Teknisk ivaretar kommunens rolle som eier, forvalter, myndighetsutøver og utvikler av kommunal infrastruktur. Dette omfatter parker, friområder, gravlunder, byrom, friluftsområder, idrettsanlegg, det kommunale vann- og avløpssystemet, kommunale veier, gatelys og kaier.

Avdeling "Transport, lager og kontroll" har fem store lastebiler. Her trenger vi sjåfør til en krokbil.