Psykisk helsehjelp for voksne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Psykisk helsehjelp for voksne

Har du psykiske helseutfordringer kan du få hjelp til å finne fram til hva du kan gjøre og hva kommunen kan hjelpe deg med.

Hvor får jeg psykisk helsehjelp?
"InfoHjelpen" tlf 902 96 106

InfoHjelpen holder til i Julie Eges gate 6, 4. etasje. Åpningstid mandag til fredag kl 09-14.
Telefonen er betjent 24/7. Telefon 902 96 106.
(om vi ikke svarer, ringer vi deg opp straks vi er ledige)
e-post: infohjelp@sandnes.kommune.no

Vi gir informasjon om psykisk helsehjelp i Sandnes og omegn. Det kan være hjelp og tilbud fra Sandnes kommune eller fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, andre organisasjoner, stiftelser eller andre offentlige instanser.

Vi kan hjelpe deg med å avklare hvilken hjelp du trenger. Hva kan du gjøre selv? Hva kan andre hjelpe deg med? Vi kan lose deg videre til behandling og andre hjelpe- eller aktivtetstilbud. Du kan også få hjelp til å komme i gang med nettbasert behandling.

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis personnummer, opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

Hvem kan henvende seg?

Voksne som har psykiske helseutfordringer eller er pårørende. Samarbeidspartnere. Alle tilbudene er gratis og det er ikke behov for henvisning. Avtale kan normalt tilbys i løpet av 14 dager. Alle som gir psykisk helsehjelp kan i tillegg informere, lose til eller etablere samarbeid med andre; offentlige, private eller frivillige organisasjoner. Hvis det er behov for samarbeid med andre vil vi be deg om samtykke til dette.

FACT

Oppfølging fra FACT-team for personer som har samtidig rus og psykisk lidelse

FACT betyr fleksibelt team som gir aktiv oppsøkende behandling i lokalmiljøet. Består av ansatte både fra kommunen, NAV og spesialisthelsetjenesten. Ler mer om FACT-teamet i egen brosjyre her. (pdf 567 kB)

FACT-teamet har egen kontaktinformasjon: Telefon: 958 63 330 (hvedager 8-15) Besøksadresse: Julie Eges gate 6, 1. etasje. Mailadresse: fact@sandnes.kommune.no 

Lutsiveien botiltak

Andre henvendelser, søknad, egensøknad, tilleggsopplysninger

Rus- og psykisk helsearbeid i Sandnes kommune er organisert under mestringsenheten. Telefon: 976 00 832 Telefonen er betjent i vanlig kontortid. Mailadresse: mestringsenheten@sandnes.kommune.no  Besøksadresse: Håkon 7.gt.6, 1. etasje Vis i kart

Hvem hva hvor i mestringsenheten                    Organisasjonskart

Du trenger ikke å ha fylt ut egensøknad før du henvender deg, men kan benytte egensøknad (søknad om helse- og omsorgstjenester) Last ned egensøknad for utskrift her  Egensøknad kan leveres til en ansatt i mestringsenheten, eller sendes i post. Om din lege eller andre har tilleggsopplysninger kan disse legges ved søknaden. Fastleger og ansatte i sykehuset kan sende dette som elektronisk melding (plo-melding) 

Postadresse: Sandnes kommune, mestringsenheten, postboks 583, 4302 Sandnes

Informasjon om mestringskurs finner du her. Informasjon om aktivitetstilbud og mestringssenteret i Julie Eges gate finner du her.

Informasjon om rustjenester finner du her

Brosjyren "Aktiv" gir oversikt over alle tilbudene innen rus- og psykisk helse som mestringsenheten i Sandnes kommune har ansvar for.   Last ned Aktiv2018 her (pdf 2,6 mB) Samme brosjyre med lavere oppløsning (beregnet for mobil):Last ned Aktiv2018 i lav opplsøning her (0,3 mB)

Bli kjent - hva er viktig for deg?

Normalt vil du bli invitert til kartleggingssamtale innen 14 dager. Hensikten er å kartlegge hva du synes er vanskelig og hvilke ressurser du har. Vi har fokus på hva som er viktig for deg. Sammen skal vi finne ut hvilken hjelp vi kan tilby.

De viktigste temaene i kartleggingssamtalene er:

  • Hva er viktig for deg?
  • Hva kan du gjøre for å få det bedre? Hvem kan støtte deg?
  • Hvordan kan ansatte innen psykisk helse i kommunen hjelpe deg?

Det er psykisk helsearbeidere i kommunen som tilbyr kartleggingssamter.

Hva skjer etter kartlegging?

Etter kartleggingen avtales videre oppfølging. Vi kan også informere om andre tilbud som finnes i eller utenfor kommunen. Dersom du har rett på vedtak blir dette tilsendt i posten.

I de tilfeller hvor kartlegger tenker at det kan være nyttig med en utredning fra fastlege, spesialisthelsetjenesten eller andre, så vil vi kunne hjelpe deg å ta kontakt for å å få dette gjort.

Kommunen vektlegger hjelp og terapiformer som skal fremme og styrke selvstendighet, selvhevdelse, redusere stress, overvinne følger av traumer og bidra til å mestre og forebygge psykiske vansker. Ansatte har kompetanse innen recoverystøtte, motiverende intervju, kognitiv terapi, relasjonsterapi, kunstterapi, nettverksmetodikk og hjelp til å mestre dagliglivet. Ansatte kan også tilby veiledning eller hjelp knyttet til kosthold, fysisk aktivitet og medisinhåndtering og til å knytte kontakt med andre hjelpeinstanser som er aktuelle (for eksempel NAV, fastlege eller spsialisthelsetjenesten)

Behandling og oppfølging fra Sandnes kommune

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp gir kortvarig terapi mot lett eller moderat grad av angst eller depresjon. Terapien hjelper deg til å sortere tanker og lære teknikker for å mestre liv og arbeid. Vi gir undervisning, informasjon, råd og veiledning. Mer informasjon om rask psykisk helsehjelp finner du her

Psykisk helsehjelp forøvrig

Psykisk helsehjelp omfatter hjelp til å mestre angst eller depresjon i større grad og andre former for psykiske helseutfordringer. Vi gir informasjon, råd og veiledning.Oppfølgingen kan være samtaler og trening på ferdigheter som kan hjelpe deg til å håndtere livets utfordringer.
Oppfølgingen kan også skje hjemme hos deg, samtidig med en aktivitet du liker eller bestå av samarbeid og koordinering av ulike tjenester. Vi kan også følge til instanser som lege, NAV etc.

Koordinering og individuell plan

Hvis du har behov for hjelp fra flere instanser samtidig kan psykisk helsearbeider koordinere hjelpen. Et slikt samarbeid kan blant annet skje gjennom ansvarsgruppemøte eller individuell plan. Du kan lese mer om koordinatorrollen og indivduell plan her.

Nettverksmøte

Psykisk helsearbeider kan også hjelpe deg med å arrangere et nettverksmøte. Nettverksmøte er et eller flere møter hvor du og personer fra nettverket ditt snakker sammen. Du bestemmer hvem som skal delta og det er du som velger tema som skal tas opp. Les mer i brosjyre om nettverksmøte her

Pårørende

Alle ansatte har ansvar for å involvere pårørende i samarbeid med den som mottar hjelp.  Vi tilbyr også noen samtaler med pårørende ut fra pårørendes behov for egen helsehjelp. Vi kan også formidle kontakt med veiledningssenteret for pårørende i Sandnes eller pårørendesenteret i Stavanger dersom dette er ønskelig. Vi vil også kunne legge til rette for dialog mellom den som har psykisk helse- eller rusutfordringer og pårørende gjennom arrangering av nettverksmøte (se over).

Informasjon om veiledningssenteret for pårørende i Sandnes her

Informasjon om Pårørendesenteret i Stavanger her 

Bolig

Noen av kommunens bofellesskap er for personer med psykiske helseutfordringer. Her er psykiske helsearbeidere tilgjengelig hele døgnet. Søknad om bolig skjer gjennom boligtjenesten i kommunen   

Pris

Tjenestene er gratis.

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Fylkesmannen i Rogaland som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Fylkesmannen starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Fylkesmannen her 

Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon

Recoverystøttende tjenester

Recovery er en personlig prosess. Det handler om "å komme seg" eller "bedringsprosesser". Recovery-begrepet kommer fra personer som har egen erfaring med psyksike helseutfordringer eller rus - og som har fortalt hjelpeapparatet om hva som virket. Det er derfor mange veier til recovery. Å gi recoverystøtte betyr at ansatte i kommunen spør brukeren "hva er viktig for deg?" Ansatte må være nysgjeerige på hvem brukeren er. Vi behandler ikke "sykdommen din" men vil gjerne bli kjent med deg som person for å finne ut hvordan vi kan støtte deg i din egen bedringsprosess. Mange som har hatt eller har utfordringer innen psykisk helse eller rus har sagt noe om hva som har vært særlig viktig at ansatte har fokus på. Dette er myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål og tilhørighet og deltagelse i samfunnet. Dette er blitt sentrale verdier i recovery-filosofien - og ansatte skal øve på å gi støtte som fremmer disse verdiene.

Les mer om recovery-filosofien her 

 Recovery fembegrep

Publisert: 02.02.2018 15:36
Sist endret: 15.12.2016 10:51