Aktive Sandnes - Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2028

Innhold

Aktive Sandnes - Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2028

I Sandnes skal alle ha anledning til allsidig fysisk aktivitet og få gode opplevelser på et mangfold av arenaer.

Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2028

Planen (aktive Sandnes) skal gi en beskrivelse av status, samfunnsutvikling og fremtidige ønsker/behov innenfor feltet fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett. Planen munner ut i forslag til mål og tiltak med konkrete forslag til hvilke tiltak kommunen bør iverksette i kommende planperiode.

Kapitlene er inndelt slik at man ved gjennomlesing kan få best mulig bakgrunnskunnskap om og forståelse for de politiske målsettingene som foreslås i kapittel 11. Dette munner ut i konkrete handlingsplaner og prioriteringer for neste økonomiplanperiode som gjengitt i kapittel 13-15.

En rød tråd i planen er at den skal fremme idrett og fysisk aktivitet for alle. Målet er å få bygget flere tradisjonelle og «utradisjonelle» idrettsanlegg, men også å tilrettelegge for «kroppsbevegelse» for alle aldre og alle brukere. Dette innebærer tilrettelegging av parker, turstier, grønne korridorer, lysløyper, parkering, skilting etc. bør prioriteres på linje med idrettshaller og ordinære nærmiljøanlegg. Anlegg og tilrettelegging skaper aktivitet og alt som er umiddelbart og tilgjengelig blir brukt.

Alt som stimulerer fysisk aktivitet, og dermed folkehelsa, skal inngå som en naturlig del av den offentlige infrastruktur

 

Last ned planen

Aktive Sandnes kan lastes ned ved å klikke på denne linken. 

 

Politisk behandling

Planen ble enstemmig vedtatt i bystyret 11.12.2017 i sak 181/17. Klikk her for å komme til saken.

Publisert: 04.05.2017 14:23
Sist endret: 08.03.2019 09:54