Eiendomsskattekontoret

Innhold

Eiendomsskattekontoret

Orientering om eiendomsskatten

Sandnes kommunestyre har i sak 187/20 pkt. 4 i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattet vedtak om eiendomsskatt for skatteåret 2021. Skatt skrives ut på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. esktl. § 3 bokstav c). Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille i tidligere Forsand kommune, jf. esktl. § 11 første ledd første pkt. og til 4 promille i tidligere Sandnes kommune for 2021, og økes her med 2 promille årlig til satsen blir 7 promille (lik) i 2023, jf. esktl. § 13 tredje ledd.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer.

Kontaktinformasjon

Sandnes kommune
Eiendomsskattekontoret
Odd Fosså
51 33 57 50

Publisert: 28.05.2020 13:31
Sist endret: 05.05.2021 08:11