Priser og stipend

Innhold

Priser og stipend

Sandnes kommunes integreringspris

Forslagsfrist: 1. april

Les mer.

Formål

Formålet med Sandnes kommunes integreringspris er å hedre frivillige lag og organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller næringslivsaktører som gjør en særlig stor innsats for inkludering og integrering av innvandrere i kommunen, enten det er gjennom fritidsaktiviteter, tiltak i nærmiljøet eller i arbeidslivet.

Prisen

Integreringsprisen består av en kunstgjenstand samt et diplom med begrunnelse for tildelingen.

Utlysning og informasjon

 • Informasjon om integreringsprisen vil være tilgjengelig på kommunens nettsider, og søknadsfrist vil bli gjort kjent i lokale medier. Organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan inviteres til å sende inn forslag på aktuelle kandidater.
 • Forslagstiller kan kun sende inn ett forslag til kandidat.
 • Frist for å komme med forslag er 1. april.
 • Innsendte forslag skal inneholde en kort presentasjon av kandidaten, samt en redegjørelse om hva som gjør kandidaten aktuell som mottaker av prisen. Det bør oppgis navn på to referanser som kan kontaktes ved eventuelt behov for innhenting av ytterligere informasjon om kandidaten.

Priskomité

 • Priskomitéens mandat er å vurdere innkomne forslag til kandidater og beslutte årets mottaker av integreringsprisen.
 • Priskomitéen skal bestå av Ordfører som leder av innstillingsprosessen, to representanter fra Bystyret og to representanter fra Innvandrerådet.

Innstillingsprosessen

 • Alle innkomne forslag skal registreres i kommunens elektroniske sak/arkiv.
 • Komitéen vurderer innkomne forslag og vedtar etter simpelt flertall.
 • Navn på mottakeren av årets integreringspris offentliggjøres i en pressemelding etter komitéens beslutning.
 • Selve overrekkelsen gjøres i samråd med prisvinneren.

Sandnes kommunes kulturstipend

Tidl. tildelinger | Søknadsfrist: 1. april

Les mer.

Formålet med kulturstipendet er å hjelpe unge kunstnere, idrettsutøvere og andre kulturutøvere til videreutvikling innen sitt område, samt stimulere til fortsatt innsats for byens kulturliv. Sandnes kommune deler ut inntil 4 stipend á kr 20.000 hvert år.

Kulturstipendet kan gis til enkeltpersoner som er bosatt i, og har sitt virke i Sandnes.
Søknaden skal inneholde en plan for bruk av stipendet, CV, kostnadsoverslag, og opplysninger om tidligere mottatte stipend.
Stipendet skal brukes i samsvar med opplysningene som er gitt i søknaden, og innen ett år etter tildelingen.
Det gis ikke stipend til opplæringstiltak som er berettiget stipend fra Statens lånekasse for utdanning.
Utvalg for kultur og oppvekst tildeler kulturstipendene på bakgrunn av kultursjefens innstilling.
Skriftlig rapport skal sendes kultursjefen senest 6 måneder etter at stipendet er brukt.
Stipendet kan ikke tildeles prosjekt som er påbegynt, eller gjennomført før utlyst søknadsfrist.
Ordfører foretar overrekkelsen av kulturstipendet.

Tidl. tildelinger | Forslagsfrist: 1. april

Les mer.

Formålet med Sandnes kommunes kulturpris er å hedre utøvere eller organisasjoner, som gjør en særlig stor innsats for kulturlivet i byen.

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner.
Forslag må inneholde en kort beskrivelse og redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført, og vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Sandnes.
Kulturprisen tildeles av Utvalg for kultur og oppvekst på bakgrunn av innkomne forslag.
Kulturprisen består av kr 20.000 samt et grafisk blad av en lokal kunstner.
Forslag med begrunnelse sendes til kultursjefen innen 1. april.
Ordfører foretar overrekkelsen av kulturprisen.

Tidl. tildelinger | Forslagsfrist: 1. november

Les mer.

Formålet med Sandnes kommunes innsatspokal er å hedre personer og/eller organisasjoner, som har gjort en stor innsats for det frivillige kulturlivet i tildelingsåret.

Innsatspokalen kan tildeles innen områdene musikk, barn og unge, kunst, kulturvern, lokalhistorie, utøvende kunst, idrett etc.

Forslag må være skriftlig begrunnet og inneholde en kort redegjørelse for den innsatsen kandidaten har vist i tildelingsåret.
Det tildeles inntil 4 pokaler hvert år.
Innsatspokalene tildeles av Utvalg for kultur og oppvekst på bakgrunn av innkomne forslag.
Ordfører overrekker pokalene på sin årlige nyttårsmottakelse.

Forslagsfrist: 1. desember.

Les mer.

Kommunal påskjønnelse kan bli gitt til enkeltpersoner, eller lag som har vunnet offisielle norske mesterskap, eller tatt medalje i nordisk mesterskap, europamesterskap, verdensmesterskap og verdenscup sammenlagt. I tillegg påskjønnes deltakelse i Olympiske leker eller Paralympiske leker. Påskjønnelsen gis til deltagere i klasse senior og junior eldste klasse.

Påskjønnelsen blir gitt til personer som har sin bopel i Sandnes og lag som er registrert i Sandnes.

Andre kultur- og idrettsprestasjoner hedres etter skjønn. Ordfører, leder av utvalg for kultur og oppvekst, leder park, idrett og vei og leder kultur foretar dette skjønn i fellesskap. De samme fire har fullmakt til å foreta skjønn under hvert av punktene i dette reglement.

Den kommunale påskjønnelsen finner sted ved ordførerens nyttårsmottakelse.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
 • epost

 

Publisert: 10.03.2017 13:58
Sist endret: 29.11.2018 14:45