Flyktningtjenester

Innhold

Flyktningtjenester

Integrering og inkludering

Flyktningenheten i Sandnes arbeider for integrering og inkludering i kommunens fellesskap. Flyktningenheten har et koordinerende ansvar og arbeider tett i samarbeid med øvrige enheter i kommunen for å oppnå dette. Bosettingsarbeidet har fokus på hjelp til selvhjelp, økt livsmestring og integrering i fellesskapet. Introduksjonsordningens mandat er kvalifisering til arbeid og utdanning ved hjelp av opplæring og tilrettelegging, og med mål om økonomisk uavhengighet og selvstendighet. 

Bosetting

Flyktningenheten bosetter flyktninger i henhold til avtale med IMDI og i tråd med bystyrets vedtak. Familiegjenforeninger og eventuelle sekundærbosettinger kommer i tillegg.

Flyktningenheten gir boveiledning i hjem og nærmiljø, og ny-bosatte får veiledning og oppfølging med tanke på andre tjenester, f.eks. bank, post, politi, legevakt, tannlege og lege. Flyktningenheten arbeider i tett samarbeid med blant annet Nav, boligtjenesten, helsetjenester, og med barnehager og skoler. Målet er økt livsmestring og integrering og inkludering i fellesskapet.

Introduksjonsordning

Integreringsloven gir et helhetlig rammeverk for kommunens arbeid med kvalifisering og integrering av nyankomne flyktninger. Målsetningen er å tilrettelegge for best mulige forutsetninger til deltakelse i samfunns- og yrkesliv samt å styrke flyktningers økonomiske selvstendighet.

Introduksjonsprogrammet kan inneholde blant annet opplæring i norsk og samfunnskunnskap, grunnskole, videregående opplæring, forberedelse for deltakelse i arbeidslivet, samt livsmestringskurs og foreldreveiledningskurs. Målet er integrering og inkludering i fellesskapet og økonomisk selvstendighet. Programmet er helårlig og på fulltid. Varigheten vil variere. Det blir utarbeidet en integreringsplan med bakgrunn i flyktningens opplæringsbehov. Kommunen sørger for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen. Deltakerne har krav på introduksjonsstønad.

Sandnes kommunes tilretteleggingsmodell 

Flyktningenheten har gjennom prosjektet Intropluss, med støtte fra IMDI, utviklet tilretteleggingsmodellen. Modellen beskriver hvordan tidlig innsats og tilrettelegging kan gi større måloppnåelse etter gjennomført introduksjonsprogram. 

Her kan du lese om tilretteleggingsmodellen.pdf 

Flyer om Intropluss.pdf

Migrahelse 2022

I rapporten Migrahelse 2022, beskrives helsetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente i Sandnes kommune. 

Helsetilbudet består både av ordinære helse- og omsorgstjenester, og ytterligere helsetilbud som er rettet mot spesifikke helseutfordringer knyttet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforentes status og utfordringer. Det er også vedlagt program for helsetjenester for asylsøkere og flyktninger og ansvarsbeskrivelse for psykiatrisk sykepleier i Flyktningenheten, som gir en mer konkret gjennomgang av spesifikke tiltak. 

Migrahelse-rapport Sandnes kommune.pdf

Helsetjenester for asylsøkere og flyktninger

Ansvarsbeskrivelse psykiatrisk sykepleier Flyktningenheten.pdf

Barn og unge

Flyktningenheten har en aktivitetsveileder som hjelper barn og unge for å inkluderes i fritidsaktiviteter. Vi ønsker å stimulere til at barn og ungdom får tilhørighet i nærmiljøet etter Plan for inkludering og integrering i Sandnes 2015-2022.

Frivillighet

For å ivareta frivillige som ønsker å bidra har Flyktningenheten en frivilligkoordinator. Hovedoppgaven er å koordinere et fruktbart samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, inkludert Frivilligsentralen og øvrige møteplasser i kommunen. Målet og visjonen er inkludering, integrering og varige vennskap.

Erfaringspanel

Sammen med NAV, Sandnes læringssenter (SLS), Barne- og familieenheten og Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) inviterer Flyktningenheten brukerorganisasjoner på innvandrerfeltet til å hjelpe oss til å bli bedre (samskapning). Det arrangeres erfaringspanel to ganger i semesteret. På bakgrunn av de tilbakemeldinger brukerorganisasjonene gir utvikles erfaringspanelet. Resultatet fra erfaringspanel sendes ut til alle som har vært med og innarbeides i utviklingen av tilbud til innvandrere i Sandnes.  

Bolig til flyktninger

Å skaffe boliger til flyktninger er en del av kommunens boligsosiale arbeid. Ønsker du å leie ut bolig til flyktninger? Fyll ut dette digitale skjemaet.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Boligtjenesten på telefon 901 02 157.

Kontaktinformasjon

Flyktningenheten
Besøksadresse: Jernbaneveien 24, 4306 Sandnes

Postadresse: Sandnes kommune, postboks 583, 4302 Sandnes
E-post: postmottak@sandnes.kommune.no merk epost med "Flyktningenheten"

Telefonnummer: 51 33 52 00

 

 

Publisert: 02.01.2017 14:04
Sist endret: 25.07.2022 10:38