Avlastning

Innhold

Avlastning

Hva er avlastning?

Avlastning er en tjeneste til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.
Formålet med avlastning er å hindre overbelastning, gi deg nødvendig fritid og ferie og gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.

Hvem kan få tilbud om avlastningstiltak?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du søke avlastning. Avlastningstiltak er en tjeneste til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Avlastning tildeles med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg». Med dette menes at du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp, støtte og opplæring til så lenge du trenger det.

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

  • hvor mange timer du gir omsorg
  • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
  • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om du har omsorg for mer enn én person
  • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
  • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester finner du på kommunens nettsider. Fyll ut søknadsskjema som du laster ned ved å klikke på lenke for Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pdf, 220kB.

Beskriv hva som er viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. Saksbehandler foretar en individuell vurdering av din helsetilstand og ditt behov.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Det er Samordningsenheten i Sandnes kommune som behandler søknaden.

Søknader behandles fortløpende.

Pris

Tjenesten er gratis.

Ulike typer avlastningstiltak

Avlastning gis ut fra behov og kan organiseres på ulike måter.
 

Privat avlastning

Privat avlastning er et tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten kan gis timebasert på ettermiddagstid, i helg, eller som døgnavlastning i private hjem. 


Avlastning i bolig

Avlastning i bolig er et døgnbasert tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten gis i boenheter med døgnbemanning.


Avlastning på sykehjem

Avlastningsopphold for å utsette behov for langtidsopphold, og gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig.

Dagaktivitetstilbud for eldre

Avlastning på dagtid i ukedager ved et dagsenter for eldre.
 

Tilsyn etter skoletid

Avlastning etter skoletid og i ferier for elever på ungdomsskole/ videregående skole som har behov for tilsyn. 


Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Sandnes kommune
Samordningsenheten
Postboks 583
4302 Sandnes

Epost: samordningsenheten@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl 08.00-15.30

 

Aktuelle lover

 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Du har rett til å klage på vedtak du får fra kommunen. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage.

Du må sende klagen til kommunen ved Samordningsenheten som skal vurdere klagen først. Saksbehandler vil gå gjennom vedtaket på nytt, basert på din klage, for å se om vedtaket skal endres. Hvis klagen din ikke tas til følge, sender vi den til Statsforvalteren i Rogaland (tidl. fylkesmannen) som behandler den for endelig avgjørelse.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren i Rogaland her 

Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon

Vil du bli privat avlaster?

Avlastning er en tjeneste til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter. Formålet med avlastning er å hindre overbelastning, gi nødvendig fritid og ferie til foreldre, slik at de kan få  mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Hva innebærer det å være privat avlaster?

Som avlaster bygger du nære relasjoner, samtidig som du får arbeidserfaring. Det er givende å gi av sin tid til noen som trenger det, samtidig som det er en glede å bli kjent med et annet menneske gjennom felles aktiviteter. Avlastning kan være at barnet enten blir en del av din egen familie en helg i måneden, eller at dere reiser ut på forskjellige aktiviteter og skaper gode øyeblikk.

Hva kreves for å være avlaster?

Du må være over 18 år.
Ønske om å gjøre noe meningsfullt for andre.
Er trygg på voksenrollen og kan sette tydelige grenser.
Har gode kommunikasjonsferdigheter.

Hva får du? 

Som privat avlaster blir du fast ansatt i Sandnes kommune. Avlasterne jobber utfra arbeidsmiljøloven med unntak festet i egen særavtale for avlastere. Avlastere er viktige støttespillere for kommunen, og det er mulig å jobbe som avlaster selv om du har 100 % stilling fra før.

For mer informasjon ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Enhet for funksjonshemmede (EFF)

avdeling privat avlastning

tlf 948 81 286

epost effprivatavlastning@sandnes.kommune.no  (ikke send sensitive opplysninger per epost)

Publisert: 02.01.2017 14:13
Sist endret: 18.01.2021 14:44