandsvannet gir oss store muligheter med tanke på spennende undervisningsopplegg og kjekke sosiale aktiviteter....

 • Sykehjemslege ved Sandnes Helsesenter

  avdelingens logo/bilde

  Det er ledig 1 års vikariat som sykehjemslege ved Sandnes Helsesenter. Sandnes Helsesenter ble totalrenovert og ombygget i august 2014, og har 41 korttids- og rehabiliteringsplasser. Senteret har totalt 2 legeårsverk.

  Søknadsfrist: 12. juni 2017
 • Ingeniør, Vann og avløp forvaltning

  avdelingens logo/bilde

  Resultatenheten vann, avløp, miljø og renovasjon, ivaretar kommunens rolle som som eier, myndighetsutøver og utvikler av kommunal infrastruktur. Dette omfatter det offeltlige vannforsyningssystemet, avløpshåndtering, renovasjonsordningen og miljøutfordringer. Seksjon for vann og avløp forvaltning driver hovedsaklig med forvaltning og styring av kommunens vann- og avløpsnett med tilhørende installasjoner. Det er for tiden ledig stilling som ingeniør ved vann og avløp-forvaltning.

 • Barnehagelærer

  avdelingens logo/bilde

  Brueland barnehage består av to bygg med til sammen 11 avdelinger. Vi har fem avdelinger for barn mellom 0 - 3 år, fire avdelinger for barn mellom 3 - 4 år og to avdelinger for barn som er 5 år. Barnehagen ligger i Sandnes sentrum med Sandvedparken som nærmeste nabo. Vi har ledig vikariat som barnehagelærer for tiden på avdeling for barn mellom 0- 3 år. Barnegruppen er på 14 barn. Vi er med i Sandnes kommune sin satsning på "Den utviklingstøttende barnehage". Vi arbeider i tillegg med...

 • Pedagogisk leder

  avdelingens logo/bilde

  Figgjo barnehage er en 6 avdelings barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser på Rossåsen. Vi søker pedagogisk leder i fast 100% stilling.

 • Pedagogisk leder 20%

  avdelingens logo/bilde

  Hommersåk barnehage er en 4 avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger sentralt på Hommersåk, en kort kjøretur fra Sandnes. Barnehagen har god tilgang på skog , sjø og vann. Barnehagen arbeider videre med prosjektet " Den utviklingsstøttende barnehagen " i Sandnes. Vi har følgende stillinger ledig: 20 % stilling som pedagogisk leder, vikariat fra 21.08.17 - 20.08.18 Les mer om barnehagen

 • 20% Pedagogisk leder

  avdelingens logo/bilde

  Har du lyst å gi barn en god start på livet og reflektere sammen med oss? Vi er en 4 avdelings barnehage med ca 50 glade, aktive og nysgjerrige barn. Vi er i år inndelt i alder. Vi jobber inspirert av Reggio Emilia, og bruker aktivt skogen og uteområdet som læringsarena. Vårt uteområde blir nå i vår oppgradert, og vi gleder oss til både grillhytte og ett mer inspirerende utemiljø. Vårt arbeid og våre planer tar utgangspunkt i barnas interesser, "spor" og nysgjerrighet. Samtidig lar vi barna...

 • Pedagogisk leder

  avdelingens logo/bilde

  Riska barnehage er en tre avdelings barnehage med barn i aldersgruppen 1-6 år. Barnehagen er stor og funksjonell og grenser til et flott naturområde. Les mer om barnehagen

 • Barnehagelærer fast stilling og Pedagogisk leder vikariat

  avdelingens logo/bilde

  Rissebærstraen barnehage har 4 avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Personalet består av både kvinner og menn. Barnehagen ligger sentralt på Lura med nærhet til sjø og skog. Satsningsområdene våre er Realfag gjennom lek. Vi bruker sjøen og skogene i nærmiljøet på våre utflukter. Vi satser på IKT og bruker i arbeid med barn Ipad, datamaskiner, smartboard, digitale kamera, etc. Personalet liker å jobbe med ulike prosjekter i hverdagen og bruker digitale verktøy som en del av temaene. Barnehage...

 • Barnevernvakt

  avdelingens logo/bilde

  Barne- og familieenheten har ledig 1 års vikariat 80% stilling i mottak/barnevernvakt. Stillingen er i turnus. Barne- og familieenheten i Sandnes består av to avdelinger; Barnevern og Ressurssenter for barn og familier. Avdeling barnevern har om lag 70 ansatte og består av seksjon administrasjon, mottak og barnevernvakt, seksjon undersøkelse og oppfølging, seksjon omsorg og ettervern, samt seksjon fagutvikling og internkontroll. På dagtid er barnevernvakta mottaksapparatet til barneverntjenes...

 • Oppsøkende ungdomsarbeider

  avdelingens logo/bilde

  Ressurssenter for barn og familier er en avdeling i Barne- og familieenheten i Sandnes som tilbyr hjelp utover det ordinære kommunale tjenestetilbudet for barn og ungdom mellom 0-18 år. Dette omfatter blant annet å gi psykisk helsehjelp etter Lov om helse- og omsorgstjenester med fokus på tidlig innsats lavterskel tilbud både på system- og individnivå, samt endrings og utviklingstiltak etter Lov om barneverntjenester. Det er i dag 2 stillinger i Sandnes kommune som jobber med rus og...

Publisert: 18.11.2016 06:56
Sist endret: 18.11.2016 06:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?