Rus og psykisk helsehjelp for voksne

Innhold

Rus og psykisk helsehjelp for voksne

Mestringsenheten i Sandnes kommune har et variert tilbud til voksne innbyggere som har rus- eller psykiske helseutfordringer. Vår tilnærming er at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av helseutfordringer. Viktige personlige elementer i bedringsprosessen er myndiggjøring, tilhørighet, håp, identitet og mening i livet. Vi vil samarbeide med deg for at du skal nå ditt mål og støtte deg i din bedringsprosess.

Søk hjelp tidlig

Dersom du eller noen du kjenner får psykiske helseutfordringer eller rusutfordringer er det viktig å få hjelp raskt. Du kan ta kontakt med fastlegen din eller et av våre tilbud. Det kreves ingen henvisning fra lege for å få hjelp i mestringsenheten. Dersom du har behov for hjelp i en akutt situasjon kontakter du Sandnes legevakt eller ringer 113. 

 

Ta kontakt med oss, det er ingen ventetid og du blir invitert til en samtale. Basert på hva som kommer frem i den første og senere samtaler vil du sammen med den ansatte, i fellesskap komme frem til hva som vil være den mest nyttige hjelpen for deg. Du kan også se denne filmsnutten om hvordan vi jobber.

 

Check out our english version: short film about Mestringsenheten:

Shortfilm in english

Kontakt oss

Ønsker du psykisk helsehjelp, også rask psykisk helsehjelp, kan du kontakte Infohjelpen på hverdager kl. 09-14 på telefonnummer 902 96 106. Pauseavvikling fra kl.11.30 til 12.00. Du kan også besøke Infohjelpen i Julie Eges gate 6, 4. etasje eller sende oss en e-post:  infohjelp@sandnes.kommune.no

 

Ønsker du hjelp med rus-utfordringer kan du kontakte vårt mottaks- og oppfølgningssenter for rus på telefonnummer 468 95 582. MO-senteret er åpent hverdager kl. 09-14. Du kan også besøke oss i Langgata 96 eller sende oss en e-post: avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no 

 

Dersom du har rus- og psykiske helseutfordringer samtidig, kan du selv velge hvilket sted du ønsker å ta kontakt. 

  • Pårørende, samarbeidspartnere og andre kan også benytte denne kontaktinformasjonen til å komme i kontakt med oss, for informasjon, råd og veiledning.
  • Fastleger og helseforetak kan i tillegg kontakte oss via PLO-melding.
  • Vi opplyser om at vi dekker hele Sandnes, inkludert Forsand.

 

Hvis du foretrekker å bruke søknadskjema for å komme i kontakt med oss, kan du det, men det er ikke nødvendig for å få hjelp.

Søknadsskjema

 

 

Les mer her om hvordan hjelpen formes av tilbakemeldinger fra deg

Når du søker hjelp utforsker vi sammen dine vansker, for så å komme frem til en felles forståelse slik at vi i fellesskap kan avtale hva som skal gjøres for å oppnå ønsket resultat. For å hjelpe oss med dette benytter mestringsenheten seg av tilbakemeldingsverktøyet Feedback Informerte Tjenester (FIT).

Dette betyr at du som søker hjelp gir oss tilbakemelding på hvordan du har det, ved hjelp av en skår. Vi kan da kan følge med på om du opplever bedring av kontakten med oss. Du gir oss også tilbakemelding på hvordan du opplever samarbeidet. Sammen vil vi kunne utforme hjelpen på en måte som er i tråd med hva som er viktig for deg. Hvis den hjelpen vi gir ikke fører frem, drøfter vi sammen hva og hvordan vi kan gjøre noe annerledes, eller om hjelpen skal avsluttes. Ved hjelp av disse tilbakemeldingene utvikler og øker de ansatte sin kompetanse til å gi bedre og mer nyttig hjelp.

Tilbakemeldingene gir oss også samlet sett, kunnskap om hvordan vi må utvikle hjelpen i sin helhet til det beste for dem som oppsøker oss. 

Hjelpen som gis spenner seg fra botilbud til innbyggere med alvorlige og langvarige helseutfordringer, til kurs og behandling til innbyggere med lett til moderate helseutfordringer. Lokalene vi holder til i er spredt på ulike adresser rundt i byen og du finner kontaktinformasjonen til alle avdelingene lenger nede på siden.

Les mer her om hvordan mestringsenheten jobber for å være recoverystøttende 

Mestringsenheten har siden 2012 jobbet målretta for å være en recoverystøttende virksomhet. Vi har satt inn kompetansehevende tiltak og valgt metoder og satsningsområder som skal hjelpe oss på veien. Vi har styrt etter dokumentene Recoveryplan 1 (2015), recoveryplan 2 (2017)recoveryplan 3 (2020) og recoveryplan 4 (2022-2025). Hvis du er interessert kan du trykke direkte på den planen du vil lese for å få den opp som pdf-fil. Som ansatt finner du den også i Compilo.

 

Psykisk helse og rus-hjelp til flyktninger

Mestringsenheten tilbyr ordinær helsehjelp innen rus, avhengighet og psykisk helse til flyktninger. Vi tilbyr også tilpassede kurs og informasjonsmøter til flyktninger som kommer til Sandnes. 

Informasjon til flyktninger fra Ukraina: 

07.06.2022 klokka 11.00-13.00, på Rådhuset (Forsandvegen 380). Plakaterer og informasjon vil bli hengt opp/gitt. Helsepersonell med rus- og psykisk helse kompetanse er tilgjengelig på dette tidspunktet.

17.06.2022 klokka 13.00-15.00, på Flyktningenheten (Jernbanevegen 24). Plakater og informasjon vil gitt. Helsepersonell med rus- og psykisk helse kompetanse er tilgjengelig på dette tidspunktet.

 

I rapporten Migrahelse 2022, beskrives helsetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente i Sandnes kommune. Helsetilbudet består både av ordinære helse- og omsorgstjenester, og ytterligere helsetilbud som er rettet mot spesifikke helseutfordringer knyttet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforentes status og utfordringer. Det er også vedlagt program for helsetjenester for asylsøkere og flyktninger og ansvarsbeskrivelse for psykiatrisk sykepleier i Flyktningenheten, som gir en mer konkret gjennomgang av spesifikke tiltak. 

Migrahelse-rapport Sandnes kommune.pdf

Helsetjenester for asylsøkere og flyktninger

Ansvarsbeskrivelse psykiatrisk sykepleier Flyktningenheten.pdf

Gå videre til Flyktningsenhetens nettside

Gå videre til Sandnes kommunes nettside for flyktninger fra Ukraina

 

Nytt fra mestringsenheten

Les korte artikler om nytt som skjer i mestringsenheten

 

Pårørende

Er du i familie med eller venn med noen som har utfordringer innen psykisk helse eller rus? Vi ønsker å hjelpe deg - enten gjennom våre tilbud eller veilede deg videre til andre samarbeidspartnere. Se den korte animasjonsfilmen vår for å få overblikk over tilbudene. 

 

Vi har også en egen side med mer utfyllende informasjon om tilbud til deg. 

Tilbud til pårørende

 

Vi vil gjerne vite hvordan du opplever kontakten med oss. Vi har laget et tilbakemeldingsskjema for pårørende som er helt anonymt. Hjelp oss til å bli bedre! 

Tilbakemelding

 

Erfaringsrådet i Mestringsenheten

Erfaringsrådet er en avgjørende del av mestringsenhetens recoverysatsing, og bidrar til å styrke vårt samarbeid med innbyggere og pårørende innen psykisk helse og rus. Formålet til rådet er å drøfte saker som angår mestringsenhetens målgruppe og tjenester, legge til rette for diskusjoner og innhente tilbakemeldinger som vi bruker i kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene våre. Dette arbeidet gjøres systematisk gjennom fire årlige møter med fastsatte tema.

I erfaringsrådet inngår en fast representant, og en vararepresentant, fra alle bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse eller rusfeltet i Sandnes. Øvrige medlemmer består av erfaringskonsulenter i Mestringsenheten, virksomhetsleder, leder og to representanter fra avdelingene.

Oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjonene:

Mental Helse, ProLar, A-larm, Recovery kompetanse, IVARETA, LPP, Veiledningssenteret for pårørende

 

Kurs, behandlings- og aktivitetstilbud

Vi har et allsidig behandlings- og aktivitetstilbud og vi blir sammen enige om hvilket tilbud som passer for deg. Mange av våre kurs og behandlingstilbud bygger på modellen Rask psykisk helsehjelp. Tilbudet gis individuelt, i små grupper eller via digitale plattformer. Ta kontakt med Infohjelpen (psykisk helse) 902 96 106 eller MO-senteret (rus) 468 95 582 for å få oppdatert informasjon om vårt tilbud. Pauseavvikling fra kl.11.30 til 12.00 (Gjelder ikke MO - senteret (rus)).

 

 

Vårt rask psykisk helse-tilbud er for deg som trenger hjelp til å håndtere bekymringer, stress, angst, søvnvansker eller depresjon. Tilbudet består av veiledet selvhjelp, kurs, samtaler, aktivitet med mer og er basert på kognitiv terapi. Utfyllende informasjon finner du på siden mestringskurs. Der finner du også en oversikt over tilbud innen fysisk aktivitet, som er til god hjelp for mange. 

 

Mentaliseringsbasert terapi består av både samtaleterapi i gruppe og individuelt. Det er en terapi som går over 1-2 år.  Mentaliseringsbasert terapi er for deg som har utfordringer med å forstå og håndtere egne følelser og har utfordringer i relasjon til andre mennesker. Det kan være for deg som har utfordringer med å håndtere egne impulser, eller som har vanskelig med å være i jobb/skole på grunn av  utfordringer med andre.  

I terapien jobbes det med å øke  øke forståelsen for egne og andres tanker og følelser, bedre håndtering av egne følelser, og bedre forstå hva som skjer mellom mennesker. 

 

Vi tilbyr digitale behandlingskurs for innbyggere i Sandnes kommune som ønsker å jobbe med endring i livet sitt. Vi har tre kurs:

  • Kurs i mestring av rusutfordringer
  • Kurs i mestring av spill-utfordringer
  • Kurs i mestring av andre avhengigheter

Kurs i mestring av rusutfordringer gjennomføres på www.trigga.no. Der jobber du deg igjennom et e-læringsprogram, og du får tilbud om samtaler med behandler underveis. Dette kurset er utviklet av mestringsenheten i Sandnes, og er nå også tilgjengelig i et utvalg andre kommuner.

De andre kursene består av en kursrekke på 4 webinar og disse sendes ut fortløpende på e-post etter påmelding. Vi jobber med å legge disse kursene også over på www.trigga.no

Gjennom å delta på kursene får du kunnskap både om motivasjon, avhengighet og verktøy for å gjennomføre en endring. Vi har samlet all informasjon om innhold, påmelding og praktiske hensyn på en egen side.

Digitale kurs 

 

Se også animasjonsfilmen nedenfor, laget for oss av Animaskin (2020). Filmen viser hvor vanlig og variert avhengighet kan være. 

 

 

Vi har et variert tilbud innen musikkterapi, med både band, kor, låtskriving og andre muligheter for å benytte musikk som en del av din bedringsprosess. 

Informasjon om musikkterapi

 

Recoveryhjelpa er hjelp til deg som ønsker å delta mer aktivt i samfunnet eller nærmiljøet, gjennom ulike frivillige organisasjoner. Du kan få hjelp til å finne noe som du ønsker å bruke tiden din på, om det er å delta i turgruppe, jobbe frivillig med dyr, idrett, engasjere deg i bruker- og pårørendeorganisasjoner eller hva som helst.

Recoveryhjelpa

 

I samarbeid med NAV Sandnes, tilbyr vi IPS ung til noen av innbyggerne som får helsehjelp av mestringsenheten. IPS ung er for innbyggere mellom 18 og 30 år, som ønsker å komme i arbeid eller utdanning. IPS ung handler om at jobbspesialister gir arbeidsrettet oppfølgning, samtidig og sammen med ansatte i mestringsenheten som gir helsehjelp innen rus og eller psykisk helse. Modellen er kunnskapsbasert og forskning viser gode resultater i forhold til bedret selvopplevd livskvalitet.

 

Informasjon om pakkeforløp

Pakkeforløp psykisk helse og rus skal sikre helhetlig og forutsigbar hjelp når du mottar behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Kort informasjon om pakkeforløp

Utfyllende informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet.

Pakkeforløp psykisk helse

Pakkeforløp rusbehandling

 

 

Kontaktinformasjon avdelinger i mestringsenheten

 Kontaktinformasjon til alle avdelingene

Avdeling rask psykisk helsehjelp og aktivitet. Ring oss på telefonnummer 902 96 106. Du kan også besøke oss i Julie Eges gate 6, 4. etasje eller send en e-post til infohjelp@sandnes.kommune.no

Avdeling psykisk helse. Ring oss på telefonnummer 976 18 271. Avdelingen drifter også omsorgsboligene i Håholen 18 og Langgata 94.

Avdeling psykisk helse: Langgata 94. Ring oss på telefonnummer 948 73 608.

Avdeling rus og avhengighet. Ring oss på telefonnummer 468 95 582. Du kan også besøke oss i Langgata 96 eller send en e-post til: avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no 

Avdeling ROP: FACT Sandnes. Ring oss på telefonnummer 958 63 330, eller send en e-post til: fact@sandnes.kommune.no

Avdeling ROP: Lutsiveien 181. Ring oss på telefonnummer 951 07 883.

Hanamyrveien 1. Ring oss på telefonnummer 902 82 591 (1.etg) eller 905 53 312 (3.etg).

Postveien 142. Ring oss på telefonnummer 954 90 633.

Sandnesveien 299. Ring oss på telefonnummer 51 68 61 10.

Administrasjonen. Send en e-post til: mestringsenheten@sandnes.kommune.no. Du kan også besøke oss i Holbergsgate 19, inngang syd, 2.etg.

 

 

Mestringsenhetens program for fagutvikling og forskning

Vi jobber for å kunne tilby deg kvalitetssikret og virksom hjelp. Derfor har vi et program som beskriver vår satsning på fagutvikling og forskning.  

Mestringsenhetens program for fagutvikling og forskning

 

En miljøfyrtårn-sertifisert organisasjon

Mestringsenheten ble i 2022 sertifisert som miljøfyrtårn. Rapporter om dette vil fortløpende publiseres her. 

Gjelder for avdelingene Postveien 142, Sandnesveien 299, Hanamyrveien 1, Håholen 18 og Langgata 94:

Sertifikat for mestringsenhetens omsorgsboliger

Gjelder for avdelingene flyktningeenheten, psykisk helse, rus og avhengighet, ROP (FACT):

Sertifikat for mestringsenhetens hjemmebaserte tjenester

Sertifikat for avd. rask psykisk helse og aktivitet

Sertifikat for avd. ROP, Lutsiveien 181

 

 

 

Publisert: 04.02.2019 13:15
Sist endret: 23.09.2022 13:38