HAR DU LYST Å LEDE ET SPENNENDE UTVIKLINGSPROSJEKT INNEN PSYKISK HELSE- OG RUSFELTET?

Hva er Jæren Recovery College?
Etter inspirasjon fra England skal det etableres et college der planlegging av kurs og gjennomføring av undervisning skal gjøres i et likeverdig samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse. Kursene skal organiseres som skoletilbud der deltakerne er studenter. Kurstilbudene skal være recovery-orientert og fremme verdiene tilhørighet, håp, positiv identitet, mening i livet og empowerment. Kursene kan bidra til egen recovery og hjelp til å gi recoverystøtte.

A-larm, Mental Helse Sandnes, Sola kommune, Time kommune, Stavanger kommune og Sandnes kommune, Helse Stavanger og Crux oppfølgingssenter er ansvarlig for prosjektet. Prosjektet skal følges av forskning og evalueres.

Det søkes fortrinnsvis etter 2 personer i 2 100%-stillinger. Det er også mulighet til å søke dersom du ønsker en annen stillingsstørrelse. Det blir det lagt vekt på at arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner finnes i teamet totalt sett, det vil si at prosjektlederne utfyller hverandre.
Prosjektstillingene ansettes for 1 år, med mål om videreføring i 4 år. Det kan være mulighet for fast ansettelse etter prosjektperioden. Ansettelse i mestringsenheten, Sandnes Kommune. Tiltredelse snarest mulig.