Driftsingeniør skal ivareta tekniske driftsoppgaver på kommunens bygningsmasse på overordnet nivå. Fjernbetjening av SD anlegg, biobrenselanlegg , Enøk oppfølging og standard FDV oppgaver.