Spillemidler til idrettsanlegg

Innhold

Spillemidler til idrettsanlegg

Tenker dere å bygge et idretts- friluftsliv eller nærmiljøanlegg? Da bør dere sjekke ut muligheten for å søke om spillemidler. Spillemidlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. De skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Hva kan du søke om?

  • nye idretts- og friluftsbygg
  • rehabilitering av idretts- og friluftsbygg
  • nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)

Hvem kan søke?

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag.

Vilkår

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. 

Anlegget må ha riktig utforming og funksjonalitet. Anlegget skal være universelt utformet.

Søker må ha rett til bruk av grunnen der anlegget skal ligge.

Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Unntatt dette vilkåret er orienteringskart, skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier. 

En kan kun søke tilskudd på grunnlag av kostnander som angår aktivitetsareal og nødvendige tileggselementer.

Prosjektet må være fullfinansiert. 

Rehabiliterng av idrettsanlegg skal gi vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving.

For nærmiljøanlegg som mottar spillemidler gjelder blant annet:

  • Området skal være fritt og allment tilgjengelig.
  • Anlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser.
  • Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker osv.) faller utenfor ordningen

 

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

 

Vilkår fremgår av Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

 

 Søknadsfrist og fremdrift

Søknadsfrist for elektronisk innsending av spillemidler til Sandnes kommune er: 1. oktober

Alle som planlegger/skal søke om spillemidler vil ved behov få hjelp og veiledning av kommunen.

Alle søkere er selv ansvarlig for at kravene er oppfylt når søknaden sende inn. Søknadene vil bli kontrollert av kommunen, men det er fylkeskommunen som gjennom sin sluttbehandling avgjør om søknaden oppfyller vilkårene i ordningen.

1 okt – 5 nov. Kommunal saksbehandling, rullering av handlingsdel og prioriteringer av innkommende søknader.

November/Desember – Politisk behandling av handlingsprogram og prioriteringer av søknader. Siste kommunale saksbehandling er Kommunestyret i desember.

15. januar. Prioritert liste oversendes fra Sandnes kommune til Rogaland fylkeskommune for videre saksbehandling hos fylkeskommunen.

15 januar – april – Fylkeskommunal saksbehandling og prioritering mellom kommunene.

Mai/juni – Politisk behandling og tildeling av spillemidler fra Rogaland fylkeskommune.

 

Viktig informasjon om søknad

Alle søkere må sette seg inn Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Både bestemmelser, litteratur og søknadsskjema finner du på www.idrettsanlegg.no

Informasjon om spillemiddelordningen, innlogging til søknadsordningen, hjelp og dokumentasjonskrav finner du på www.anleggsregisteret.no.

Den gode prosessen og informasjon om andre idrettsanlegg finner du på godeidrettsanlegg.no

 

Søknadsskjema

Klikk på linken under for å komme direkte til det elektroniske søknadsskjemaet. 
Søknad om spillemidler til idrettsanlegg  

 

Utfyllende veiledning

Spillemidler veiledning - Sandnes kommune. 

Publisert: 11.01.2017 13:29
Sist endret: 07.09.2020 11:55