Kommunedelplan kultur

Innhold

Kommunedelplan kultur

Kultur og kulturelle ytringer er uløselig knyttet til menneskets egenskaper som art. Kulturelle ytringer er også midler til erkjennelse, menneskelig samhold, identitetsbygging og mestring. En aktiv og deltagende befolkning er en forutsetning for et godt kulturliv i kommunen. Det er også vesentlig for den generelle samfunnsutviklingen. Aktiviteten må være åpen for alle, og det bør legges vekt på å legge til rette for nye befolkningsgruppers deltagelse i kulturaktiviteter.

Kommunedelplan kultur - Mål

 • Sandnes innbyggere skal oppmuntres til og gis anledning til å være kulturelt aktive innenfor de kulturområder de selv ønsker
 • Det frivillige kulturlivet i Sandnes skal fortsatt være en viktig bidragsyter til kulturformid-lingen i Sandnes
 • Deltagelse i frivillig kulturaktivitet skal brukes aktivt som middel til involvering og nett-verksbygging for alle nye innflyttere i Sandnes
 • Sandnes kommunes innbyggere skal ha et bredt sammensatt kulturtilbud av høy kva-litet. Kulturtilbudene skal være åpne for alle uavhengig av alder, kjønn, økonomisk evne og kulturell eller religiøs bakgrunn
 • På utvalgte områder skal Sandnes kommune innta en klar regional og nasjonal posisjon
 • Sandnes skal i planperioden utvikles som festival- og arrangementsby
 • Sandnes kommune skal være en aktiv formidler av lokalhistorie
 • Alle barn og unge skal ha rett til og mulighet til å utforme og delta i kulturaktiviteter på egne premisser
 • Alle barn og unge skal ha rett til kulturopplæring
 • Byplanleggingen skal preges av hensynet til barn og unge
 • Sandnes skal ha tilstrekkelige og egnede arenaer for kulturaktivitet og kulturformidling
 • Byens uterom skal utformes på en slik måte at de oppmuntrer til kulturaktivitet og formidling
 •  Sandnes skal bli en kommune som utøvende og skapende kunstnere ønsker å bo og arbeide i
 • Sandnes skal være en kompetent medspiller for profesjonelle utøvende og skapende kunstnere
 • Sandnes skal være en aktiv bruker av profesjonell utøvende og skapende kunst
 • Sandnes skal bli en kommune som tiltrekker seg kreative næringer
 • Sandnes skal være en aktiv part i utvikling av regionalt kultursamarbeid
 •   Sandnes kommune skal legge til rette for koordinering av og kompetanseheving for kulturlivet i kommunen

 

Trykk er for å lese hele planen

Lurer du på noe

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
 • epost

 

 

Publisert: 24.01.2017 11:37
Sist endret: 31.07.2017 12:49