Plan psykisk helsearbeid

Innhold

Plan psykisk helsearbeid

Alle har en psykisk helse. Det handler om hvordan du har det med deg selv og hvordan du reagerer når ting er vanskeligere enn vanlig. Omtrent halvparten av oss vil oppleve psykiske problemer i løpet av livet. Mange ganger hjelper det å snakke med sine nærmeste om det man sliter med. Men noen ganger trenger man mer profesjonell hjelp. Familie, venner, hjem, skole, arbeid og trygg økonomi er avgjørende for god psykisk helse. Dermed handler ikke psykisk helse kun om individuelle forhold, men også samfunnsforhold.

Formål

Plan for psykisk helsearbeid i Sandnes vektlegger verdigrunnlag, familie- og nettverksperspektiv, brukerinvolvering og samarbeid og planen ser barn, unge- og voksenfeltet i en tydelig sammenheng. Planen viser status for ulike områder, peker på utfordringsområder og hvordan disse kan imøtegås. Planen skal gi et felles grunnlag for en helhetlig tenkning rundt psykisk helsearbeid og gi retning i fag- og tjenesteutvikling. Planen skal også gi tydeligere føringer for hvilke områder/ tiltak som skal utvikles videre og være et grunnlag for økonomiplanarbeider ved tiltak som krever tilførte ressurser.

Målgrupper

 • Befolkningen generelt i forhold til helsefremming og forebygging
 • Barn, unge og voksne i risiko for å utvikle psykiske vansker/lidelser
 • Barn, unge og voksne med begynnende psykiske vansker
 • Barn, unge og voksne med etablerte og betydelige psykiske vansker/lidelser
 • Ansatte i mange enheter i kommunen og personer med brukererfaring (gjelder kompetanseheving og fagutvikling)

Overordna strategier

Vi vil utvikle tjenestene innen psykisk helsearbeid i tråd med behov i befolkningen i Sandnes. Dette skal skje innen befolkningsrettede tiltak, tidlig innsats/lavterskel og rettighetsfestede tjenester.

Faglig plattform
 • Vi vil utvikle virksomme tjenester som i størst mulig grad er forsknings- og kunnskapsbasert og i tillegg basert på brukererfaringer og erfaringsbasert kunnskap.
 • Vi vil vektlegge en åpen tilnærming til de som henvender seg og ber om hjelp og spørre «hva er viktig for deg?» framfor «hva feiler det deg?» - og vektlegge funksjon/ behov fremfor diagnose.
 • Vi vil at alle tjenester skal inkludere familie-, pårørende- og nettverksperspektivet.
 • Vi vil satse på tidlig innsats – og samtidig må vi sikre tjenester til de med moderate og store behov
Samarbeid og koordinering
 • Gjennom tverrfaglig samarbeid skal brukeren og familiens behov vektlegges. Fleksibilitet og mulighetstenkning skal prege samarbeidet mellom tjenesteyterne.
 • Vi vil sikre gode overganger for brukere som går fra barn til voksen og mellom tjenester.
 • Vi vil at tjenestemottakeren / foresatte, barn og unge og deres familie involveres i samarbeidet.

Befolkningsrettet, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

De viktigste arenaene for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser er utenfor helsetjenestene. Dette er for eksempel i lokalsamfunnet, arbeidslivet, barnehager og skoler. Helsefremming er oftest tilrettelegging for å øke livskvalitet og trivsel. Mens sykdomsforebyggende arbeid har som mål å redusere risikofaktorer hos personen selv og i miljøet. Befolkningsrettet arbeid er tiltak og tjenester som retter seg mot hele befolkningen eller hele undergrupper av befolkningen (eks alle barn/unge/voksne/eldre). Gode tiltak og tjenester som er tilgjengelig for alle virker også ofte best for de som trenger det mest. For befolkningen er dermed tilgjengelighet og kvalitet i blant annet helsestasjoner, barnehager, skole og aktivitetstilbud for eldre tilbud av stor betydning.

Prioriterte tiltak, utdrag
 • Videreføre kvalitet i grunntjenestene
 • Styrke tilknytning til arbeidsliv
 • Muligheter for deltakelse og aktiv fritid
 • Økt opplysning om psykisk helse

Samarbeid om tjenesteutvikling 0 -100 år

Barn, unge og voksne som trenger hjelp skal oppleve sammenheng mellom tjenestene og de skal vite hvor de skal finne riktig hjelp. Barne- og familieenheten (BFE) og Mestringsenheten er gitt et særansvar for å være førende for kommunens fag- og tjenesteutvikling innen psykisk helsehjelp 0-100. Enhetene skal sikre gode rutiner og praksis innen psykisk helsehjelp og de må involvere alle aktuelle andre samarbeidsaktører, både kommunale og private/ideelle/frivillige, i dette arbeidet.

Prioriterte tiltak, utdrag
 • Samarbeid
 • Innovasjon og forskning
 • Barn som pårørende
 • Samarbeid med fastlegene
 • Kartlegging
 • Brukertilbakemeldinger
 • Erfaringskompetanse
 • Frivillig sektor

Psykisk helsearbeid for barn og unge

Barne- og familieenheten (BFE) har et primæransvar for psykisk helsetjeneste til barn og unge. Helsestasjon, barnehage og skole er sentrale arenaer for å bidra til god utvikling og god psykisk helse og er grunnpilarer i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid for god psykisk helse.

Innsatstområder i tre nivå

Tidlig innsats – barn og unge med økt sårbarhet

Barn og unge med begynnende vansker

Barn og unge med betydelige vansker

Prioriterte tiltak, utdrag
 • Kompetanse og særskilte innsatser i grunntjenestene
 • Videreutvikle tiltak i BFE avdeling ressurssenter
 • Styrke innsats for ungdom som er i ferd med å utvikle atferdsvansker
 • Videreutvikle gruppetilbud
 • Styrke samarbeid og koordinering

 

Psykisk helsearbeid for voksne

Mestringsenheten har ett primæransvar for psykisk helsetjenester til voksne. Andre tjenester som fastleger, omsorgstjenestene og Samordningsenheten bidrar til et helhetlig tjenestetilbud for voksne med psykiske vansker.

Innsatsområder i tre nivå

Hovedforløp 1: Milde og kortvarige problemer

Hovedforløp 2: Kortvarige alvorlige/ langvarige mildere vansker

Hovedforløp 3: Alvorlige langvarige

 Prioriterte tiltak, utdrag
 • Recovery som faglig grunnlag
 • Lavterskel psykisk helsehjelp med god tilgjengelighet
 • Styrke samarbeidsstrukturer
 • Fokus på grupper med sammensatte utfordringer og behov
 • Kontinuerlig kompetanseutvikling
 • Pårørendearbeid
 • Arbeid og aktivitet
 • Oppfølging selvmord

  Vil du lese hele planen?

Trykk her for å lese Plan for psykisk helsearbeid 2017 -2022 (pdf 1,6 MB)

Publisert: 03.05.2017 14:09
Sist endret: 02.02.2018 12:09