Startegiplan bibliotek

Innhold

Startegiplan bibliotek

Sandnes bibliotek ble opprettet i 1876. Bokstammen i Sandnes bibliotek er bygget opp gjennom 139 år med bøker som er utgitt så tidlig som 1810. Strategiplanen gir en oversikt over de mål og visjoner, strategier og tiltak som skal utvikle Sandnes bibliotek til ent godt og fremtidsriktig folkebibliotek.

Innledning

Sandnes bibliotek ble opprettet i 1876. Bokstammen i Sandnes bibliotek er bygget opp gjennom 139 år med bøker som er utgitt så tidlig som 1810. Samlingen til biblioteket består i dag av 140 000 titler der mye av Sandnes lokalhistorie er bevart.

Virksomhetens omfang

Virksomheten består av drift av biblioteket, aktiv litteratur og musikkformidling, programvirksomhet, nettsider og sosiale medier. Hovedaktiviteten er ved Hovedbiblioteket og i tillegg drives bydelsrettede tjenester tilbud til eldre som ikke kan komme til biblioteket på egen hånd, tilbud til alle skoler om veiledning og utvelging av litteratur til leseprosjekter, målrettet formidling til alle barnehagene i kommunen, leksehjelp, språkkafe og tilretteleggelse for å avlegge eksamener, språkkurs og filialer på Høle og Riska.

Lov om folkebibliotek, iverksatt fra 01.01. 2014,

peker ut en kurs for folkebibliotekene. Det legges mer vekt på aktiv formidling, offentlig samtale og uavhengig debatt. Oppdraget er formulert slik:

 • Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturellvirksomhet gjennom i aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
 • Folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
 • Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
 • Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
 • Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem

Sandnes bibliotek skal være et levende litteraturhus og en viktig kultur- og kunnskaps formidleren i Sandnes. Vi skal være en smeltedigel og et arnested for kultur og kunnskap, stimulere til frie tanker og ytringer, skape gode dialoger og være en arena for samfunnskritikk og debatt, lokalt, regionalt og digitalt.

Kultur og kunnskap til alle
 • Da folkebiblioteket oppsto skulle det gi alle innbyggere muligheten til dannelse og utdannelse, uavhengig av den enkeltes økonomi. Dette konseptet gjelder fremdeles.
 • Bibliotekets tjenester er gratis og skal sikre at alle som ønsker det får tilgang til kulturelle uttrykk som litteratur, musikk og film uavhengig av sosial status og inntekt.
 • Tilsvarende skal det være mulig for alle å få tilgang til faglitteratur og informasjon om emner de interesserer seg for og har behov for å vite noe om.
 • Vår kompetanse og kunnskap skal gi trygghet i en stadig voksende informasjonsmengde. På Sandnes bibliotek arbeider vi hver dag for å innfri våre forpliktelser som aktiv formidler av kultur, kunnskap og opplevelser, samt være en kilde til innsikt og inspirasjon.
En viktig og sentral møteplass i Sandnes
 • Sandnes bibliotek er et sted for refleksjon og debatt, for kulturelle og sosiale opplevelser, gode samtaler og studier, inspirasjon og kunnskap, enten man samles om dagens aviser, låner en pc eller spillkonsoll, deltar i språkgruppe eller på leksehjelp, er publikum på våre mangfoldige og gode arrangementer, eller trekker seg tilbake i en av våre studieceller eller lesekroker for ro og egentid.
 • På Sandnes bibliotek er det stor takhøyde; det er åpent for alle uavhengig av rase, religion, kjønn, alder og inntekt.
 • Det er viktig å fremheve at i tillegg til å være et fysisk møtested, ønsker Sandnes bibliotek også å være et digitalt møtested.
 • Vi er derfor aktive formidlere på sosiale media som facebook og Instagram, nettsider og blogg.
Sandnes bibliotek i sentrum for framtiden
 • Biblioteket som institusjon har en sterk posisjon og et godt omdømme i samfunnet og folks bevissthet. Det gode omdømmet er uavhengig av om vedkommende bruker biblioteket og benytter seg av tjenestene som tilbys, eller sjelden og aldri besøker biblioteket. Dette er et grunnleggende og godt utgangspunkt for biblioteket.
 • Vi som er ansatt på Sandnes bibliotek tar vår rolle som kultur- og kunnskapsformidlere på alvor og arbeider hver dag både for å innfri forventningene byens innbyggere og lokale og sentrale styresmakter har til oss, samt forsterke og forbedre vårt brede og gode tilbud.
 • Vi gjennomfører hvert år arrangementer av mindre og større format. Mange kulturutøvere er innom oss og godt samarbeid mellom biblioteket og andre institusjoner og personer blir knyttet. Sandnes bibliotek skal i framtiden fortsatt framstå som et sterkt kultursentrum og en sentral møteplass for byens innbyggere.

 

Bibliotek som kunnskapssentrum
 • Vi skal vise vei i mengden av informasjon, formidle god faglitteratur og dele raust av vår kunnskap og kompetanse.
 • Vi skal fortsatt bidra aktivt til å utjevne digitale klasseskiller og tilrettelegge for gode møter mellom mennesker uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, religion, språk og kultur.
 • Vi skal støtte opp om utfordringer i samfunnet der gjelder tilbud for eldre, integrering av nye borgere, tidlig innsats og forbygning av ulikheter, støtte opp om undervisning i skolen, kunnskap og livslang læring, ytringsfrihet og demokrati.
Biblioteket kultursentrum
 • Vi skal formidle de gode historiene, stimulere til leselys gjennom bøker som begeistrer og beriker og gjøre nye generasjoner kjent med og glad i biblioteket vårt.
 • Vi skal tilby små og store gode kulturopplevelser gjennom våre varierte arrangementer, utstillinger og samlinger.
Biblioteket som møteplass
 • Vi skal tilrettelegge for medvirkning, deltakelse og debatt i et romslig bibliotek med lav terskel og stor takhøyde. Hos oss skal det være mulighet for samvær og samtale i større og mindre grupper, det være seg studiegrupper og lesesirkler og som deltakere og tilhørere i den offentlige debatten.

 

Vil du lese hele planen?

trykk her for å lese hele planen

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost
Publisert: 15.06.2017 12:16
Sist endret: 31.07.2017 14:02