Flyktningetjenester

Innhold

Flyktningetjenester

Bosetting

Når asylsøkeren har fått et brev med godkjent oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI), vil så Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og deretter Sandnes kommune v/Flyktningenheten ta kontakt med flyktningen for bosetting i kommunen.  

Du som flyktning kan ikke skaffe bolig selv, det må skje via Sandnes kommune. 

Flyktningenheten gir også boveiledning i hjem og nærmiljø, gjøre flyktningen kjent med servicetilbud, blant annet bank, post, politi, NAV, legevakt, tannlege, lege og lignende.  

Introduksjonsordning

Enhver flyktning som er bosatt har rett og plikt til å delta i introduksjonsordningen. Det er en forutsetning at du er blitt bosatt i kommunen og at du har behov for grunnleggende kvalifisering for å kunne delta.

Introduksjonsprogrammet inneholder opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedelse til å delta i arbeidslivet og bli økonomisk uavhengig. Programmet er helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år. Det blir utarbeidet en individuell plan med bakgrunn i flyktningens opplæringsbehov. Kommunen sørger for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen.

Som deltaker har du krav på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven) fastsetter reglene for dette.

Enslige mindreårige

Flyktningenheten har ansvar for å bosetting og oppfølging av enslige mindreårige over 16 år, barneverntjenesten har ansvar for enslige mindreårige under 16 år. 

Fylkesmannen oppnevner en representant til enslige mindreårige asylsøkeren, umiddelbart etter ankomst. Dette er en vergeordning som er forsterket og tilpasset den første fasen den mindreårige asylsøkeren er i landet og fram til asylsøknaden er avklart.

Når barnet får innvilget opphold og blir bosatt i en kommune oppnevnes det en verge i likhet med andre barn som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar.

Bolig til flyktninger

Å skaffe boliger til flyktninger er en del av kommunens boligsosiale arbeid. Ønsker du å leie ut bolig til flyktninger ta kontakt med boligtjenesten v/Jette Nicole A'Nolde tlf 51 33 60 05.

Frivillighet

For å få til god integrering er vi avhengige av frivillige, og vi ønsker alltid nye frivillige velkomne. Noen har muligheter for å bidra mye, mens andre kan være med innimellom. Vi er fleksible, og ønsker å legge aktivitetene til rette slik at alle kan være med så mye de kan både på dagtid og kveldstid.

Ta kontakt med frivillighetskoordinator Anja Steen på telefon 926 06 833 eller epost anja.steen@sandnes.kommmune.no hvis du ønsker å være med som frivillig eller har spørsmål.

Kontaktinformasjon

Flyktningenheten
Besøksadresse: Jernbaneveien 24, 4306 Sandnes

Postadresse: Sandnes kommune, postboks 583, 4302 Sandnes
E-post: postmottak@sandnes.kommune.no merk epost med "Flyktningenheten"

Telefonnummer: 51 33 52 00

 

 

Publisert: 02.01.2017 14:04
Sist endret: 30.07.2021 13:04