Psykisk helsehjelp for voksne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Psykisk helsehjelp for voksne

Har du psykiske helseutfordringer kan du få hjelp av en psykisk helsearbeider i kommunen for å finne fram til hva du kan gjøre og hva kommunen kan hjelpe deg med.

Hvem kan henvende seg?

Personer over 16 år som har psykiske helseutfordringer eller er pårørende. Samarbeidspartnere.

Kontaktinformasjon

Henvendelse

Telefon: 976 00 832 Telefonen er betjent i vanlig kontortid. Mailadresse: mestringsenheten@sandnes.kommune.no  Besøksadresse: Håkon 7.gt.6, 1. etasje Vis i kart

Søknad

Benytt Sandnes kommunes egensøknad (søknad om helse- og omsorgstjenester) Last ned egensøknad for utskrift her  Om din lege eller andre har tilleggsopplysninger som du tenker er viktig er det fint om disse legges ved søknaden. Søknad kan leveres til en ansatt i mestringsenheten, eller sendes i post.

Postadresse: Sandnes kommune, mestringsenheten, postboks 583, 4302 Sandnes

Kartlegging - hva er viktig for deg?

Alle som henvender seg om psykisk helsehjelp tilbys en eller flere kartlegginssamtaler.

Normalt vil du bli invitert til kartleggingssamtale innen 14 dager. Hensikten er å kartlegge hva du synes er vanskelig og hvilke ressurser du har. Vi har fokus på hva som er viktig for deg. Sammen skal vi finne ut hvilken hjelp vi kan tilby.

Kartleggingsperioden kan vare inntil 3 måneder. Hjelp kan startes opp under kartleggingsperioden.

De viktigste temaene i kartleggingssamtalene er:

  • Hva er viktig for deg?
  • Hva kan du gjøre for å få det bedre? Hvem kan støtte deg?
  • Hvordan kan ansatte innen psykisk helse i kommunen hjelpe deg?

Det er psykisk helsearbeidere i kommunen som tilbyr kartleggingssamter.

Hva skjer etter kartlegging?

Etter kartleggingen avtales videre oppfølging. Vi kan også informere om andre tilbud som finnes i eller utenfor kommunen. Dersom du har rett på vedtak blir dette tilsendt i posten.

I de tilfeller hvor kartlegger tenker at det kan være nyttig med en utredning fra fastlege, spesialisthelsetjenesten eller andre, så vil vi kunne hjelpe deg å ta kontakt for å å få dette gjort.

Lavterskeltilbud

Lavterskeltilbud betyr at du kan ta en telefon direkte og avtale noen samtaler hos psykolog eller psykisk helsearbeider. Samtalene foregår på mestringssenteret, Julie Eges gate 6, 4. etasje. Tlf 902 96 106

Samtale med psykolog for ungdom, 16-18 år (lavterskeltilbud)

Tilbudet er for ungdom fra 16 til 21 år som plages med stress, tristhet eller angst. Psykologsamtaler kan hjelpe på å endre negative tanker eller gjøre at en føler seg mindre engstelig. Om du har spørsmål eller lurer på om dette er noe for deg, ta kontakt på telefon 902 96 106. Telefonen er betjent i vanlig kontortid.  Du kan også ta direkte kontakt med psykolog Kristian Nyborg Johansen, direkte tlf/sms: 913 80 131

Samtale med psykisk helsearbeider for voksne (lavterskeltilbud)

Tilbudet er for deg som er i en sårbar periode i livet. Vi kan gi noen samtaler med vekt på kartlegging, informasjon, råd og veiledning. Vi kan informere om de ulike tilbudene i kommunen og/eller henvise deg videre til rette instans innen frivillige eller offentlig helsetilbud. Om du har spørsmål eller lurer på om dette er noe for deg, ta kontakt på tlf/sms: 902 96 106.

Oppfølging fra psykisk helsearbeider

Oppfølging fra psykisk helsearbeider kan skje hjemme hos deg, på et av våre kontor eller et annet sted som du ønsker. Ofte kan de beste samtaler skje samtidig med en aktivitet som er kjekk. Oppfølgingen kan også være trening på ferdigheter som er vanskelig for deg eller råd eller hjelp til å håndtere dine utfordringer.

Kommunen vektlegger hjelp og terapiformer som skal fremme og styrke selvstendighet, selvhevdelse, redusere stress, overvinne følger av traumer og bidra til å mestre og forebygge psykiske vansker. Ansatte har kompetanse innen recoverystøtte, motiverende intervju, kognitiv terapi, relasjonsterapi, kunstterapi, nettverksmetodikk og hjelp til å mestre dagliglivet. Ansatte kan også tilby veiledning eller hjelp knyttet til kosthold, fysisk aktivitet og medisinhåndtering og til å knytte kontakt med andre hjelpeinstanser som er aktuelle (for eksempel NAV, fastlege eller spsialisthelsetjenesten)

Oppfølging fra FACT-team for personer som har samtidig rus og psykisk lidelse

FACT betyr fleksibelt team som gir aktiv oppsøkende behandling i lokalmiljøet. Består av ansatte både fra kommunen, NAV og spesialisthelsetjenesten. Ler mer om FACT-team her i egen brosjyre.(LINK)

FACT-teamet har egen kontaktinformasjon: Telefon: 958 63 330 (hvedager 8-15) Besøksadresse: Julie Eges gate 6, 1. etasje.Mailadresse: fact@sandnes.kommune.no (skriv FACT i emnefeltet)

Koordinering og individuell plan

Hvis du har behov for hjelp fra flere instanser samtidig kan psykisk helsearbeider koordinere hjelpen. Et slikt samarbeid kan blant annet skje gjennom ansvarsgruppemøte eller individuell plan. Du kan lese mer om koordinatorrollen og indivduell plan her.

Nettverksmøte

Psykisk helsearbeider kan også hjelpe deg med å arrangere et nettverksmøte. Nettverksmøte er et eller flere møter hvor du og personer fra nettverket ditt snakker sammen. Du bestemmer hvem som skal delta og det er du som velger tema som skal tas opp. Les mer i brosjyre om nettverksmøte her

Pårørende

Alle ansatte har ansvar for å involvere pårørende i samarbeid med den som mottar hjelp.  Vi tilbyr også noen samtaler med pårørende ut fra pårørendes behov for egen helsehjelp. Vi kan også formidle kontakt med veiledningssenteret for pårørende i Sandnes eller pårørendesenteret i Stavanger dersom dette er ønskelig. Vi vil også kunne legge til rette for dialog mellom den som har psykisk helse- eller rusutfordringer og pårørende gjennom arrangering av nettverksmøte (se over).

Informasjon om veiledningssenteret for pårørende i Sandnes her

Informasjon om Pårørendesenteret i Stavanger her 

Bolig

Noen av kommunens bofellesskap er for personer med psykiske helseutfordringer. Her er psykiske helsearbeidere tilgjengelig hele døgnet. Søknad om bolig skjer gjennom boligtjenesten i kommunen   

Viktig å vite

Det er ikke andre krav enn at du selv tenker at du har en psykisk helseutfordring og at du ønsker endring i forhold til konkrete problemstillinger eller utfordringer. Det kreves ingen henvisning fra lege. Hvis det er behov for samarbeid med andre vil vi be deg om samtykke til dette.

Informasjon om mestringskurs finner du her.
Informasjon om aktivitetstilbud og mestringssenteret i Julie Eges gate finner du her.

Informasjon om rustjenester finner du her

Pris

Tjenestene er gratis.

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon

Recoverystøttende tjenester

Recovery er en personlig prosess. Det handler om "å komme seg" eller "bedringsprosesser". Recovery-begrepet kommer fra personer som har egen erfaring med psyksike helseutfordringer eller rus - og som har fortalt hjelpeapparatet om hva som virket. Det er derfor mange veier til recovery. Å gi recoverystøtte betyr at ansatte i kommunen spør brukeren "hva er viktig for deg?" Ansatte må være nysgjeerige på hvem brukeren er. Vi behandler ikke "sykdommen din" men vil gjerne bli kjent med deg som person for å finne ut hvordan vi kan støtte deg i din egen bedringsprosess. Mange som har hatt eller har utfordringer innen psykisk helse eller rus har sagt noe om hva som har vært særlig viktig at ansatte har fokus på. Dette er myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål og tilhørighet og deltagelse i samfunnet. Dette er blitt sentrale verdier i recovery-filosofien - og ansatte skal øve på å gi støtte som fremmer disse verdiene.

Les mer om recovery-filosofien her 

 Recovery fembegrep

Publisert: 15.12.2016 10:51
Sist endret: 15.12.2016 10:51