Plan mot barnefattigdom 2017-2025

Innhold

Plan mot barnefattigdom 2017-2025

Barn som lever i fattigdom har store utfordringer i hverdagen og ulike lovverk gir kommunene et ansvar for å forebygge og fjerne fattigdom, enten ved direkte tiltak i forhold til barn eller indirekte ved å bistå deres foreldre.

Formål

Å leve i fattigdom kan gå ut over barnets fysiske og psykiske helse både på kort og lang sikt. Å jobbe med tiltak for å forebygge at disse barna får problemer i voksen alder samt bidra til at hverdagen deres blir lettere, er et ansvar kommunen jevnlig må ha fokus på. Ansatte i det offentlige, frivillige lag og organisasjoner treffer disse barna i ulike sammenhenger og det er viktig å ha fokus på og kunne identifisere dem samt iverksette nødvendige tiltak.

Sandnes Kommune sin plan mot barnefattigdom bygger på regjeringens strategi (2015- 2017) «Barn som lever i fattigdom». Planen er forankret i kommuneplanen og sees i sammenheng med kommunens øvrige planer.

Målsetting

Sandnes Kommune sin målsetting med planen er å foreslå/iverksette tiltak som i all
hovedsak bidrar til å redusere og forebygge fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og
unge som vokser opp i lavinntektsfamilier i Sandnes Kommune.

Målgruppe

Målgruppen for denne planen er barn og unge under 18 år som vokser opp i
lavinntektsfamilier.

Strategier og tiltak mot barnefattigdom

Bekjempe fattigdom ved å få flere ut i arbeid, sikre trygge og stabile boforhold og sikre familiers inntekt gjennom overføringer.

Sikre at alle barn har tilgang til helsetjenester av høy kvalitet, til gode barnehager og et godt utdanningssystem.
Utvikle tiltak som demper negative konsekvenser av å vokse opp i lavinntektsfamilier.

Redusere sannsynligheten for at barnefattigdom ikke medfører lav inntekt og manglende deltakelse i yrkeslivet i voksen alder.
Tidlig innsats for å forebygge utvikling av egen problematikk.

Nærmere beskrivelse av tiltakene finner du i selve planen. Se link under "vil du lese hele planen".

Vil du lese hele planen?

 Last ned plan mot barnefattigdom 2017 -2025 (PDF, 2388 kB)

Publisert: 29.06.2017 10:20
Sist endret: 02.02.2018 12:09