Strategi for frivillighet

Innhold

Strategi for frivillighet

Frivillighet er et utbredt begrep i Norge, men hovedinnsatsen legges ned i kultur – og idrettssektoren. Bare 10 prosent av det frivillige arbeidet i Norge skjer innenfor omsorgssektoren. Grensen mellom offentlig virksomhet, privat næringsliv og det sivile samfunn er i endring. Det vokser frem en erkjennelse om at det offentlige ikke kan, eller skal, løse alle oppgaver. Frivillige aktører gjør en betydelig samfunnsinnsats, og frivillig arbeid er et viktig supplement til de kommunale tjenestene.

 Innledning

Frivillig innsats trekkes frem som et ledd i folkehelsearbeid, med fokus både på den som yter og den som mottar hjelp. Kommunen kan legge til rette for samarbeid med frivillig sektor for å fremme folkehelse.

Sandnes kommune sine verdier modig, sunn og romslig danner grunnlaget for den gode og aktive omsorg innenfor tjenesteområdene og at tjenestemottakerne kan oppleve meningsfulle hverdager med hjelp av frivillig innsats.

Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle

 •  Vi skal samarbeide aktivt med frivillige lag og organisasjoner/stimulere til økt frivillighet, for å fremme fysisk aktivitet og aktiv livsstil for alle i Sandnes.

Sandnes vil være i dialog med samfunn, brukere og fagmiljøer i oppgaveløsning og utvikling

 • Utforme et strategidokument for frivillig arbeid innenfor Levekårområdet: rekruttere eldre med ledig kapasitet til frivillig arbeid, Klargjøre kommunens rammer for samarbeid med frivillig/ideell sektor.
 • Vi samler og gjør tilgjengelig informasjon om muligheter innenfor frivillighetsområdet, slik at det lett kan brukes på tvers av organisasjonslivet.

 

 Frivillig innsats

Det er vanskelig å gi en presis definisjon av hva frivillig innsats er, men begrepet brukes ofte om bidrag gitt av fri vilje som kommer grupper eller individer utenfor egen husholdning til gode.

Pårørendearbeid

Aktiviteter som også impliserer oppfølging av nære slektninger kan anses som pårørendearbeid. Det innebærer likevel en ekstra frivillig innsats og motivasjon fra den enkelte pårørende og er dermed i grensegang med frivillighet.

Frivillig sektor

Frivillig sektor er et mer omfattende begrep enn frivillige organisasjoner, blant annet fordi den omfatter frivillig innsats både innenfor og utenfor de formelt etablerte organisasjonene. Begrepet angir en situasjon hvor frivillighet har fått en egen plass i samfunnslivet.

Frivillig sektor skiller seg fra offentlig sektor ved at den drives av personlig engasjement og ikke lovpålegg og politiske føringer. Frivillig sektor, eller tredje sektor, er et supplement til offentlig sektor og markedet. Sektoren betegnes også som ”non-profit sector” fordi virksomheten baserer seg på ideelle mål uten fortjenestemotiv.

Hovedmål

 • Kommunen skal legge til rette for frivillig innsats slik at innbyggerne kan mestre egne
 • utfordringer og ta grep i eget liv.
 • Målet er at brukere av tjenestene i levekår skal ha opplevelse av økt trivsel og bedre helse.

Strategier og tiltak

All frivillig innsats ytes på den frivilliges premisser. Den frivilliges ønsker og muligheter er styrende for den innsats som gis og det er behov for oppfølging og ivaretakelse av den frivillige.

En gjennomtenkt og kompetent organisering er en av suksessfaktorene for å sikre økt frivillighet. Frivillige må rekrutteres, motiveres, opplæres og ivaretas.

Strategi/tiltak
 • Hver enhet skal oppnevne en ressursperson som har ansvar for de frivillige og oversikt over behovene. Det vil være hensiktsmessig at ressurspersonene har et felles nettverk og at dette etableres i løpet av våren 2015.
 • For bo- og aktivitetssentrene anbefales at det alltid er en ansatt til stede som har et spesielt ansvar for de frivillige.
 • Samarbeid og dialog med andre tjenesteområder  om oppdatering av databasen med oversikt over frivillige lag og organisasjoner.

Godt og systematisk samarbeid med frivillige samt god oppfølging av de frivillige ressursene er nødvendig for å gi anerkjennelse og motivasjon for innsatsen. Det kan oppleves som høy terskel å ta initiativ til å melde seg som frivillig. Det må settes inn tiltak for å nå eksempelvis pensjonister og andre som sitter hjemme og er usikre på hva de kan gjøre og hvor de skal henvende seg. Personer, lag og foreninger som henvender seg til enhetene med ønske om å bidra må møtes med en åpen og inviterende holdning, ivaretas og igangsettes med aktuelle oppdrag.

Det kan være utfordrende å rekruttere frivillige og nå ut med riktig informasjon til rett mottaker. For at innsatsen skal være hensiktsmessig er det nødvendig å identifisere behov hos tjenestemottaker samt ønsker hos den frivillige.

Strategi/tiltak
 • Kommunens besøksteam må inkludere informasjon om frivillighet og hvor man kan henvende seg.
 • Levekår skal samarbeide med andre tjenesteområder for utvikle helhetlig og lett tilgjengelig informasjon om frivillighet. Dette gjøres ved å innhente erfaringer fra andre kommuner og videreutvikle dagens elektroniske informasjon.
 • Det må legges til rette for større mulighet for fleksibilitet og valgfrihet i forhold til organisering av frivillig innsats. Kommunen må se på mulighet for å utvikle eller teste ut en applikasjon som kan lette samhandling om frivillig innsats og aktuelle oppdrag.
 • Det skal nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal lage en oversikt over hva en mulig applikasjon skal inneholde. Idefasen skal være ferdig innen 2016.
 • Bo- og aktivitetssentrene må ha en bevisst holdning til frivillig innsats ved ansvarliggjøring av den enkelte ansatt, og ha øremerkede personer til å ha ansvar for de frivillige ved aktiviteter og arrangement.
 • Enhetene må bruke allerede eksisterende informasjonskanaler slik som Leirgauken og liknende til å spre informasjon om enheten og behov for frivillig innsats. Sandnes eldreråd kan være en viktig ressurs for å spre budskap til pensjonistforeninger m.m.
 • Enhetene bør profilere seg og sitt behov for frivillig innsats. Dette kan gjøres på utradisjonelle arenaer (som for eksempel «FRI i Sandnes» i regi av Kultur&Fritid) og i nærmiljøet.
 • Interaktiv skjerm på bo- og aktivitetssenter med informasjon om ulike aktiviteter ved senteret og kontaktinformasjon for frivillige. Utstyr skal være installert i alle bo- og aktivitetssenter samt Mestringssenteret i løpet av 2015.
 • Se på muligheten for at frivillige kan følge opp brukere etter at hverdagsrehabilitering avslutter en avtalt treningsperiode.

Tanken om frivillighet og hvordan frivillig innsats kan benyttes må integreres på avdelingsnivå. Det må drives aktivt holdningsarbeid blant ansatte i forhold til hva frivillige kan bidra med og hvordan tjenestene kan ivareta de frivillige best mulig.

Det er etablert nasjonale videreutdanningstilbud innen koordinering og samarbeid med frivillig sektor.

Strategi/tiltak
 • Det må gis tilbud om oppfølging/utdanning av flere ressurspersoner i enhetene. Det skal etterstrebes at minst 10 ansatte i Sandnes i Levekår skal delta på aktuelle tilgjengelige studier i strategiperioden.
 • De frivillige må tilbys systematisert mottakelse med grunnleggende informasjon og opplæring ved behov. Det må tilbys fagkvelder for de frivillige innenfor relevante tema.
 • Dette bør arrangeres i aktuell enhet, men samtidig kan man tenke samarbeid på tvers av enhetene med tanke på kompetanse, temakvelder, sosiale aktiviteter.
 • Systematisk bruk av metoden aktivitetsdosetten2 for beboere i sykehjem og involvering av frivillige i denne sammenheng.
 • Tiltakene skal innarbeides i enhetenes kompetanse-/opplæringsplaner fra 2015.

 Kommunen har ikke styringsrett over de frivillige på lik linje med kommunalt ansatte. Dette innebærer utfordringer i forhold til taushetsplikt og personvern, samt i enkelte tilfeller krav om vandelsattest.

Det må dermed gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle av hvem skal yte tjeneste til hvem og om det skal ytes av kun en frivillig eller sammenstilling av ansatte og frivillige.

Strategi/tiltak
 • Tjenestene må gjennomføre etiske refleksjoner og henvise til etiske retningslinjer i dialog med den frivillige. Det er hensiktsmessig å bruke metoden i oppfølging av den frivillige. 
 • Avlastningstjenesten bør utarbeide rutine for å gi standardinformasjon til foreldre og pårørende om at en benytter seg av frivillige til kulturelle arrangement og fritidsaktiviteter.
 • Enheten kan be om vandelsattest fra personer som skal drive frivillig innsats som innebærer et tillits – eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Frivillig innsats er sektorovergripende og omfatter hele kommunen. En ser at det kan være uklare grenser opp mot ansvarsområder. Det har vist seg hensiktsmessig å sette fokus på bedre samarbeid på tvers av tjenesteområder, men per nå begrense til å gjelde helse, sosial og omsorgstjenestene i Levekår.

Strategi/tiltak
 • «Give a day» er eksempel på frivillig arbeid initiert av næringslivet. Næringslivet tilbyr å gi et samfunnsnyttig bidrag/innsats. Det gjelder særlig bedrifter tilknyttet Sandnes som ved et slikt bidrag kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Næringslivet oppfordres på Frivilligsentralens nettside til å ta et initiativ. Enheter som allerede har etablert kontakt oppfordres til å videreføre dette. Per i dag er det ikke nok kapasitet til en utvidet oppfølging av dette.
 • En systematisk oppfølging av frivillig innsats inn mot alle tjenestene krever en egen koordinatorstilling. Koordinatorstillingen må i tillegg ha oversikt over mulige aktuelle oppdrag i kommunen, koordinere og veilede, være pådriver og holde tak i de ulike tiltak.
 • Strategi for frivillighet i Levekår kan brukes som utgangspunkt for utarbeidelse av en overordnet plan for hele kommunen.

Frivillige lag og ideelle organisasjoner bidrar til å utfylle kommunale velferdstjenester og er viktige aktører i et utvidet helsebegrep. Kommunen fordeler tilskudd til større aktører som yter tjenester som grenser til de kommunale oppgavene. Det er i vurderingen lagt vekt på lokale tiltak som støtter opp under innsatser der det ligger sterke statlige føringer. Tiltak til rusavhengige og pårørende prioriteres ved fordelingen, samt de organisasjonene kommunen har inngått forpliktende samarbeidsavtaler med. Videre prioriteres forebyggende tiltak, tidlig intervensjonstiltak og tiltak som rettes mot innvandrere.

Startegi/tiltak
 • Tildelingsreglene søkes harmonisert. Forslag til endringer legges frem for politisk behandling i løpet av planperioden.
 • Tilskuddsportalen kan være aktuell som hjelpemiddel til å finne alternative tilskuddsordninger for frivillige lag og organisasjoner.

Vil du lese helse planen?

Her kan du trykke for å lese hele planen

 

 

Publisert: 03.05.2017 12:17
Sist endret: 02.02.2018 12:09