Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes

Innhold

Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes

Strategien skal fremme likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging for alle i Sandnes, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering.

For Sandnes kommune betyr likestilling, inkludering og mangfold at alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering opplever likeverd, har like muligheter og rettigheter og opplever tilgjengelighet og tilrettelegging.

 «Det handler om folk i Sandnes!  Strategi for likestilling, inkludering og mangfold», erstatter tidligere Mangfoldsplan for Sandnes kommune 2009 -2012.

Strategien skal være en veiviser for organisasjonen slik at vi jobber i samme retning.

Strategien skal følges opp med tiltak på tjenesteområdene og i enhetene.

Strategi for likestilling, inkludering og mangfold angir felles retning for hvordan kommunen kan arbeide effektivt og målrettet for økt mangfold.

Strategien angir ikke kostnader. Arbeid med likestilling, inkludering og mangfold handler om holdninger og bevisstgjøring i organisasjonen, tjenesteytingen og i planleggingen.

Strategiens struktur:

 Strategi for likestilling, inkludering og mangfold angir felles retning for hvordan kommunen kan arbeide effektivt og målrettet for økt mangfold.

 Strategien har fire fokusområder:

Det forutsettes i strategien at Sandnes har de samme utfordringene som andre byer når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold.

Mål:
 • Alle enheter har ansvar for å integrere likestilling, inkludering og mangfold i den kommunale planleggingen.
 • Alle skal ha gode og likeverdige muligheter til et sunt og deltakende liv i sine nærmiljøer og ellers i samfunnet.
 • Sandnes kommune skal øke sin kunnskap om de ulike gruppenes omfang, behov, rettigheter, verdier, synspunkter og levekår.

Kommunen leverer ulike tjenester til sine innbyggere.

 Alle har krav på en individuell vurdering og å bli møtt med respekt når de har behov for offentlige tjenester.

 Mål:
 • Barnehage og skole skal bidra til et likestilt samfunn.
 • Alle tjenesteytende enheter skal ha fokus på å gi like muligheter for alle.
 • Kunnskap og forståelse for kjønnsidentitet og seksuell legning og de følger dette har for fysisk og psykisk helsearbeid skal økes.
 • Det er nulltoleranse for bruk av skjellsord i forhold til etnisitet, livssyn, seksuell legning og funksjonshemninger.
 • Likestilling, inkludering og mangfolds perspektivet skal innarbeides i kommunens øvrig planverk.
 • Samhandlingen i kommunens arbeid for flyktninger og innvandrere skal styrkes. Kommunens anlegg skal være tilpasset ulik alder og funksjonsnivå og for brukergrupper med annen kultur.

Sandnes kommune er arbeidsgiver for 5600 ansatte i ulike tjenester

Mål:
 • Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering
 • Medarbeidere i Sandnes kommune har samme betingelser og like muligheter
 • Medarbeiderne har respekt for hverandre og verdsetter kollegene som hele mennesker.
 • Ledere har fokus på likestilling, inkludering og mangfold

Kommunene har ulike folkevalgte organer, Bystyret, formannskap, ulike politiske Utvalg og bydelsutvalg.

Mål:
 • Sandnes kommune skal ha høy politisk bevissthet rundt likestilling, inkludering og mangfold.
 • Sandnes kommunes politiske arenaer skal ha en kvinnerepresentasjon som tilfredsstiller bestemmelsene i likestillingsloven og i kommuneloven.
 • Kvinner og menn skal ha de samme reelle mulighetene til å påvirke samfunnsutviklingen i Sandnes kommune.
 • Politisk møtestruktur og møteform skal tilrettelegges slik at alle som ønsker får reell mulighet til å engasjere seg i politikken.

Vil du lese hele strategien?

Trykk her for å lese hele planen (PDF)

 

 

 

Publisert: 02.08.2017 12:03
Sist endret: 02.08.2017 12:52