Plan psykisk helsearbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planen er under revisjon .

Innledning

Hovedinnhold i planen er uløste utfordringer vi nå står overfor innen psykisk helsearbeid og de viktigste strategier og tiltak for å møte disse. Målgrupper for tiltak er barn og unge og voksne.

Planens oppbygging

I kapitel 1 beskrives forankring av psykisk helsearbeid i kommunen og nasjonale føringer.

I kapitel 2 beskrives utfordringer og strategier som gjelder alle aldersgrupper. Det er behov for å opprettholde de fleste tiltak fra forrige planperiode og flere vil trenger styrking. Samtidig som nye utfordringer og nye brukegrupper krever utvikling av nye tiltak både innen barn/unge- og voksenfeltet.

I kapitel 3 understrekes at. -planen har hovedfokus på individrettet psykisk helsearbeid. Tiltakene spenner vidt, fra tiltak overfor risikoutsatte barn og unge, til barn, unge og voksne med betydelige psykiske vansker. Det gjøres en avgrensning mot helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak som er befolkningsrettede (universelle)

I kapitel 4 (delplan barn og unge) gjøres først rede for brukergrupper og forekomst. Det er grunn til å anta at det i Norge er en reell økning av barn og unge med behandlingsbehov for psykiske vansker. 15-20 % av barnebefolkningen antas å ha behov for bistand fra kommunalt psykisk helsearbeid. Ulike barn og unge med behov for ulike typer bistand beskrives. Vi har delt innsatsområdene inn i tre; barn i risiko for psykiske vansker, barn og unge med begynnende vansker og barn/unge med betydelige vansker.

 Kapitel 5 (delplan voksne) beskriver uløste utfordringer, strategier og tiltak overfor voksne.

 Planens målgrupper
 • a) Barn og unge i risiko for å utvikle psykiske vansker/lidelser
 • b) Barn og unge med begynnende psykiske vansker
 • c) Barn, unge og voksne med etablerte og betydelige psykiske vansker/lidelser
 • d) Ansatte i mange enheter i kommunen og personer med brukererfaring (gjelder kompetanseheving og fagutvikling)
Viktigste utfordringer barn og unge

1. å etablere et tydelig psykisk helsearbeid for barn og unge som;

 • a) sikrer tiltak som ivaretar hjelpebehov på ulike innsatsnivå
 • b) legger enda bedre til rette for at brukere og (eksterne) samarbeidspartnere finner
 • fram til riktig hjelpetjeneste
 • c) en enda tydeligere ansvarsdeling mellom de ulike kommunale tjenestene og mellom
 • forvaltningsnivåer
 • d) legger enda bedre til rette for samhandling internt i kommunen og mellom
 • forvaltningsnivåene.

2. Sikre tidlig innsats for å bistå barn og unge som er i risiko for å utvikle psykiske vansker.

3. Sikre at barn/unge som har utviklet psykiske vansker/lidelser får tilstrekkelig bistand.

4. Utfordringer knyttet til å møte nåværende og kommende behov i barnebefolkningen på grunn av økt barnebefolkning og økt tilfang av barn med hjelpebehov.

Uløste utfordringer, strategier og tiltak overfor voksne.
 •  Angst og depresjon er i ferd med å bli vår nye folkesykdom. Kommunen har ingen mulighet for å løse disse behovene i form av 1-1 tjenester. Moderate og lettere lidelser må i hovedsak løses gjennom å tilby grupper, aktiviteter og ved å
 • utvikle dagens Kontaktsenter til å bli et Mestringssenter der flere grupper som strever med å få til livet kan få tilbud parallelt. Det bør legges til rette for flere selvstyrte selvhjelpsgrupper og å motivere til bruk av slike. Dette må skje sammen med aktører som  Frivillighetssentralen, brukerorganisasjoner, Veiledningssenter for pårørende og lignende.
 • Tjenester til personer over 16 år med alvorlig psykisk lidelse: De uløste utfordringene nå gjelder hovedsakelig personer i alderen 16-25 år.
 • I forbindelse med utvikling av nytt Mestringssenter må dagens tilrettelagte arbeidstilbud gjennomgås. Dagens tilbud er underfinansiert. Rammer og tjenestenivå må defineres politisk. Yngre brukere må prioriteres.
 • Bolig: De uløste behovene nå er hovedsakelig knyttet til unge under 25 år med sammensatte vansker der psykisk lidelse inngår (unge meldes fra både  Barnevernstjenesten og Samordningsenheten) og personer med samtidig rus og psykisk lidelse. Disse behovene vises samlet i boligsosial handlingsplan. Noen få personer trenger så omfattende tilbud at de bør løses i samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Arbeid med dette pågår i såkalt ”Samsone prosjekt
 • Brukermedvirkning skal fortsatt være et fokusområde. Nytt Brukerforum i Mestringsenheten har overtatt mange av de oppgavene som til nå har ligget til Brukerråd for psykisk helsearbeid. Det er derfor behov for å gjennomgå Brukerrådets rolle framover og en må se om gjenværende oppgaver best kan løses via Funksjonshemmedes Råd, og hva som ev. må legges til rette for å sikre en god medvirkning her.
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten er fortsatt sentralt og må utvikles videre.

Overordnede strategier - alle befolkningsgrupper

 • Resultater innen psykisk helsearbeid, samarbeid og samhandling, spesifiseres i minimum årlig  apportering til respektive kommunaldirektører 2011-2019
 •  Ressursbehov må meldes til økonomiplan, i tråd med de utfordringer og forslag til tiltak som beskrives i planen
 • Vi må etablere og videreutvikle tiltak som i størst mulig grad er forsknings- og kunnskapsbasert
 • Styrke tjenestene innen psykisk helsearbeid i kommunen, eventuelt i samarbeid med nabokommuner. Vurdere innføring av fritt brukervalg til denne gruppen.
 • Vurdere å etablere familiens hus og vektlegge samlokalisering av tjenester i framtidig tjenesteutvikling innen psykisk helsearbeid

 Vil du lese hele planen?

Trykk her for å lese hele strategien

Publisert: 03.05.2017 14:09
Sist endret: 03.05.2017 14:09