Trygghetsalarm

Innhold

Trygghetsalarm

Hva er trygghetsalarm og GPS

Trygghetsalarm består enten av en stasjonær trygghetsalarm som monteres i hjemmet eller mobil trygghetsalarm/ GPS.

 • Et alarmapparat monteres i hjemmet ditt.
 • Du får et alarmarmbånd til å ha på deg til enhver tid. Dette armbåndet/alarmknappen tåler vann.
 • Alarmanrop besvares av et responssenter bemannet med helsepersonell.
 • Ved behov kontakter responssenteret hjemmesykepleien som rykker ut på oppdrag.
 • Utrykning skal skje innen 1 time.
 • Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet.
 • Kommunalt hjelpemiddellager gjør nødvendig vedlikehold av utstyret.
 • Trygghetsalarmen gir automatisk varsel til Kommunalt hjelpemiddellager ved driftsproblemer.
 • Det monteres en nøkkelboks utenfor ytterdøren din. Du må ha kopi av husnøkkel som kan låses inn i nøkkelboksen før tjenesten starter opp. Hjemmesykepleien vil låses seg inn dersom du ikke klarer å åpne døren når de kommer på utrykning.
 • Tilbudet er ikke en «øyeblikkelig hjelp» tjeneste. Ved akutte hendelser må du ringe 113. 

 Brosjyre om stasjonær trygghetsalarm

 • En mobil trygghetsalarm (MTA) er en bærbar enhet som har til hensikt å kunne brukes utendørs. Alarmen har innebygget GPS funksjon, slik at du kan lokaliseres dersom det er nødvendig.
 • En mobil enhet med lader leveres ut til deg. Denne kan bæres som smykke eller festes til nøkkelknippet.
 • Varsel fra alarm kan besvares av eksempelvis responssenter, pårørende eller hjemmetjeneste. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle.
 • Det lages en avtale som definerer hvem som skal ha ansvar for å lade alarmen, håndtere feil og reparasjoner, mottakerfunksjon og utrykning ved behov for assistanse.
 • Tjenesten evalueres jevnlig, og det må foretas vurderinger av om tjenesten fungerer tilfredsstillende.

Brosjyre om mobil trygghetsalarm

Hvem kan få tilbud om trygghetsalarm eller GPS?

Dersom du bor i Sandnes kommune og har et hjelpebehov på grunn av sykdom og/ eller funksjonsnedsettelse, eller har behov for å forebygge sykdom og funksjonsnedsettelse, kan en trygghetsalarm være en støtte i å gi økt trygghet i hverdagen.

Trygghetsalarm kan være aktuelt dersom din helsetilstand gjør at du kan ha behov for rask bistand, og har redusert evne til å tilkalle hjelp, eller dersom du har teknisk medisinsk utstyr som kan svikte og som kan føre til en hjelpetrengende situasjon utenfor rekkevidde av telefon.

Du må ha tilstrekkelig kognitiv og fysisk funksjonsevne for å betjene alarmen som tiltenkt. Du må samtykke til bruk. For personer uten samtykke, er det egne regler, se lovgrunnlag.

Har du vansker med å finne veien hjem/ orientere deg når du beveger deg utendørs kan en mobil trygghetsalarm/GPS være en alternativ løsning. Forutsetning er at du har pårørende eller andre som kan rykke ut hvis du har behov for assistanse.

 

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester finner du på kommunens nettsider. Fyll ut søknadsskjema som du laster ned ved å klikke på lenke for Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pdf, 220kB.

Beskriv hva som er viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. Saksbehandler foretar en individuell vurdering av din helsetilstand og ditt behov.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Det er Samordningsenheten i Sandnes kommune som behandler søknaden.

Søknader behandles fortløpende.

Pris

Du betaler en månedlig leie for trygghetsalarm/GPS. Det er i tillegg et etableringsgebyr ved installasjon av stasjonær trygghetsalarm. Betalingssatser fastsettes av kommunestyret.

Egenandel for trygghetsalarm faktureres månedlig beregnes ut fra husstandens samlede inntekt.

Årsinntekt basert på grunnbeløp Årsinntekt i kroner Egenandel i kroner per måned
Inntill 2G Inntil 202 702  120
Fra 2G til 3G Fra 202 702 til 304 053 315
Fra 3G til 4G Fra 304 053 til 405 404  610
Over 4G Over 405 404 880

Grunnbeløp (1G) pr 01.05.2020 = kr 101 351

Etableringsgebyr for nye brukere er kr 480.

Månedlig fakturering påløper til alarmen/GPS returneres Kommunalt hjelpemiddellager etter behov er opphørt.

Hva forventes av deg

 • Du er ansvarlig for å bære alarmarmbåndet/smykket på kroppen til enhver tid.
 • Gi beskjed om endring i helsetilstand og eventuelt hjelpebehov.
 • Gi melding om flytting.
 • Du er ansvarlig for at apparatene blir forsvarlig behandlet og lades ved behov.
 • Du må erstatte skade eller tap av utstyr.
 • Trygghetsalarmen må innleveres etter endt behov. Egenandel løper inntil alarmen er innlevert kommunalt hjelpemiddellager.
 • Sørge for framkommelig vei til boligen. 

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Sandnes kommune
Samordningsenheten
Postboks 583
4302 Sandnes

Epost: samordningsenheten@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl 08.00-15.30

Lageret er åpent for publikum mandager, onsdager og fredager kl 12-15.

Telefontid alle dager kl 07.30-15.00.

Besøksadresse
Skippergata 121
4327 Sandnes

Telefon

906 71 074

Epost

kommunalt.hjelpemiddellager@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Lovgrunnlag

Trygghetsalarm og mobil trygghetsalarm med GPS er ikke en lovpålagt tjeneste.
 
Er søker ikke samtykkekompetent vedrørende ivaretakelse av egen helse og behov for aktivitet kan nærmeste pårørende skrive under på egensøknad, jfr. pasient– og bruker-rettighetsloven (pbrl) §§ 4-6 og 4-6a. (Dersom det er oppnevnt verge for ivaretakelse av egen helse og behov for aktivitet skal verge skrive under på søknaden.) Vurdering av samtykke-kompetanse skal være dokumentert av behandlende helsepersonell. 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Du har rett til å klage på vedtak du får fra kommunen. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage.

Du må sende klagen til kommunen ved Samordningsenheten som skal vurdere klagen først. Saksbehandler vil gå gjennom vedtaket på nytt, basert på din klage, for å se om vedtaket skal endres. Hvis klagen din ikke tas til følge, sender vi den til Statsforvalteren i Rogaland (tidl. fylkesmannen) som behandler den for endelig avgjørelse.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren i Rogaland her 

Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 02.01.2017 14:10
Sist endret: 06.09.2021 14:26