Pedagogisk - psykologisk tjeneste har p.t. 25 fagstillinger, i tillegg leder, to avdelingsledere og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker arbeidsoppgavene innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring. Avdelingsplassering for utlyst stilling er pr. i dag på førskole. Det er fem stillinger knyttet opp mot logopedi i tjenesten og logopedene har et tett samarbeid internt. Det er videre fokus på faglig utvikling både når det gjelder områder som for eksempel ASK og språk.

Vikariatet er av et års varighet. Tiltredelse så snart som mulig eller etter nærmere avtale.