Spillemidler til idrettsanlegg

Innhold

Spillemidler til idrettsanlegg

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Hva kan du søke om?

 • nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett
 • nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til boområder)

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag.

Vilkår

For idrettsanlegg som mottar spillemidler gjelder blant annet:

 • Anlegget skal ikke drives på kommersiell basis
 • Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene har gitt sine innspill i planprosessen.
 • Anlegget skal ha universell utforming (være tilgjengelig for personer med bevegelses- og orienteringsvansker)

For nærmiljøanlegg som mottar spillemidler gjelder blant annet:

 • Området skal være fritt og allment tilgjengelig.
 • Anlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser.
 • Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker osv.) faller utenfor ordningen

 Søknadsfrist

Søknad må sendes Sandnes kommune innen 15. september. 

Søknadsskjema

Klikk på linken under for å komme til det elektroniske søknadsskjemaet. 
Søknad om spillemidler til idrettsanlegg  

Vedlegg

 • Vedlegg nr 1: Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget.
 • Vedlegg nr 2: Detaljert kostnadsoverslag 
 • Vedlegg nr 3: Dokumentasjon på de ulike deler av finansieringsplanen.
 • Vedlegg nr 4: Plan for drift av anlegget.
 • Vedlegg nr 5: Kopi av bekreftet grunnboksutskrift.

Ved avtale om feste/leie kreves også kopi av tinglyst feste-/leieavtale (min. 30 år for ordinære anlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, min. 20 år for nærmiljøanlegg).

Saksbehandling

Søknaden sendes elektronisk til kommunen, som gjennomgår søknaden og gjør en intern prioritering av søknader. Dette skjer normalt i form av et politisk vedtak. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen. Opprettholder fylkeskommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lenker til lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Retningslinjer


Bestemmelser om tilskudd tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016


Søknads- og regnskapsskjema kan lastes ned ved å klikke på denne linken

 

Annen informasjon

De fleste linkene som er vist til på denne siden er hentet fra Idrettsanlegg.no. På den siden finner du mye god informasjon om spillemiddelsøknader og anleggessøk. 

For å komme til idrettsanlegg.no klikker du her.

Publisert: 11.01.2017 13:29
Sist endret: 20.02.2017 08:26