Småhus i Sandnes

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Småhus i Sandnes

Informasjon om botilbud for personer med langvarig bostedsløshet og rusproblematikk

Innledning

Småhus er små frittliggende boliger med robust utforming beregnet for personer med rusproblematikk. Målgruppen har gjerne vært bostedsløs i lengre perioder og mange synes det er svært utfordrende å bo tett på andre, for eksempel i borettslag eller andre samlokaliserte botilbud.

Denne veilederen er utarbeidet av i forbindelse med Prinsippsak om etablering av småhus (Bystyret 12.12.2016).

Hensikten har vært å samle relevant kunnskap vedrørende etablering av småhus i Sandnes.

Veilederen beskriver målgruppen, botilbudet, sentrale hensyn ift plassering og utforming, forhold til nærmiljø, aktuelle beslutningsprosesser, samt metoder for framskaffelse av tomter.

Målgruppen for småhus

Målgruppen for småhus er personer som ofte har vært bostedsløse i lengre perioder. De trenger omfattende hjelp for å mestre boforholdet på grunn av rusavhengighet, og synes det er svært utfordrende å bo tett på andre. De har bodd i kommunal gjennomgangsbolig i borettslag/sameie, eller andre samlokaliserte botilbud (bofellesskap) før. Utfordringer som for eksempel samling av ting og risiko knyttet til brannvern gjør at vanlige utleieboliger eller samlokaliserte botilbud ikke er egnet. Som følge av manglende botilbud, har mange i målgruppen bodd på hospits over lengre tid.

For de fleste i målgruppen vil mange av utfordringene vare og dermed også behovet for småhus. Boligene bidrar til at beboerne faller til ro og får bedre allmenntilstand, til tross for sitt rusmisbruk.

Definisjoner / ordforklaringer

Bostedsløs - Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg midlertidig hos slektning, venner eller kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller i institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. (NIBR, Norsk Institutt for By og Regionsforskning).

Midlertidig botilbud - Etter Lov om sosiale tjenester i NAV§ 27 er kommunen forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Med midlertidig botilbud menes det som formidles via NAV: hospits, kommunens akutt-tilbud på Soma, hotell, campinghytter samt kortidsleiligheter via profesjonelle utleiere. Kortidsleilighetene er private utleieleiligheter, hvor brukerne gis rekvisisjon for en til to uker om gangen. Hospits og kommunens akutt-tilbud benyttes i hovedsak til personer med etablert rusproblematikk. Kortidsleiligheter benyttes til familier og personer som skal bo mer skjermet fra rus.

Varig botilbud/kommunal gjennomgangsbolig - I varige kommunale botilbud inngås ordinær husleiekontrakt jf Husleieloven med varighet på 1-3 år (i all hovedsak 3 år). Boligene kalles for kommunale gjennomgangsboliger, og i Sandnes består dette av frittliggende boliger inkludert småhus, boliger i sameier/borettslag, bofellesskap og andre boformer. Leietaker følges opp i utleieperioden med mål om en mer selvstendig bosituasjon i egen eid/leid bolig på det private boligmarkedet.

Småhus- Småhus er små frittliggende boliger for personer med rusproblematikk. Målgruppen har ofte har vært bostedsløs i lengre perioder. Viktige egenskaper ved boligens utforming er robuste materialer, skjermet innsyn, oversiktlig planløsning og brannvern. Større vindusareal og ekstra takhøyde bidrar til å øke boligkvaliteten. Tilgang til kollektivtilbud og plassering i randsone av øvrig bebyggelse er viktig mtp lokalisering. Småhusene leies ut på ordinære husleiekontrakter ved Boligtjenesten og er et varig botilbud. Før innflytting inngår beboer en frivillig avtale om oppfølging av leieforholdet og boligen. I tillegg mottar beboerne timebaserte oppfølgingstjenester.

Permanent eller midlertidig plassering av småhus - Det varierer mellom de eksisterende småhusene i Sandnes om det er plassert permanent eller midlertidig på en tomt. Ved permanent plassering kan småhuset stå så lenge det er behov. Ved midlertidig plassering skal tomten brukes til noe annet. Før eller siden må det flyttes, med de kostnader det medfører. Da må man finne en annen plassering for småhuset, og beboeren må få et annet sted å bo.

Kvalitet og hensyn

Informasjon til nærmiljø
 • Kriteriene for plassering av småhus innebærer at tomter i nærheten av andre boliger ofte er aktuelle. Målgruppen for småhus innebærer at nabolag ikke ønsker boligtypen etablert i sitt nærmiljø.
 • Det er viktig å trygge naboer om at ingen beboere med særlig hjelpebehov overlates til seg selv og til nabolaget uten oppfølging. Tjenesteapparatet i Sandnes kommune er tilgjengelig for naboer og andre som har behov for informasjon og de vil ta tak i de problemer som måtte oppstå. Samtidig må kommunen ivareta beboernes personvern og deres rett til privatliv.
 • Kommunen vil i større grad enn tidligere informere nærmiljøet ved planlegging av småhus, i tillegg til når boligene tas i bruk.
Boligens plassering
 • I likhet med kommunens øvrige boligmasse, er det behov for variasjon i plassering av småhus. Noen har behov for å bo sentralt, mens andre kan med fordel bo mer landlig.
Boligens utforming
 • Med utgangspunkt i permanent plassering av småhus, kan hensiktsmessig arkitektur vektlegges mer enn ved eksisterende småhus (som er utformet for å kunne flyttes). Dermed er det noe bedre forutsetninger for en løsning som både ivaretar bokvalitet for beboer og opprettholder estetiske kvaliteter for omgivelsene. Husbanken viser til at større vindusareal og ekstra takhøyde bidrar økt boligkvalitet.
Framskaffelse av egnede tomter
 • Det er kartlagt behov for flere småhus enn de tomtealternativene det jobbes med per i dag. I tillegg vises det i dokumentet til en forventning om kommunens økte ansvar innen rus og psykiatri. Det gjøres derfor rede for hvilke muligheter kommunen har for å komme i forkant av behovet.

 

 Retningslinjer småhus til personer med rusproblematikk :

 • Småhus skal i hovedsak plasseres permanent. Ved etablering i områder regulert til boligformål skal småhus som hovedregel plasseres i utkant. Dispensasjon kan vurderes i områder avsatt til andre formål dersom vilkårene er til stede.
 • Ved etablering av småhus bør det i hvert område vurderes det sosialfaglig forsvarlige antall, der hovedregelen er 4 samlokaliserte småhus på et område.
 • Maks boareal pr. boenhet er 45 m, modulbygg skal vurderes.
 • Krav i tekniske forskrifter til blant annet innvendig bod og universell utforming kan fravikes med bakgrunn i den spesifikke brukergruppen som skal bo i boligene.
 • Kommuneplanens bestemmelser om uteoppholdsareal, felles lek- og oppholdsareal og beboerparkering kommer ikke til anvendelse.
 • Gjesteparkering skal vurderes med 0,5 parkeringsplasser pr. boenhet.
 • Det skal opprettes en brannsikker avfallsbeholder til hver boenhet.

 Vil du lese hele dokumentet?

Trykk her så kan du lese hele dokumentet

 

 

Publisert: 04.05.2017 10:32
Sist endret: 04.05.2017 10:32