Lekeplasser

Innhold

Lekeplasser

Det skilles mellom kommunale lekeplasser og felleslekeplasser

Kommunale lekeplasser

Kommunale lekeplasser (ca 200 stk) deles inn i 3 kategorier. Dette er offentlige lekeplasser hvor kommunen har ansvar for vedlikehold og sikkerhet.

  1. Kommunale hovedlekeplasser
  2. Kommunale standardlekeplasser
  3. Kommunale lekeplasser uten lekeutstyr.

Kart over de kommunale lekeplassene finner du her.

Her kan du åpne en brukerveileder for internettkartet over Sandnes kommune i pdf-format.

Kommunale hovedlekeplasser (24 stk)

Hver bydel har 1 - 3 hovedlekeplasser som det satses ekstra på. Lekeutstyr på hovedlekeplassene vil som regel erstattes når levetiden er over.

Liste over de kommunale hovedlekeplassene finner du her.  

Kommunale standardlekeplasser

Kommunale standardlekeplasser er svært forskjellige i størrelse, kvalitet og levetid. Når lekeutstyret er utslitt vil utstyret fjernes og som regel ikke erstattes. De kommunale standardlekeplassene vil oppgraderes etter hvert som det er økonomisk grunnlag for det og vil bli prioritert før lekeplassene uten utstyr. Noen standardlekeplasser vil miste utstyr og noen vil få nytt utstyr.

Kommunale lekeplasser uten lekeutstyr

Antallet kommunale lekeplasser uten lekeutstyr vil stige. Lekeplasser uten lekeutstyr er klare til å oppgraderes med lekeutstyr når økonomien tillater det. De kan inneholde noe park- og idrettsutstyr. Arealet forblir regulert som lekeplass.

Vedlikehold

Det meste av ressursene brukes på lekeutstyr og fallunderlag, lite blir brukt på grøntvedlikehold. Grøntvedlikeholdet består av gressklipping annenhver uke eller 3 ganger i sesongen etter klippeliste samt noe beskjæring av sikkerhetsmessige og tilgjengelighetsmessige hensyn. Mange naboer gjør en betydelig dugnadsinnsats når det gjelder grøntvedlikehold.

Kart over arealer som klippes finner du her.

Her kan du åpne en brukerveileder for internettkartet over Sandnes kommune i pdf-format.

Vedlikehold på kommunale lekeplasser uten lekeutstyr vil kun omfatte tiltak av sikkerhetsmessig karakter.

Naboer som ønsker å ha en høyere vedlikeholdsstandard kan ta kontakt med Park, idrett og vei for inngå uforpliktende avtale om grøntvedlikehold.

Sikkerhet

Lekeplassinspektør kontrollerer årlig alle kommunale lekeplasser. For å oppnå optimal levetid på en sikker måte vurderes lekeutstyret skjønnsmessig en gang i året om lekeutstyret må fjernes eller kan stå frem til neste inspeksjon om ett år uten at en farlig situasjon kan oppstå. Utstyret repareres eller rives etter en kost-nytte vurdering.  

Felleslekeplasser 

Det finnes ca. 1000 felleslekeplasser i Sandnes kommune. Felleslekeplasser er en betegnelse hvor private har ansvar for vedlikehold og sikkerhet.

Kart over felleslekeplassene finner du her.

Her kan du åpne en brukerveileder for internettkartet over Sandnes kommune i pdf-format.

De senere år er det innarbeidet en praksis der det på den enkelte eiendom tinglyses en solidarisk vedlikeholdsplikt for feltets fellesarealer. Utbygger av felt forplikter seg i utbyggingsavtalen til å gjøre tomtekjøperne oppmerksom på fremtidig vedlikeholdsplikt av fellesarealer. Utbyggeren skal også sørge for at det dannes velforening(er)/sameie i feltet som kan ivareta fellesarealene. Både medlemskap i velforening/sameie og beskrivelse av fellesarealer som tilfaller den enkelte tomt sikres som tinglyste heftelser på vedkommende eiendommer.

Grunneier av nye felleslekeplasser er nå en velforening, men hvem som er grunneier på de eldre felleslekeplassene varierer.

Sandnes kommune har ingen tilskuddsordning for felleslekeplasser.

Sikkerhet

Sikkerheten på lekeplassene styres av:

Hovedhensikten med regelverket er å hindre alvorlige ulykker og forebygge helseskade. Det er umulig å ha en lekeplass hvor barn aldri skader seg, men mange alvorlige ulykker kan unngås.

Vedlikeholdsansvarlig må ha systemer og rutiner for regelmessig kontroll og vedlikehold av utstyr og underlag (internkontrollsystem).

Kollektiv medlemskap og forsikringsordning i Vellenes fellesorganisasjon (VFO)

Sandnes kommune har tegnet et kollektivt medlemskap i VFO som er en fellesorganisasjon for velforeningene.Klikk her for å komme til Vellenes fellesorganisasjon.

Kommunen betaler den årlige medlemskontingenten som også innbefatter ansvars- og ulykkesforsikring for felles lekeplassene. Forsikringen gjelder for alle registrerte velforeninger i Sandnes.

Sjekk her om din velforening er registrert.

Her kan du registrere din velforening.

De ansvarlige for felleslekeplassen må selv sørge for at lekeplassene er iforskriftsmessig stand om ansvarsforsikringen skal dekke skader forårsaket på lekeplassen.   

Lenker

Norsk Lekeplassforum (NLF) er en ikke-kommersiell organisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet i barns lekemiljø. Klikk her for å komme til Norsk lekeplassforums hjemmeside.                                               

Publisert: 11.01.2017 14:20
Sist endret: 07.04.2021 13:18