Den kulturelle skolesekken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Den kulturelle skolesekken

Med DKS (Den Kulturelle Skolesekken) møter alle elever i Norsk skole ulike kunst- og kulturuttrykk og kunstnere hvert skoleår. Det skjer i skoletida og det er gratis.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skulesekken er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertane) fekk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordninga.

Sandnes kommune ønsker gjennom DKS å gi barn og unge i grunnskolen

 • kulturopplevelser
 • mestringsfølelse
 • kunnskap og interesse for videre deltagelse på kunst- og kulturområdet som kan være med på å prege dem for livet.

Les mer om den kulturelle skolesekken her

Program for den kulturelle skolesekken i Sandnes

her kan du lese programmet før våren 2017 -programmet kommer

 

For produsenter til den kulturrelle skolesekken

I arbeidet med Den kulturelle skolesekken vil Sandnes kommune (i det følgende omtalt som DKS Sandnes) både initiere egne prosjekter, kjøpe inn ulike formidlingsopplegg fra utøver og kulturinstitusjoner, motta turnetilbud gjennom DKS Rogaland/Rikskonsertene, samt vurdere søknader om prosjektmidler fra enkeltpersoner og institusjoner.

I det følgende  gis en veiledning for søkere som ønsker å lage egne prosjekter innenfor rammen av DKS i Sandnes, eller som allerede har utviklet et formidlingsopplegg som de ønsker å tilby som en del av DKS i Sandnes.

Søknadsfrist

DKS-Sandnes opererer for tiden ikke med faste frister. DKS-Sandnes vurderer søknader kontinuerlig innenfor de rammene vi har til disposisjon. Arbeidet med å legge programmet for de kommende skoleårene pågår hele tiden.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om midler til prosjekter innenfor følgende områder, relatert til klassetrinn:

TrinnTema
Småtrinn

1. kl.

Dukketeater/ drama

2. kl.

Bildekunst

3. kl.

Musikk

4. kl.

Skulptur

Mellomtrinn

5. kl.

Dans

6. kl.

Litteratur

7. kl.

Design/form/arkitektur

Ungdomstrinn

8. kl.

Litteratur

9. kl.

Musikk

10. kl.

Video/film/ avis/media/

En mer detaljert plan er gjengitt i sak 1/04 i Utvalg for kultur og oppvekst.

Prosjekter med lokalhistoriske tema vurderes på tvers av alle klassetrinn.

Prosjektene må ligge på et høyt kvalitetsnivå, enten dette dreier seg om rene formidlingsprosjekter (forestillinger, konserter m.m.) , eller prosjekter som innebærer deltakelse fra barn og unge selv og som innebærer jobbing over tid.

Det oppfordres til å utvikle prosjekter som kan bygge opp mot Kulturhovedstad 2008, der barn og unge er definert som en hovedmålgruppe.

Det gis ikke tilskudd til aktiviteter som allerede er innarbeidet som en del av en ordinær drift,

Hvem kan søke?
 • Profesjonelle kunstnere og utøvere, og grupper av slike
 • Kulturinstitusjoner
 • Arrangører av konserter og forestillinger med høyt  kvalitetsnivå
 • Skoler enkeltvis eller flere (for prosjekter rettet mot en enkelt skole eller noen få skoler  må det i prosjektbeskrivelsen begrunnes at det har en overføringsverdi for andre skoler)
Innhold i søknaden

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektets innhold, samt et budsjett som viser kostnader, og planlagt finansiering, inklusiv hvor mye det søkes om fra DKS Sandnes.

 1. Søknaden (elektronisk eller på papir) må inneholde følgende: Søkers adresse, telefon, telefaks, e-post, evt. internettadresse og organisasjonsnummer
 2. Prosjektansvarlig og kontaktperson
 3. Tittel, målgruppe og prosjektbeskrivelse hvor prosjektets idé, hensikt og metode framkommer,  samt prosjektets tilknytning til Den kulturelle skolesekken.
 4. Samarbeidsparter (kunstnerisk medvirkende, organisasjoner, institusjoner, skoler etc.)
 5. Budsjett og framdriftsplan der søknadssum er spesifisert.
 6. Musikksøknader: lydvedlegg (cd-format) legges ved dersom dette er relevant for søknaden
 7. Visuell kunst: billedmateriale legges ved dersom dette er relevant for søknaden
 8. CV for kunstnerisk medvirkende vedlegges.
Søknad sendes
 • DKS i Sandnes kommune,
 • ved Richard Olsen,
 • postboks 583, 4305 Sandnes.

Bakgrunn

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Sandnes kommune jobber for øvrig etter de nasjonale målsetninger :

 • medvirke til at alle elever får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
 • legge til rette for at elevene får lettere tilgang til, mulighet til å gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
 • gjøre sitt til at kunstneriske uttrykk blir innlemmet som en integrert helhet i realiseringen av læringsmålene i skolen.Les mer i Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008):

Kulturell skulesekk for framtida

Styringsdokumenter for den kulturtelle skolesekken

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Langgata 54, Sandnes
 • epost

 

Publisert: 08.12.2016 13:36
Sist endret: 08.12.2016 13:39