Praktisk bistand

Innhold

Praktisk bistand

Hva er praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring?

Praktisk bistand er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og assistanse i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Dette kan omfatte:

  • Veiledning og bistand til å mestre egen hverdag (praktisk bistand og opplæring)
  • Opplæring for å klare nye oppgaver, eller hjelp til å opprettholde ferdigheter (praktisk bistand og opplæring)
  • Rengjøring av de rom i boligen som er i daglig bruk (praktisk bistand - hjemmehjelp)
  • Vask av klær i vaskemaskin eller vaskeritjeneste (praktisk bistand - hjemmehjelp)
  • Tillaging av mat (bestilling av mat/levering av mat etter individuell vurdering)

Praktisk bistand tildeles med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg». Målet er at du bruker dine ressurser og mestrer hverdagen best mulig. Med dette menes at du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp, støtte og opplæring til så lenge du trenger det. Personer med rehabiliteringspotensiale får tildelt tjenesten i en periode til de er i stand til å utføre oppgaven selv.

Hvem kan få praktisk bistand og opplæring?

Personer som er avhengig av hjelp til egenomsorg eller til å klare dagliglivets gjøremål kan innvilges tjenester etter en individuell vurdering av blant annet helsetilstand, bosituasjon og egne ressurser.

Hva innebærer praktisk bistand?

Praktisk bistand opplæring kan omfatte å

  • mestre å bo i egen leilighet
  • handle varer og tjenester
  • delta i sosiale aktiviteter
  • styre privatøkonomi
  • strukturere hverdagen

Opplæring har fokus på dine ressurser og har en støttende og veiledende funksjon.

Praktisk bistand - hjemmehjelp omfatter vanligvis alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, skift av sengetøy, tilrettelegging av måltider og bestilling av mat og husholdningsartikler.

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester finner du på kommunens nettsider. Fyll ut søknadsskjema som du laster ned ved å klikke på lenke for Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pdf, 220kB.

Beskriv hva som er viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. Saksbehandler foretar en individuell vurdering av din helsetilstand og ditt behov.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Det er Samordningsenheten i Sandnes kommune som behandler søknaden.

Søknader behandles fortløpende.

Pris

Du betaler egenandel for praktisk bistand - hjemmehjelp. Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for praktisk bistand - hjemmehjelp. Betalingssatser fastsettes av kommunestyret. Abonnement på måltid og middagslevering følger gjeldende satser fastsatt av kommunestyret.

klikk her for pris for praktisk bistand. Satser pr 01.01.2021.
Årsinntekt basert på grunnbeløp Årsinntekt i kroner Egenandel i kroner per måned
Inntill 2G Inntil 202 702  210
Fra 2G til 3G Fra 202 702 til 304 053 820
Fra 3G til 4G Fra 304 053 til 405 404  1620
Over 4G Over 405 404  2100

Grunnbeløp (1G) pr 01.05.2020 = kr 101 351

Betalingen gjelder også beboere i bokollektiv/bofellesskap.

I henhold til Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon mv. § 8-3 annet og tredje ledd, må ikke vederlaget overstige kommunes egne utgifter til tjenesten. Sandnes kommunes selvkost er beregnet til kr 495,- pr time. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Brukere av hjemmehjelpstjenesten skal derfor ikke betale mer enn de faktiske kostnadene pr måned.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Sandnes kommune
Samordningsenheten
Postboks 583
4302 Sandnes

Epost: samordningsenheten@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl 08.00-15.30

 

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR), sonene/hjemmesykepleien:

Besøksadresse: Trones bolig og eldresenter Jadarveien 2 4307 Sandnes

Telefon: 51 68 15 00

EHR sone Austrått

Besøksadresse: Austrått bo- og aktivitetssenter Vindhagen 1 4306 Sandnes

Telefon sone / soneleder    Vakttelefon kveld / helg
51 60 12 1251 60 12 13

958 89 085

Sone Forsand

Besøksadresse: Forsandheimen Øyren 1 4110 Forsand

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
 51 70 03 94  51 70 03 94

EHR sone Lura

Besøksadresse: Lura bo- og aktivitetssenter Somaveien 88 4313 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg

51 67 97 15 / 51 67 97 16 / 51 67 97 17

908 73 656

EHR Riska

Besøksadresse: Riska bo- og aktivitetssenter Amboltveien 6 4311 Hommersåk

Telefon sone / soneleder   Vakttelefon kveld/helg
900 40 731 / 957 37 499

415 09 717

EHR sone Rovik

Besøksdresse: Rovik bo- og aktivitetssenter Åsveien 123 4328 Sandnes

Telefon sone / soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 68 63 06 / 51 68 63 51 / 51 68 63 53 913 97 187

EHR sone Trones A

Besøksadresse: Trones bolig- og eldresenter Jadarveien 2 4307 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 68 15 08 / 51 68 15 17 413 73 997

EHR sone Sentrum

Besøksadresse: Trones bolig- og eldresenter Jadarveien 2 4307 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
900 97 105/ 51 68 15 20 900 97 105

 EHR sone Åse A

Besøksadresse: Åse bo- og aktivitetssenter Solbakken 2 4321 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 97 33 7151 97 33 4851 97 33 20  906 51 074

EHR sone Åse B

Besøksadresse: Åse bo- og aktivitetssenter Solbakken 2 4321 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 97 33 25 / 51 97 33 22 906 51 074

 Nattpatruljen (bydekkende hjemmesykepleietjeneste om natten)

Telefon leder dagtid   Vakttelefon natt
51 60 12 1451 60 12 15 948 77 935

Tjenestene hjemmesykepleie og praktisk bistand gis av personale som er tilknyttet soner. Sandnes er delt inn i 10 geografiske soner. For å finne ut hvilke sone du bor i kan du finne bostedsadressen din i dette skjema for gateregister med tilhørende sone.

 

Aktuelle lover

 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Du har rett til å klage på vedtak du får fra kommunen. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage.

Du må sende klagen til kommunen ved Samordningsenheten som skal vurdere klagen først. Saksbehandler vil gå gjennom vedtaket på nytt, basert på din klage, for å se om vedtaket skal endres. Hvis klagen din ikke tas til følge, sender vi den til Statsforvalteren i Rogaland (tidl. fylkesmannen) som behandler den for endelig avgjørelse.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren i Rogaland her 

Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 02.01.2017 14:11
Sist endret: 13.02.2020 11:10