Tv aksjonen -for skoler og barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tv aksjonen -for skoler og barnehager

Enten du jobber på skole eller i barnehage, sitter i FAU, er rektor, lærer, elev, eller på annet vis jobber med skole og utdanning, så kan du engasjere deg og din skole/barnehage i TV-aksjonen. Opplegget for barnehage og skole blir utarbeidet i et samarbeid mellom organisasjonen som har årets aksjon og undervisningsnettstedet Salsaby. Forbarnehager vil opplegget for 1-2. trinn fungere veldig bra. Opplegget er gratis.

Tv aksjonen 2017

TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for utdanning til barn, som lever i områder med krig og konflikt. Pengene skal brukes på prosjekter i fem land: Pakistan, Colombia, Sør-Sudan, Mali og Syria.

Hjerteslag(Video)     Hjerteslag arabisk(video)    Hva er tv aksjonen-film

Da det var krig i Norge(video)      Les mer om tv aksjonen 2017

I Norge er det ganske selvfølgelig at alle barn skal gå på skolen. Vi går dit omtrent hver eneste dag, og etter hvert tenker vi nesten ikke over det engang!

Det er like vanlig for oss å gå på skolen som å stå opp om  morgenen, og som å ta på sokker før vi tar på oss sko.  Slik er det ikke i alle land. Heldigvis finnes det en lov som sier at alle barn har rett til å gå på skole. Den loven heter FNs Barnekonvensjon.

Trykk her for å komme til undervisningsopplegget

Har du tenkt på hvorfor vi går på skolen?

Unicef er navnet på en organisasjon som jobber for at alle barn i verden skal få gå på skole. Det er viktig at barn fortsetter å lære å lese og skrive og regne – og å leke og å ha det gøy, selv om det er krig.

Hvis ingen lærer å lese og skrive og regne, hvem skal være leger og lærere i fremtida da? 

Trykk her for å komme til undervisningsopplegget

Unicef er navnet på en organisasjon som arbeider for at alle land i verden skal følge Barnekonvensjonen. Unicef er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Unicef er en del av FN.

En av de sakene Unicef arbeider veldig mye med er at alle barn i verden skal få gå på skole. De hjelper til med å bygge opp skoler og sikre at det er lærere i områder der det er krig eller uro av andre grunner.

Trykk her for å komme til undervisningsopplegget

FNs barnekonvensjon, som gjelder for alle barn – uansett hvor i verden de bor, sier at alle barn har rett til å gå på skole. Det er staten som har ansvar for at barn får utdanningen de har krav på. Når staten ikke klarer å gi skolegang til barna, så forsøker UNICEF å hjelpe.

I 1990 var det 104 millioner barn i verden som ikke gikk på skole. I 2011 var tallet nede i 57 millioner. Denne reduksjonen i barn utenfor skolen har skjedd samtidig som befolkningen i verden har økt med nesten 1/3. Det betyr at enormt mange flere barn fikk tilgang på skole i løpet av disse 21 årene.

I dag er det 60 millioner barn i verden som ikke går på skolen, 25 millioner av disse er hindret fra å gå på skole på grunn av krig og konflikt.

Selv om antallet barn utenfor skolen har økt, er UNICEF likevel optimistiske. Dersom verden samler seg om å sette utdanning på agendaen igjen, har organisasjonen troen på at utviklingen fra 1990-2011 igjen vil bli en realitet.

Dessuten er skolegang veien til en trygg fremtid – både for barna selv og for hele samfunnet. Uten grunnleggende opplæring på skolen, kan ikke barna ta noen utdanning videre. 

Trykk her for å komme til undervisningsopplegget

I dette undervisningsopplegget vil dere lære om menneskerettigheter, og hvordan konflikter påvirker oppvekst og utdanning. Konflikten i Syria er brukt som eksempel.

Del 1 - Retten til utdanning

I denne oppgaven skal dere se på hva som skjer med menneskerettighetene i en konflikt.

Les artikkel #26 i menneskerettserklæringen:

 1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementær-undervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.
 2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.
 3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.

I tillegg handler barnekonvensjonens artikkel 28 og 29 om barns rett til utdanning.

Del 2 - FNs bærekraftsmål

FNs tusenårsmål (2000-2015) handlet om å gi alle barn utdanning. I FNs bærekraftsmål (2015-2030) handler utdanningsmålet om kvalitet.

Altså at alle barn ikke bare skal gå på skole, men at hva de lærer på skolen er like viktig. Del 3 – Syriakonflikten Gå inn på fn.no og les om Syriakonflikten.

Les også om FNs bærekraftsmål nummer 16 om hvordan menneskerettighetene påvirkes i en konfliktsituasjon

 Del 3 – Syriakonflikten

Gå inn på fn.no og les om Syriakonflikten. Les også om FNs bærekraftsmål nummer 16 om hvordan menneskerettighetene påvirkes i en konfliktsituasjon

Skolesidene skal stimulere til refleksjon rundt hvorfor skolegang er viktig. Gjennom filmer, fakta, spill, quiz-er og personlige historier fra ulike deler av verden lærer elevene om viktigheten av utdanning, retten til skole og hvordan skolehverdagen er mens krigen raser.

Undervisningsopplegget er tverrfaglig og dekker flere av læreplanens kompetansemål. Opplegget kan gjennomføres i løpet av to undervisningstimer, men det er også mulig å gjøre dette mer omfattende, dersom skolen/læreren ønsker det. Opplegget er tilpasset de ulike klassetrinnene og er enkelt for læreren å ta i bruk.

Det er Gyldendals digitale avdeling, Salaby, som har utarbeidet opplegget i nært samarbeid med UNICEF. Undervisningsopplegget er gratis, tilpasset de ulike aldersgruppene i grunnskolen, dekker flere kompetansemål i skolen og er heldigitalt.

1.–7. TRINN

Skolesidene for 1.-2, 3.-4. og 5.-7. trinn er bygget opp etter følgende struktur:

FØRSTE DEL

Felles introduksjonsfilm, spørsmål for innledende klassesamtale - og introduserende fagtekst I introduksjonsfilmen til skolesidene reiser vi til Mali og får møte elever og lærere i et konfliktfylt område. 

Filmen etterfølges av samtalespørsmål som er tilpasset elevenes nivå (1.-2., 3.-4. og 5.-7.), og som er ment å skulle gjøre tematikken i filmen mer håndgripelig:

 • Hva har vi sett?
 • Hva er likt i skolehverdagen til barna på Mali og vår hverdag, og hva er det ikke?
 • Hvilke bekym¬ringer hadde barna i filmen?
 • Hvorfor har mange skoler på Mali måttet stenge?
 • Hva sa de i filmen at de var redde for at kunne skje, om skolen måtte stenge igjen?

Fagteksten som følger vektlegger betydningen av skolegang, og hva som kan være konsekvensene for enkelt¬personer og for et samfunn om barna som lever i det av ulike grunner ikke får gått på skolen.

ANDRE DEL

Tre “undertema” som følger hverandre kronologisk

 • “Hva er et klasserom?”:
  Tematiserer hva et klasserom er og kan være. Under¬forstått ligger også en tematisering av hva skole og skolegang egentlig er og innebærer. Dette undertemaet inkluderer filmer og fortellinger om barn som har klasse- rom med ganske andre rammefaktorer enn de vi har i Norge. Kanskje noe allikevel er likt, mellom deres hver¬dag og vår? Til slutt utfordres klassen til selv å kjenne på følelsen av å mangle selvfølgelige rammefaktorer.

 • “Barns rettigheter”:
  Er elevene klar over at de faktisk har rett til å gå på skole, og at dette er noe som gjelder for alle barn?
  Introduksjon til FNs barnekonvensjon med fokus nettopp på retten til skolegang - og hvordan det arbeides over hele verden for at barn skal få den muligheten. Håpet er at elevene med utgangspunkt i det til nå har vært gjennom, skal møte denne delen av opplegget med fornyet engasjement nettopp for denne rettigheten.

 • “Drømmer for fremtiden”:  Her rettes blikket fremover: Hva drømmer barna i landene vi har møtt om, hva drømmer vi om og hvordan kommer fremtida til å bli?

  Utgangspunktet for denne delen av opplegget er filmen om Saja, en jente fra det krigsherjede Syria, som presenterer sine drømmer for fremtiden. Hvilke drømmer har hun, og hvordan kan hun nå dem? - Fokuset rettes mot viktigheten av utdanning og opplegget lar elevene reflektere over hva slags relevans utdanning har på veien mot fremtidige yrker.

Oppsummerende aktiviteter

 • Klassequiz som tester og repeterer hva klassen har lært. - «Test deg selv» med oppsummerende spørsmål fra temaene i undervisningsopplegget. - «Sang» innholder den syriske musikkvideoen: «Heart¬beat» og den oversatte versjonen: «Hjerteslag». Begge versjoner er også tilgjengelige i karaokeversjoner, der elevene kan synge med både på norsk og arabisk.

  I tillegg inkluderer sidene, som tidligere år, les- og svar-oppgaver (sammensatte lesetekster med mulighet for å svare på spørsmål til teksten digitalt) tilpasset elevene på de ulike trinnene.

  Til opplegget hører også arbeidsark som kan benyttes til skriftlig elevarbeid knyttet opp mot det digitale undervisningsopplegget. Arbeidsarkene er lett synlig på sidene - og er merket på en måte som gjør det enkelt å se hvilke digitale komponenter de hører sammen med.
8.–10. TRINN – GJENNOMFØRING

Undervisningssidene for 8.-10. trinn er bygget opp på følgende måte:

 1. Film (felles introduksjon) Samling av filmer som egner seg for felles visning i klassen. Godt egnet som innledende aktivitet for å vekke interesse og engasjement for tema.
 2. Oppstartssamtale (felles introduksjon) Ferdige utarbeide spørsmål til gjennomgang av førkunnskaper, samt en introduksjon til tematikken i det kommende opplegget.
 3. Om årets aksjon (felles introduksjon) Informasjon om Unicef og temaene for årets TV-aksjon.
 4. Oppgaver (individuell fordypning) Velg et eller flere av to emner til fordypning: - «Viktigheten av utdanning» og -  «Da Norge var i Krig». Gjennom oppgaveløsingen vil elevene presenteres for relevante filmer, fagtekster og eksterne lenker.
 5. Felles oppsummering Quiz-aktiviteter for to eller flere. Kan spilles felles i klassen eller brukes som gruppe-aktivitet på pc eller iPad.
Kompetansemålsoversikt 1. – 2. trinn

Samfunnsfag

Kompetansemål etter 4. årssteget

 • Utforskaren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei
  • finne informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og påliteleg
  • skrive enkle tekstar om samfunnsfaglege tema og bruke grunnleggjande fagomgrep
  • skape og illustrere forteljingar om menneske som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår
  • gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  •  samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast
  • samtale om tema knytte til grensesetjing, vald og respekt
  • lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske, og forklare konsekvensar ved å bryte normene
  • utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske avgjersler i skolesamfunnet
  • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

KRLE

Kompetansemål etter 4. årssteget

 • Filosofi og etikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier
  • gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis
  •  samtale om respekt og toleranse
  • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett

Norsk

Kompetansemål etter 2. årssteget

 • Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

  • lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler
  • lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem
  • lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
  • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer • sette ord på egne følelser og meninger

 • Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

  •  bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster

Musikk

Kompetansemål etter 4. årssteget

 • Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  •  bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder
  •  delta i framføring med sang, samspill og dans
Les hele lærerveiledningen

lærerveiledning 1.- 2. trinn - med oversikt over kompetansemål (PDF)

Kompetansemålsoversikt 3. – 4. trinn

Samfunnsfag

Kompetansemål etter 4. årssteget

 • Utforskaren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei
  • finne informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og påliteleg
  • skrive enkle tekstar om samfunnsfaglege tema og bruke grunnleggjande fagomgrep
  • skape og illustrere forteljingar om menneske som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår
  • gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast
  • samtale om tema knytte til grensesetjing, vald og respekt
  • lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske, og forklare konsekvensar ved å bryte normene
  • utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske avgjersler i skolesamfunnet
  • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

KRLE

Kompetansemål etter 4. årssteget

 • Filosofi og etikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier
  • gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis
  • samtale om respekt og toleranse
  • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett

Norsk

Kompetansemål etter 4. årssteget

 • Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
  • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
  • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

 • Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse
  • finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir
  • søke etter informasjon ved hjelp av digitale verktøy
  • bruke Internett til å finne stoff til egen skriving

Musikk

Kompetansemål etter 4. årssteget

 • Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder
  • delta i framføring med sang, samspill og dans

 

Les hele lærerveiledningen

Lærerveiledning 3.- 4. trinn - med oversikt over kompetansemål (PDF)

Kompetansemålsoversikt 5. – 7. trinn

Samfunnsfag

Kompetansemål etter 7. årssteget

 • Utforskaren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta
  • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt
  • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar

 

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjere greie for kva for moglegheiter, plikter og rettar barn og unge har til medverknad
  • presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing

KRLE

Kompetansemål etter 7. årssteget

 • Filosofi og etikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem

Norsk

Kompetansemål etter 7. årssteget

 • Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  •  lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
  •  uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
  • opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
  • uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen

 • Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
  • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
  • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
  • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

Musikk

Kompetansemål etter 7. årssteget

 • Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • framføre sanger og viser
  • synge unisont o i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk
Les hele lærerveiledningen

Lærer veiledning 5.- 7. trinn - med oversikt over kompetansemål (PDF)

 Kompetansemålsoversikt 8. – 10. trinn

Samfunnsfag

Kompetansemål etter 10. årssteget

 • Utforskaren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
  • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
  • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder
  • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
  • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
  • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
  • drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen
  • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar

KRLE

Kompetansemål etter 10. årssteget

 • Filosofi og etikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling
  • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

Norsk

Kompetansemål etter 10. årssteget

 • Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
  • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

 • Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget

Musikk

Kompetansemål etter 10. årssteget

 • Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk
 Les hele Lærerveiledningen

 Lærerveiledning 8.- 10. trinn - med oversikt over kompetansemål (PDF) (trykk her)

 

 

Kompetansemål

Samfunnsfag

 • Internasjonale forhold: finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Politikk og menneskerettigheter

 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk

 Tv aksjonen-tidligere års undervisningsmateriell

 Tv-aksjonen Røde Kors 2016    Tv-aksjonen Regnskogsfondet 2015

Tv-aksjonen Kirkens Nødhjelp 2014 Tv aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013 

Tv aksjonen Amnesty International 2012

Publisert: 05.09.2017 12:28
Sist endret: 05.09.2017 12:28