Rustjenester for voksne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rustjenester for voksne

Sammen med deg som har rusutfordringer ønsker våre ansatte å finne ut hvordan vi best mulig kan støtte deg slik at du mestrer livet best mulig.

Hvor får jeg hjelp for rusproblem?
Mottak og oppfølgingssenter (MO-senter) tlf 468 955 82

Åpningstid: Hverdager mellom 09.00-15.00.
Besøksadresse: Langgata 96
Kontakt telefon:  468 95 582
Telefonen er betjent 24 t/døgn. Utenom MO-senteret sin åpningstid, er det Sandnesveien 299 som betjener telefonen. Sandnsveien 299 vil kunne ta imot kontakt informasjon, slik at ruskonsulent kan ta kontakt med vedkommende første påfølgende virkedag.

Mailadresse: fagteamrusmosenter@sandnes.kommune.no

Postadresse: Sandnes kommune, mestringsenheten, postboks 583, 4302 Sandnes

Andre henvendelser og informasjon

Rus- og psykisk helsearbeid i Sandnes kommune er organisert under mestringsenheten. Telefon: 976 00 832 Telefonen er betjent i vanlig kontortid. Mailadresse: mestringsenheten@sandnes.kommune.no  Besøksadresse: Håkon 7.gt.6, 1. etasje Vis i kart

Hvem hva hvor i mestringsenheten                    Organisasjonskart

Noen tjenester krever egensøknad (søknad om helse- og omsorgstjenester) Last ned egensøknad for utskrift her  Om din lege eller andre har tilleggsopplysninger som du tenker er viktig er det fint om disse legges ved søknaden. Søknad kan leveres til en ansatt i mestringsenheten, eller sendes i post. Du trenger ikke å ha fylt ut egensøknad før du henvender deg.

Postadresse: Sandnes kommune, mestringsenheten, postboks 583, 4302 Sandnes

Brosjyren "Aktiv" gir oversikt over alle tilbudene innen rus- og psykisk helse som mestringsenheten i Sandnes kommune har ansvar for.   Last ned Aktiv2018 her (pdf 2,6 mB) Samme brosjyre med lavere oppløsning (beregnet for mobil):Last ned Aktiv2018 i lav opplsøning her (0,3 mB)

Informasjon om psykiks helsehjelp finner du her

Bli kjent - hva er viktig for deg?

Normalt vil du bli kontaktet for kartleggingssamtale innen 2-3 virkedager. Hensikten er å kartlegge hva du synes er vanskelig og hvilke ressurser du har. Vi har fokus på hva som er viktig for deg. Sammen skal vi finne ut hvilken hjelp vi kan tilby.

Kartleggingsperioden kan vare inntil 3 måneder. Hjelp kan startes opp under kartleggingsperioden.

De viktigste temaene i kartleggingssamtalene er:

  • Hva er viktig for deg?
  • Hva kan du gjøre for å få det bedre? Hvem kan støtte deg?
  • Hvordan kan ansatte innen rus i kommunen hjelpe deg?

Det er ruskonsulenter i kommunen som tilbyr kartleggingssamtaler.

Hva skjer etter kartlegging?

Etter kartleggingen avtales videre oppfølging. Vi kan også informere om andre tilbud som finnes i eller utenfor kommunen. Dersom du har rett på vedtak blir dette tilsendt i posten.

I de tilfeller hvor kartlegger tenker at det kan være nyttig med en utredning fra fastlege, spesialisthelsetjenesten eller andre, så vil vi kunne hjelpe deg å ta kontakt for å å få dette gjort. 

Mottak og oppfølgingssenter (MO-senter) ved Fagteam Rus

Vi tilbyr lavterskel behandling og hjelp til mestring av rusproblematikk. På mottaks- og oppfølgingssenteret jobber medarbeidere med helse- og sosialfaglig utdanning, psykolog, musikkterapeut og medarbeider med erfaringskompetanse. Du eller pårørende kan kontakte oss ved å ringe eller sende sms eller møte opp uten avtale i våre lokaler.

MO-senteret er åpent virkedager mellom kl 09.00-1500. Ruskonsulent ved MO-senteret vil kunne tilby samtale dere og da, gi råd og veiledning, eller tildele ruskonsulent/oppfølger samme dag som vedkommende henvender seg til MO-senteret. Mottak- og oppfølgingsenteret driftes av mestringsenheten, fagteam rus.

Telefonhenvendelser til MO-senteret besvares også utenom MO-senterets åpningstid. Da vil bruker eller pårørende få tilbud om å bli kontaktet av ruskonsulent første virkedag etter henvendelse.

Hvem kan henvende seg?

Personer over 18 år som har et rusproblem, pårørende og samarbeidspartnere.

Fagteam rus har en egen kontaktperson som kan gi råd og veiledning til pårørende Vi kan også formidle kontakt med veiledningssenteret for pårørende i Sandnes eller pårørendesenteret i Stavanger dersom dette er ønskelig. Vi vil også kunne legge til rette for dialog mellom den som har rusutfordringer og pårørende gjennom arrangering av nettverksmøte (se lenger nede på siden om nettverksmøte).

Mer informasjon om veiledningssenteret for pårørende i Sandes finner du her 

Mer informasjon om Pårørendesenteret i Stavanger finner du her 

Hvilken hjelp kan du få?

Oppfølging fra ruskonsulent

Vi hjelper deg i å håndtere dine utfordringer med rus gjennom samtaler, oppfølging i hjemmet, kontaktetablering og/eller følge til andre instanser som lege, NAV etc. Vi kan også gi opplæring, råd og veiledning samt informasjon om andre hjelpetiltak. Samtidig har vi ansvar for kartlegging, oppfølging og koordinering av hjelpetiltak. Vi hjelper også med å kontakte og etablere samarbeid med andre instanser når det er ønskelig. Ruskonsulent kan henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling og har ansvar for utdeling av LAR-medikamenter. I kartleggingsperioden bruker vi tiden til å bli kjent med deg og finne ut hva som er dine hjelpebehov. Ruskonsulent arbeider i fagteam rus.

Samtaler med psykolog

Psykologen tilbyr samtaler til deg som opplever å ha et rusproblem og utfordringer knyttet til din psykiske helse.
Tilbudet er gratis og det er ikke behov for henvisning. Avtale kan normalt tilbys i løpet av en uke.

Musikkterapi

Musikkterapi gis som individuelle timer og i små grupper. I samarbeid med musikkterapeut brukes musikkaktiviteter (skrive sanger, lytte til musikk, spille, synge og improvisere) til å arbeide med mål som er viktig for deg. Tilbudet er søknadsfritt og gis i perioder på 3 måneder. Du kan lese mer i brosjyre om musikkterapi her (pdf 241kB)

Trening

Mottaks- og oppfølgingssenteret har egne trenings- og aktivitetsgrupper. Her driver vi med spinning, løping og turer. Du velger selv hvilken treningsaktivitet du vil delta på.

Nettverksmøte

Nettverksmøte er et eller flere møter hvor du og personer fra nettverket ditt snakker sammen. Alle som er tilstede har verdifulle  erfaringer og kjenner deg på forskjellige måter. Du bestemmer hvem som skal delta og det er du som velger tema som skal tas opp. Du kan lese mer i brosjyre om nettverkrmøte her (LINK)

LAR - legemiddelassistert rehabilitering

Vi samarbeider med Helse Stavanger om legemiddelassistert rehabilitering hvor vi har ansvar for utdeling av LAR-medisiner. Alle andre tjenester og tiltak som er omtalt på denne siden er også for personer i LAR.

Akutt overnatting

"Akutten" er kommunens midlertidige tilbud for rusavhegige personer som er bostedsløse. Tilbudet er et alternativ til hospits eller andre private tilbud. NAV Sandnes rekvirer plass ved akutten. Dette er et lavterskeltilbud og en må være bostedsregisrtet i Sandnes kommune. Besøksadresse: Sandnesvien 299 (Soma)

FACT

Oppfølging fra FACT-team for personer som har samtidig rus og psykisk lidelse

FACT betyr fleksibelt team som gir aktiv oppsøkende behandling i lokalmiljøet. Består av ansatte både fra kommunen, NAV og spesialisthelsetjenesten. Ler mer om FACT-teamet i egen brosjyre her. (pdf 567 kB) FACT-teamet har egen kontaktinformasjon: Telefon: 958 63 330 (hvedager 8-15) Besøksadresse: Julie Eges gate 6, 1. etasje. Mailadresse: fact@sandnes.kommune.no 

Koordinering og individuell plan

Ofte vil det være behov for hjelp fra flere instanser. Ruskonsulent kan koordinere denne hjelpen blant annet gjennom ansvarsgruppemøte, og utarbeiding av individuell plan for deg som har behov for langvarig og koordinert hjelp. Du kan lese mer om koordinatorrollen og indivduell plan her (LINK)

Henvisning til spesialisthelsetjenesten eller omsorgsinstitusjon

Vi henviser til spesialisthelsetjenesten ved behov. Ved henvisning til spesialisthelsetjenesten vil du få vurdert dine pasientrettigheter, og hvorvidt du har rett på tverrfagligspesialisert rusbehandling i form av polikliniske samtaler og/eller døgnbehandling i institusjon. Vi behandler også søknad om opphold i omsorgsinstitusjon for personer som oppfyller vilkår i loven. Du får mer informasjon ved å konakte mottaks- og oppfølgingssenteret.

Bolig

Søknad om bolig skjer gjennom boligtjenesten i kommunen
"Småhus" er  kommunale utleieboliger med spesielle vilkår. Småhusene er et botilbud hvor beboer får oppfølging fra personell fra Sandnesveien 299. Her ligger også et bokollektiv med 7 plasser. For alle boligene betales husleie.

Gravid og rusutfordringer

Ved graviditet vil du få tilbud om en rekke hjelpetiltak for å sørge for at du kan gjennomføre et rusfritt svangerskap samt unngå skader på det ufødte barnet. Hjelpetiltakene innebærer avlegging av urinprøver, samtaler, hjemmebesøk, kontakt med jordmor, tilbud om frivillig innleggelse i institusjon, ansvarsgruppemøter eller henvisning til spesialisthelsetjenesten. Hjelpetiltakene inneholder også samarbeid med andre instanser som fastlege, spesialisthelsetjenesten, jordmor og barnevernstjenesten for å hjelpe deg ivareta både deg selv og barnet i det som både kan være en spennende og sårbar fase i livet.  Vi tilbyr også oppfølging etter fødsel. Fagteam rus har ansvar for oppfølging av gravide med rusutfordringer, rusbakgrunn eller ved mistanke om rus og graviditet.

Tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer og gravide med rusmiddelproblemer

Tvang innebærer at personer med rusmiddelproblemer kan tilbakeholdes i institusjon, uten eget samtykke (jfr. Helse- og omsorgstjenesloven §§ 10-2 og 10-3). Tvang er tilbakeholdelse i institusjon, ikke behandling. Tvang anvendes for å tilrettelegge slik at man kan ta et rusfritt valg samt motivere til rusbehandling, eller for å hindre/begrense skade på de ufødte barnet.

Målgruppen for §10-2 er personer med alvorlig og skadelig rusproblemer, der frivillige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, og der et inngrep kan hindre helseskade. Etter § 10-2 kan man tilbakeholdes i inntil 3 måneder, ikke lenger.

Målgruppen for §10-3 er gravide for å verne fosteret mot rusmisbruk hos kvinnen for å begrense eller hindre skade på det ufødte barnet. Kvinnen kan tilbakeholdes ut svangerskapet. Fagteam rus vil etter eget initiativ, eller etter melding fra pårørende og/eller helsepersonell vurdere behov for å fremme sak hos Fylkesnemnda ved bruk av tvang etter HOT §§ 10-2 og 10-3. Meldingen skal være skriftlig.

Viktig å vite

Det kreves ingen henvisning fra lege. Hvis det er behov for samarbeid med andre vil vi be deg om samtykke til dette.

Pris

Tjenesten er gratis.

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon

Recoverystøttende tjenester

Recovery er en personlig prosess. Det handler om "å komme seg" eller "bedringsprosesser". Recovery-begrepet kommer fra personer som har egen erfaring med psyksike helseutfordringer eller rus - og som har fortalt hjelpeapparatet om hva som virket. Det er derfor mange veier til recovery. Å gi recoverystøtte betyr at ansatte i kommunen spør brukeren "hva er viktig for deg?" Ansatte må være nysgjeerige på hvem brukeren er. Vi behandler ikke "sykdommen din" men vil gjerne bli kjent med deg som person for å finne ut hvordan vi kan støtte deg i din egen bedringsprosess. Mange som har hatt eller har utfordringer innen psykisk helse eller rus har sagt noe om hva som har vært særlig viktig at ansatte har fokus på. Dette er myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål og tilhørighet og deltagelse i samfunnet. Dette er blitt sentrale verdier i recovery-filosofien - og ansatte skal øve på å gi støtte som fremmer disse verdiene.

Les mer om recovery-filosofien her 

 Recovery fembegrep

Publisert: 15.12.2016 10:51
Sist endret: 15.12.2016 10:51